(Tiếng Việt dưới đây)

GeoLink provides technical solutions for constructing 3D &4D digital maps (GIS Technology)  in Environment, specifically: 

 1. Environmental Impact Assessment – Measuring anticipated effects on the environment of a proposed development project
 2. Site Remediation – Removing contamination from a plot of land detailing risk exposure and an overview with maps.
 3. Fire Growth Simulation – Extinguishing fires faster by understand how they grow in discrete steps bringing together wind, weather and fuel for the fire. 
 4. Surface Water Flow – Characterizing water flow to be identified as high consequence for oil spill mitigation.
 5. Dead Zones – Mapping out dead zones where marine life is unable to be supported.
 6. Non-point Source Pollution – Modelling non-point source pollution like soil erosion and sedimentation which are often controlled by variables such as land use/cover, topography, soils, and rainfall.
 7. Wetland Inventory – Delineating wetlands by types and function.
 8. Invasive Species Modular Dispersal – Modelling the spread of a species’ population distribution through time occupancy maps.
 9. Storm Water Runoff – Conserving nearby resources such as water and flora by better managing runoff.
 10. Ozone – Motivating the world to do their part by mapping the spatial distribution of ozone concentrations.
 11. SWAT Model – Testing the effectiveness of agriculture and environmental policies for pollution control systems in a given watershed.
 12. Traffic Sign Deterioration – Assessing the effects of air pollutants on traffic sign deterioration. (Traffic Sign Deterioration).

----

GeoLink cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bản đồ số 3D &4D (công nghệ GIS), phục vụ trong lĩnh vực Môi trường. Cụ thể là:

 1. Đánh giá tác động môi trường - Đo lường các tác động ​đến môi trường có thể xảy ra của một dự án phát triển.
 2. Lập bản đồ xử lý ô nhiễm tại địa điểm - lập bản đồ chi tiết và tổng thể về mức độ rủi ro nhằm loại bỏ ô nhiễm tại một địa điểm.
 3. Lập biểu đồ mô phỏng sự phát triển của đám cháy - Dập tắt đám cháy nhanh hơn nhờ hiểu hướng triển theo chiều gió, thời tiết và nhiên liệu cho đám cháy. 
 4. Lập bản đồ bề mặt dòng chảy xử lý sự cố tràn dầu- Xác định đặc trưng của dòng nước có hiệu quả quả cao đối với việc giảm thiểu sự cố tràn dầu.
 5. Vùng chết - Lập bản đồ vùng chết mà sinh vật biển không thể hỗ trợ.
 6. Mô hính hóa nguồn ô nhiễm không cố định - Mô hình hóa nguồn ô nhiễm không cố định như xói mòn và bồi lắng đất thường được kiểm soát bởi các yếu tố sử dụng /che phủ đất, địa hình, đất và lượng mưa...
 7. Kiểm kê đất ngập nước - Phân định các vùng đất ngập nước theo loại và chức năng. 
 8. Mô hình phân bố các loài xâm lấn - Mô hình hóa sự lan rộng và phân bố quần thể của một loài thông qua bản đồ thời gian thực 
 9. Lập bản đồ quản lý dòng chảy do bão - Bảo tồn các nguồn tài nguyên lân cận như nước và hệ thực vật bằng cách quản lý dòng chảy tốt hơn.
 10. Bản đồ nồng độ Ozone - Thúc đẩy thế giới thực hiện trách nhiệm của họ bằng cách lập bản đồ phân bố không gian của nồng độ ôzôn.
 11. Mô hình SWAT kiểm tra mức độ ô nhiễm - Kiểm tra tính hiệu quả của các chính sách nông nghiệp và môi trường đối với các hệ thống kiểm soát ô nhiễm trong một lưu vực nhất định.
 12. Hư hỏng biển báo giao thông do ô nhiễm không khí - Đánh giá ảnh hưởng của các chất ô nhiễm không khí đến hư hỏng biển báo giao thông. (Dấu hiệu giao thông suy giảm).

 

  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền: