(Tiếng Việt dưới đây)

  GeoLink provides technical solutions for constructing 3D &4D digital maps (GIS Technology) in Ecomonics, specifically: 

  1. Spatial Econometrics – Intersecting spatial analysis with economics.
  2. World Economic Outlook – Projecting the future economy and key macroeconomic indicators with the World Economic Outlook – IMF (World Economic Outlook)
  3. Goods Flow – Illustrating the flow of people or goods from point to point based on values with desire lines.
  4. Globalization – Measuring the degree and extent of economic globalization using international trade data through time.
  5. The Thünen Model – Distributing the production themselves in space incorporating costs of transport and factor mobility.
  6. Geographic Portfolio – Diversifying your stock portfolio geographically for different countries and stock markets of the world.
  7. Global Trade – Exporting goods start at a location and end up in another.
  8. Geographic Innovation Index – Investigating the relations between geographic proximity to innovation resources and stock returns. (Geographic Innovation Index)
  9. Economic Base Indicator – Viewing economic indicators for business, industry and demography based on radial, drive and proximity.
  10. Thematic Mapping – Portraying economic data like unemployment and labor information in time-series thematic maps because maps speak to people
  11. Exclusive Economic Zone (EEZ) – Carving out boundaries for sovereign rights regarding the exploration of marine resources below the surface of the sea
  12. Gross Domestic Product – Creating continuous area cartograms. 
  13. Global Transition to a New Economy – Prioritizing human well-being through a crowd-sourced sustainable projects map. (Global Transition to a New Economy)
  14. Trade Area – Delineating the geographic area where a certain percentage of a store’s customers live.
  15. Economic Costs of Pollution – Assessing greener growth options and the costs of pollution by understanding the current state of environmental degradation.

  -----

  GeoLink cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bản đồ số 3D &4D (công nghệ GIS), phục vụ trong lĩnh vực kinh tế. Cụ thể là:

  1. Kinh tế lượng không gian - Giao thoa giữa phân tích không gian với kinh tế học.
  2. Triển vọng kinh tế thế giới - Dự báo nền kinh tế trong tương lai và các chỉ số kinh tế vĩ mô chính với Triển vọng Kinh tế Thế giới kết hợp với mô hình hoá trên bản đồ - IMF (Triển vọng Kinh tế Thế giới)
  3. Dòng chảy hàng hóa - Minh họa dòng chảy của người hoặc hàng hóa từ 2 điểm có vị trí địa lý cách xa nhau bằng sóng vô tuyến dựa trên các giá trị với các tuyến yêu cầu.
  4. Toàn cầu hóa - Đo lường mức độ và phạm vi toàn cầu hóa kinh tế bằng cách sử dụng dữ liệu thương mại quốc tế theo thời gian.
  5. Lập mô hình Phân phối sản xuất trong không gian kết hợp chi phí vận chuyển và yếu tố lưu động.
  6. Danh mục đầu tư theo địa lý - Đa dạng hóa danh mục cổ phiếu của bạn về mặt địa lý cho các quốc gia và thị trường chứng khoán khác nhau trên thế giới.
  7. Thương mại toàn cầu - Bản đồ thể hiện hàng hóa xuất khẩu giao tại một địa điểm và kết thúc ở một địa điểm khác.
  8. Chỉ số đổi mới địa lý - Điều tra mối quan hệ tương đồng về địa lý giữa các nguồn lực đổi mới và lợi tức cổ phiếu. (Chỉ số đổi mới địa lý)
  9. Chỉ số hoạt động kinh tế cơ bản - Quan sát các chỉ số kinh tế cho doanh nghiệp, ngành công nghiệp và nhân khẩu học dựa theo chiều bán kính, chiến dịch và vùng lân cận.
  10. Bản đồ chuyên đề - Vẽ chân dung dữ liệu kinh tế như thông tin thất nghiệp và lao động trong bản đồ chuyên đề chuỗi thời gian, vì bản đồ nói lên con người.
  11. Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) - Tạo ranh giới cho chủ quyền liên quan đến việc thăm dò tài nguyên biển dưới biển.
  12. Tổng sản phẩm quốc nội - Tạo bản đồ khu vực với tổng sản phẩm quốc nội thay đổi liên tục theo thời gian và không gian. 
  13. Chuyển đổi toàn cầu sang nền kinh tế mới - Ưu tiên phúc lợi của con người thông qua bản đồ các dự án bền vững có nguồn gốc từ cộng đồng. (Chuyển đổi toàn cầu sang nền kinh tế mới)
  14. Khu vực thương mại - Xác định khu vực địa lý nơi một tỷ lệ khách hàng nhất định của cửa hàng sinh sống.
  15. Chi phí kinh tế của ô nhiễm - Đánh giá các phương án tăng trưởng xanh hơn và chi phí ô nhiễm bằng cách tìm hiểu hiện trạng suy thoái môi trường.

   

  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền: