(Tiếng Việt dưới đây)

GeoLink provides technical solutions for constructing 3D &4D digital maps (GIS Technology) in Engineering, specifically: 

 1. Asset Management – Managing infrastructure data maintenance along with their lifecycle.

 2. Building Permits – Helping the user determine whether or not a requested permit is in an historic district, an aquifer protection district, wetland, or floodplain.

 3. Construction Environmental Management Plan – Mitigating the potential negative impacts of engineering projects by identifying environmentally sensitive sites and mitigation measures.

 4. COGO – Constructing points, spirals, curves and arcs with coordinate geometry.

 5. Augmented Reality – Pulling up engineering diagrams and real-time sensor networks to view water pressure or amperage. (Augmented Reality)

 6. Cut & Fill – Carving out 3D cut and fills for major civil engineering projects such as major road constructions.

 7. Facility Management – Optimizing energy efficiency with building automation services for a more comprehensive view of a building.

 8. Artificial Dam – Damming a site artificially by raising the elevations along a dam site using a Euclidean distance grid and map algebra.

 9. Development Area – Getting the big picture by tapping into GIS data like gentle slopes, and closeness to roads.

----

GeoLink cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bản đồ số 3D &4D (công nghệ GIS), phục vụ trong lĩnh vực Kỹ thuật. Cụ thể là:

 1. Quản lý tài sản - Quản lý bảo trì dữ liệu cơ sở hạ tầng cùng với vòng đời của chúng.
 2. Giấy phép Xây dựng - Giúp người sử dụng kiểm tra giấy phép nơi ây dựng có nằm trong một khu lịch sử, một khu bảo vệ tầng chứa nước, vùng đất ngập nước hay vùng ngập lụt hay không.
 3. Kế hoạch quản lý môi trường xây dựng - Giảm thiểu các tác động tiêu cực có thể xảy ra của các dự án kỹ thuật bằng cách xác định các địa điểm nhạy cảm với môi trường và các biện pháp giảm thiểu.
 4. Hình học tọa độ - Dựng điểm, đường xoắn ốc, đường cong và đường cung bằng hình học tọa độ.
 5. Lập mô hình thực tế ảo tăng cường - kết hợp sơ đồ kỹ thuật và mạng cảm biến thời gian thực để kiểm tra áp suất nước hoặc cường độ dòng điện. (Thực tế ảo tăng cường)
 6. Dùng kỹ thuật 3D - Cắt và lấp đầy 3D cho các công trình xây dựng dân dụng lớn như các công trình xây dựng đường lớn.
 7. Quản lý cơ sở - Tối ưu hóa hiệu quả năng lượng với các dịch vụ tự động hóa tòa nhà để có cái nhìn toàn diện hơn về một tòa nhà.
 8. Đập nhân tạo - Xây đập nhân tạo bằng cách nâng độ cao dọc theo một địa điểm xây dựng sử dụng lưới khoảng cách Euclid và đại số bản đồ.
 9. Lập bản đồ khu vực phát triển - Dựng bức tranh toàn cảnh bằng cách khai thác dữ liệu GIS như độ dốc thoai thoải và khoảng cách gần đường.

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: