Dữ liệu ảnh GIS

LỖ THỦNG ĐÁNG KỂ TẦNG Ô ZÔN NĂM 2021

29/10/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Lỗ thủng ôzôn ở Nam Cực năm 2021 đạt diện tích cực đại vào ngày 7 tháng 10 và xếp hạng là lỗ lớn thứ 13 kể từ năm 1979. Các nhà khoa học từ NASA và NOAA báo cáo rằng lỗ thủng ôzôn năm nay phát triển tương tự như năm ngoái: Mùa đông Nam bán cầu lạnh hơn bình thường dẫn đến lỗ thủng tầng ôzôn lớn hơn mức trung bình có khả năng sẽ tồn tại vào tháng 11 hoặc tháng 12.

Paul Newman, trưởng khoa học về Trái đất tại Trung tâm Chuyến bay Vũ trụ Goddard của NASA cho biết: “Đây là một lỗ thủng tầng ôzôn lớn do điều kiện tầng bình lưu lạnh hơn mức trung bình năm 2021 và nếu không có Nghị định thư Montreal, nó sẽ lớn hơn nhiều.

Cái mà chúng ta gọi là “lỗ thủng ôzôn” là sự mỏng đi của tầng ôzôn ở tầng bình lưu phía trên Nam Cực, phát triển vào tháng 9 hàng năm. Các dạng hoạt động hóa học của clo và brom - có nguồn gốc từ các hợp chất do con người tạo ra - được giải phóng vào tầng bình lưu trong các phản ứng trên các đám mây địa cực ở độ cao lớn. Sau đó clo và brom phản ứng bắt đầu các phản ứng phá hủy ozon khi Mặt trời mọc ở Nam Cực vào cuối mùa đông.

Hình ảnh động ở trên cho thấy sự tiến hóa của ôzôn trên Nam Cực trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 7 tháng 10 năm 2021. Lưu ý rằng các tổn thất ôzôn vừa phải (màu cam) rõ ràng vào cuối tháng 8 và thậm chí còn trở nên mạnh hơn (màu đỏ) và lan rộng cho đến tháng 9. Lỗ thủng tầng ôzôn đạt mức tối đa vào ngày 7 tháng 10 năm 2021, theo tính toán của nhóm Giám sát Ôzôn của NASA.

NASA và NOAA giám sát lỗ thủng tầng ôzôn thông qua các phương pháp công cụ bổ sung. Vệ tinh Aura của NASA, vệ tinh Suomi NPP của NASA và vệ tinh JPSS NOAA-20 của NOAA đều đo ozone từ không gian. Aura’s Microwave Limb Sounder cũng ước tính mức độ clo phá hủy tầng ozone.

Năm nay, các quan sát vệ tinh của NASA đã xác định lỗ thủng tầng ôzôn đạt tối đa 24,8 triệu km vuông (9,6 triệu dặm vuông) - tương đương với kích thước của Bắc Mỹ - trước khi bắt đầu thu nhỏ vào giữa tháng 10. Nhiệt độ lạnh hơn mức trung bình và gió mạnh ở tầng bình lưu vòng quanh Nam Cực đã góp phần vào kích thước của nó.

Ngoài diện tích của lỗ thủng ôzôn, các nhà khoa học cũng theo dõi lượng suy giảm trung bình — lượng ôzôn còn lại bên trong lỗ thủng là bao nhiêu. Các nhà khoa học của NOAA tại Trạm Nam Cực ghi lại độ dày của lớp bằng cách thả các khí cầu thời tiết mang theo các chất ôzôn và bằng cách thực hiện các phép đo trên mặt đất bằng máy quang phổ Dobson.


Vào ngày 7 tháng 10 năm 2021, các nhà khoa học đã ghi nhận nồng độ ôzôn tổng cột là 102 đơn vị Dobson, mức thấp thứ 8 kể từ năm 1986. Trước khi lỗ thủng ôzôn xuất hiện vào những năm 1970, lượng ôzôn trung bình trên Nam Cực vào tháng 9 và tháng 10 dao động từ 250 đến 350 đơn vị Dobson.

Mặc dù lỗ thủng tầng ôzôn ở Nam Cực năm 2021 lớn hơn mức trung bình, nhưng về cơ bản nó nhỏ hơn đáng kể so với lỗ thủng vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000. Biểu đồ trên cho thấy kích thước trung bình của lỗ thủng ôzôn (các đường liền màu xanh lam và xám), cũng như phạm vi kích thước của nó (thanh tô màu xanh lam nhạt và xám) cho mỗi năm kể từ năm 1979.

Lỗ thủng tầng ôzôn đang phục hồi do Nghị định thư Montreal và các sửa đổi tiếp theo cấm thải ra các hóa chất có hại làm suy giảm tầng ôzôn được gọi là chlorofluorocarbons, hoặc CFCs. Newman và các đồng nghiệp ước tính rằng nếu nồng độ clo trong khí quyển từ các chất CFC cao như ngày nay vào đầu những năm 2000, thì lỗ thủng ôzôn năm nay sẽ lớn hơn khoảng bốn triệu km vuông (1,5 triệu dặm vuông) trong cùng điều kiện thời tiết.

------------

SUBSTANTIAL  ANTARCTIC OZONE HOLE IN 2021 
The 2021 Antarctic ozone hole reached its maximum area on October 7 and ranks as the 13th largest since 1979. Scientists from NASA and NOAA reported that this year’s ozone hole developed similarly to last year’s: A colder than usual Southern Hemisphere winter led to a deep and larger-than-average ozone hole that will likely persist into November or December.

“This is a large ozone hole because of the colder-than-average 2021 stratospheric conditions, and without a Montreal Protocol, it would have been much larger,” said Paul Newman, chief scientist for Earth sciences at NASA’s Goddard Space Flight Center.

What we call the “ozone hole” is a thinning of the ozone layer in the stratosphere above Antarctica that develops every September. Chemically active forms of chlorine and bromine—derived from human-produced compounds—are released into the stratosphere during reactions on high-altitude polar clouds. The reactive chlorine and bromine then initiate ozone-destroying reactions as the Sun rises in the Antarctic at the end of winter.

The animation above shows the evolution of ozone over the South Pole between January 1 and October 7, 2021. Notice that moderate ozone losses (orange) are apparent by late August and become even more potent (red) and widespread through September. The ozone hole reached its maximum extent on October 7, 2021, as calculated by the NASA Ozone Watch team.

NASA and NOAA monitor the ozone hole via complementary instrumental methods. NASA’s Aura satellite, the NASA-NOAA Suomi NPP satellite, and NOAA’s JPSS NOAA-20 satellite all measure ozone from space. Aura’s Microwave Limb Sounder also estimates levels of ozone-destroying chlorine.

This year, NASA satellite observations determined the ozone hole reached a maximum of 24.8 million square kilometers (9.6 million square miles)—roughly the size of North America—before beginning to shrink in mid-October. Colder-than-average temperatures and strong winds in the stratosphere circling Antarctica contributed to its size.

In addition to the ozone hole’s area, scientists also track the average amount of depletion—how little ozone is left inside the hole. NOAA scientists at the South Pole Station record the layer’s thickness by releasing weather balloons carrying ozonesondes and by making ground-based measurements with a Dobson spectrophotometer.


On October 7, 2021, scientists recorded a total-column ozone concentration of 102 Dobson units, the 8th-lowest level since 1986. Prior to the emergence of the ozone hole in the 1970s, average ozone above the South Pole in September and October ranged from 250 to 350 Dobson units.

While the 2021 Antarctic ozone hole is larger than average, it is substantially smaller than those in the late 1990s and early 2000s. The chart above shows the average size of the ozone hole (solid blue and gray lines), as well as the range of its size (light blue and gray shaded bar) for each year since 1979.

The ozone hole is recovering due to the Montreal Protocol and subsequent amendments banning the release of harmful ozone-depleting chemicals called chlorofluorocarbons, or CFCs. Newman and colleagues estimated that if atmospheric chlorine levels from CFCs were as high today as they were in the early 2000s, this year’s ozone hole would have been larger by about four million square kilometers (1.5 million square miles) under the same weather conditions.

Geolink tổng hợp từ Earthobservatory

popup

Số lượng:

Tổng tiền: