Văn bản pháp luật

Luật không gian và công nghệ không gian địa lý - P3

27/05/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Xem xét các công nghệ không gian và không gian địa lý, đây là bài thứ hai trong loạt ba bài viết về Luật không gian tập trung vào các vấn đề xung quanh công nghệ không gian, trách nhiệm và pháp lý của nó.

2c. GPS và các công nghệ dựa trên vị trí khác
Khi thế giới tiến tới tích hợp công nghệ, các vấn đề xung quanh việc theo dõi vị trí và dữ liệu đang trở nên mờ mịt và lỗi thời. Tại Hoa Kỳ, Đạo luật Giám sát và Quyền riêng tư về Vị trí địa lý (Đạo luật GPS) được giới thiệu vào năm 2011, nhằm hạn chế sự giám sát của chính phủ bằng cách sử dụng thông tin về vị trí địa lý. Khung pháp lý đã được mở rộng để cung cấp cho “các tổ chức thương mại và công dân tư nhân hướng dẫn rõ ràng về thời điểm và cách thức thông tin vị trí địa lý có thể được truy cập và sử dụng”.
Tuy nhiên, với sự gia tăng của các công nghệ dựa trên vị trí như điện thoại di động, thiết bị GPS, thiết bị theo dõi dựa trên vị trí, chăm sóc được kết nối, thiết bị đeo của người tiêu dùng với GPS và gắn thẻ địa lý; quy định của các công nghệ dựa trên vị trí đã trở nên phổ biến. Mặc dù theo luật, thông tin vị trí bắt buộc phải dựa trên sự cho phép, trong thực tế, cài đặt ứng dụng LBS (Dịch vụ dựa trên vị trí) đi kèm với việc người dùng chọn tham gia cho phép vị trí thiết bị. Trong khuôn khổ hiện có của họ, luật như vậy trên thực tế đang tự đánh mất mình.

2d. WMS - Dịch vụ lập bản đồ web
Nền tảng WMS hiển thị bản đồ dữ liệu được tham chiếu trong không gian sử dụng các tiêu chuẩn từ Open GIS Consortium. Nó là một công cụ trực quan hóa mạnh mẽ hỗ trợ việc tạo các máy chủ bản đồ phân tán để xây dựng các bản đồ tùy chỉnh. Các ứng dụng khách WMS dựa trên web bao gồm ArcGIS, AutoCAD và MapInfo cùng những ứng dụng khác. Chính sách không gian cũng điều chỉnh các thực hành lập bản đồ và hội nghị địa lý có trách nhiệm tuân thủ Tiêu chuẩn GIS mở.

Các chính sách và tiêu chuẩn hoạt động không gian địa lý hiện đang tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển, chia sẻ và sử dụng dữ liệu không gian địa lý. Các tiêu chuẩn này giải quyết cả các vấn đề hành chính và pháp lý liên quan đến quyền truy cập, chất lượng, quyền sở hữu và tính toàn vẹn của dữ liệu.

Google Maps có các đường biên giới quốc tế khác nhau trên khắp thế giới, để đảm bảo tuân thủ các luật định hướng về địa chính trị. Arunachal Pradesh, một trong 29 bang của Ấn Độ, được nhìn từ Ấn Độ một cách chính xác, nhưng lại xuất hiện dưới sự kiểm soát của Trung Quốc khi nhìn từ Trung Quốc. Nhìn từ Vương quốc Anh, cả hai đường biên giới đều được đánh dấu bằng một đường chấm để biểu thị tranh chấp. Một ví dụ về các chính sách WMS thúc đẩy xâm lược lãnh thổ!


2e. GIS trong điện toán đám mây
Điện toán đám mây đặt ra những thách thức pháp lý về quyền riêng tư và bảo mật của dữ liệu không gian được lưu trữ trên đám mây. Đám mây riêng được xác định rõ ràng theo hợp đồng của nhà cung cấp riêng lẻ và luật pháp của quốc gia nơi đặt trụ sở của công ty chủ quản. Tuy nhiên, đám mây công cộng được điều khiển bởi nguồn lực cộng đồng hoặc VGI (Thông tin địa lý tình nguyện) và các sáng kiến ​​của công ty. Điều này yêu cầu tích hợp tiêu chuẩn hóa có trách nhiệm các dịch vụ tham chiếu địa lý và thông tin địa lý quan trọng.

----

Spatial Law and Geospatial Technologies - P3

2c. GPS and other location based technologies
As the world moves towards technology integration, issues surrounding location tracking and data are becoming obscure and outdated. In the United States, the Geolocation Privacy and Surveillance Act (GPS Act) introduced in 2011, aims to limit government surveillance using geolocation information. The legal framework was extended to give “commercial entities and private citizens clear guidelines for when and how geolocation information can be accessed and used”.
However, with the proliferation of location based technologies like mobile phones, GPS devices, location based tracking devices, connected cares, consumer wearables with GPS and geotagging; regulation of location based technologies have become equivocal. Although by law, it is required that location information be permission based, in reality installation of the LBS (Location Based Service) application comes together with the user opt-in for allowing device location. In their existing framework such laws are in reality self-defeating.

2d. WMS – Web Mapping Service
The WMS platform displays maps of spatially referenced data using standards from the Open GIS Consortium. It is a powerful visualization tool that supports creation of distributed map servers for building customized maps. Web based WMS clients include the ArcGIS, AutoCAD and MapInfo amongst others. Spatial Policies also govern responsible mapping and georeferencing practices that adhere to the Open GIS Standards.

Geospatial operational policies and standards currently facilitate the development, sharing and use of geospatial data. These standards address both administrative and legal issues relevant to data access, quality, ownership and integrity.

Google Maps feature international borders differently around the world, to ensure compliance with geopolitics driven laws. Arunachal Pradesh, one of India’s 29 states, is viewed correctly from India, but appears as ‘South Tibet’ under Chinese control when viewed from China. Viewed from UK both borders are marked with a dotted line to indicate dispute. An example of territorial aggression driven WMS policies!
2e. GIS in the Cloud
Cloud computing poses legal challenges of privacy and security of spatial data stored in the cloud. The private cloud is clearly defined by individual vendor contracts and laws of the country where the host company is located. The public cloud however is steered by crowdsourced or VGI (Volunteered Geographic Information) and company initiatives. This calls for responsible standardized integration of geo-referenced services and critical geographic information.

Geolink tổng hợp từ GISlounge

popup

Số lượng:

Tổng tiền: