Cơ hội

KHÓA HỌC ARSET (NASA) - CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA VIỄN THÁM

20/09/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

MÔ TẢ

Các webinar này có sẵn để xem bất cứ lúc nào. Chúng cung cấp thông tin cơ bản về các nguyên tắc cơ bản của viễn thám và thường là điều kiện tiên quyết cho các khóa đào tạo ARSET khác.MỤC TIÊU
Những người tham gia sẽ làm quen với quỹ đạo vệ tinh, loại, độ phân giải, cảm biến và mức độ xử lý. Ngoài sự hiểu biết khái niệm về viễn thám, những người tham dự cũng sẽ có thể nói rõ những ưu điểm và nhược điểm của nó. Những người tham gia cũng sẽ có hiểu biết cơ bản về vệ tinh NASA, cảm biến, dữ liệu, công cụ, cổng thông tin và các ứng dụng vào quản lý và giám sát môi trường.

ĐỐI TƯỢNG PHÙ HỢP
Các khóa đào tạo này thích hợp cho các chuyên gia chưa có kinh nghiệm về viễn thám.

CÁC PHẦN
Phần 1: Cơ bản về Viễn thám
Tổng quan chung về viễn thám và ứng dụng của nó đối với thiên tai, sức khỏe và chất lượng không khí, đất đai, tài nguyên nước và quản lý cháy rừng.

HÃY THAM GIA ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN NÀY »

Phần 1A: Đội quan sát Trái đất của NASA
Làm quen với các vệ tinh quan sát Trái đất trong hạm đội của NASA, các cảm biến thu thập dữ liệu bạn có thể sử dụng trong các khóa đào tạo ARSET và các ứng dụng tiềm năng của chúng.

HÃY THAM GIA ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN NÀY »

Phần 2A: Vệ tinh, Cảm biến, Dữ liệu và Công cụ cho Ứng dụng Quản lý Đất đai và Cháy rừng
Vệ tinh, cảm biến và tài nguyên cụ thể cho viễn thám trong quản lý đất đai và cháy rừng. Điều này bao gồm: lập bản đồ và các sản phẩm che phủ đất, các sản phẩm phát hiện cháy, phát hiện sự thay đổi lớp phủ đất, NDVI và EVI.
Xem bản ghi
Trang trình bày

Phần 2B: Vệ tinh, Cảm biến và Mô hình Hệ thống Trái đất để Quản lý Tài nguyên Nước
Tổng quan về các vệ tinh và cảm biến có liên quan, mô hình hệ thống Trái đất, dữ liệu và công cụ để quản lý tài nguyên nước.

Xem bản ghi
Trang trình bày (tiếng Anh)

Phần 2C: Cơ bản về Viễn thám dưới nước
Tổng quan về vệ tinh, cảm biến, dữ liệu và công cụ viễn thám thủy sinh có liên quan.

Xem bản ghi
Trang trình bày
Người trình bày kịch bản

---------

NASA ARSET COURSES - FUNDAMENTALS OF REMOTE SENSING 

DESCRIPTION

These webinars are available for viewing at any time. They provide basic information about the fundamentals of remote sensing, and are often a prerequisite for other ARSET trainings.

OBJECTIVE
Participants will become familiar with satellite orbits, types, resolutions, sensors, and processing levels. In addition to a conceptual understanding of remote sensing, attendees will also be able to articulate its advantages and disadvantages. Participants will also have a basic understanding of NASA satellites, sensors, data, tools, portals, and applications to environmental monitoring and management.

AUDIENCE
These trainings are appropriate for professionals with no previous experience in remote sensing.

SESSIONS
Session 1: Fundamentals of Remote Sensing
A general overview to remote sensing and its application to disasters, health & air quality, land, water resources, and wildfire management.
TAKE THIS ONLINE TRAINING »


Session 1A: NASA's Earth Observing Fleet
Get familiar with Earth observing satellites in NASA's fleet, sensors that collect data you can use in ARSET trainings, and their potential applications. 

TAKE THIS ONLINE TRAINING »

Session 2A: Satellites, Sensors, Data and Tools for Land Management and Wildfire Applications
Specific satellites, sensors, and resources for remote sensing in land management and wildfires. This includes: land cover mapping and products, fire detection products, detecting land cover change, and NDVI and EVI. 

 Session 2B: Satellites, Sensors, and Earth Systems Models for Water Resources Management
An overview of relevant satellites and sensors, Earth system models, and data and tools for water resource management. 

Session 2C: Fundamentals of Aquatic Remote Sensing
Overview of relevant satellites, sensors, data, and tools for aquatic remote sensing. 

Geolink tổng hợp từ NASA

popup

Số lượng:

Tổng tiền: