(Tiếng Việt dưới đây)

  GeoLink provides Technical solutions for constructing 3D &4D digital map (GIS Technology) in Architecture, specifically:

  1. Line of Sight – Planning high-rise buildings so they don’t obstruct the view of the mountains using the line of sight tool. (3D Analysis Tools)
  2. Exposure to Noise – Orchestrating urban mobility plans with special consideration for the impact environmental noise using OrbisGIS. (Urban Noise)
  3. Development Planning – Making citizens happy through smart development planning and understanding the bigger picture.
  4. Solar Exposure – Harvesting light to assess the suitability of installing solar (photovoltaic) panels on roofs using 3D city models and geometric information such as the tilt, orientation, and area of the roof.
  5. Shadow Analysis – Diagnosing the amount of casted shadow in the pre-construction phase onto its surrounding.
  6. Parking Availability – Orchestrating parking available by collecting the percent of spaces occupied versus search time.
  7. Integration of GIS and BIM – Operating a facility with BIM (building information modeling) because of its ability to analyze information and integrate data from different systems. (Indoor Mapping)
  8. Tangible Landscape – Experimenting with the potential impact of different building configurations with an easy-to-use 3D sketching tool. (Tangible Landscape)
  9. Geodesign – Conceptualizing building plans with a focus on stakeholder participation and collaboration to closely follow natural systems. (Geodesign)
  10. Propagation of Noise in Urban Environments – Modelling 3D data to answer how urban citizens are harmed by noise pollution, and how to mitigate it with noise barriers.

  ----

  GeoLink cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bản bản đồ số 3D &4D (công nghệ GIS), phục vụ trong lĩnh vực kiến trúc. Cụ thể là:

  1. Lập bản đồ quy hoạch cho các tòa nhà cao tầng để chúng không cản trở tầm nhìn của những ngọn núi bằng công cụ đường ngắm. (Công cụ phân tích 3D)
  2. Bản đồ tác động của tiếng ồn - các kịch bản di dời đô thị với sự cân nhắc đặc biệt về tác động của tiếng ồn môi trường. (Tiếng ồn đô thị)
  3. Lập kế hoạch Phát triển - lập kế hoạch phát triển thông minh  cho đô thị với bức tranh toàn cảnh.
  4. Bản đồ pin mặt trời - Thu thập ánh sáng để đánh giá mức độ phù hợp của việc lắp đặt các tấm pin mặt trời (quang điện) trên mái nhà bằng cách sử dụng mô hình thành phố 3D và thông tin hình học như độ nghiêng, hướng và diện tích của mái nhà.
  5. Phân tích bóng đổ - Chẩn đoán lượng bóng đổ trong giai đoạn tiền xây dựng lên xung quanh nó, giúp tính toán lượng bóng đổ phù hợp. 
  6. Dự báo chỗ đậu xe còn trống - Sắp xếp chỗ đậu xe còn trống bằng cách đo tỷ lệ % không gian đang sử dụng theo thời gian tìm kiếm.
  7. Bản đồ Tích hợp GIS và BIM - Vận hành một nền tảng với BIM (xây dựng mô hình thông tin) nhờ khả năng phân tích thông tin và tích hợp dữ liệu từ các hệ thống khác nhau. (Bản đồ trong nhà)
  8. Mô phỏng cảnh quan 3D  - Thử nghiệm tác động tiềm ẩn của các dạng tòa nhà khác nhau bằng công cụ phác thảo 3D dễ sử dụng. (Cảnh hữu hình)
  9. Thiết kế địa lý - Lên ý tưởng xây dựng các kế hoạch tập trung vào sự tham gia và cộng tác của các bên liên quan để theo sát các hệ thống tự nhiên. (Thiết kế địa lý)
  10. Bản đồ về sự lan truyền tiếng ồn trong môi trường đô thị - Lập mô hình dữ liệu 3D giúp người dân đô thị đang chịu tác động của ô nhiễm tiếng ồn và cách giảm thiểu bằng các rào cản tiếng ồn.

   

  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền: