Kiến thức

Khó khăn trong quá trình phát triển và ứng dụng GIS ở Việt Nam

26/01/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Ứng dụng công nghệ GIS tại Việt Nam đã mang lại nhiều lợi tích thiết thực, tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn nếu dữ liệu cung cấp không đáng tin cậy. Cụ thể, đó là:

Thiếu chiến lược định hướng tổng thể

Chưa có một định hướng chiến lược, một chương trình tổng thể về phát triển và ứng dụng GIS của quốc gia và các địa phương là khó khăn đầu tiên.

Chưa ban hành quy định chuẩn

Tiếp đến, trong CNTT nói chung và GIS nói riêng, Nhà nước chưa ban hành các loại chuẩn, bao gồm các chuẩn thông tin, dữ liệu và quy trình và không có quy định buộc phải áp dụng chuẩn. Mà thiếu chuẩn thì thông tin, dữ liệu không thể tích hợp, trao đổi và chia sẻ, các bản đồ không thể ghép nối được với nhau. Mới đây có thông tin rằng 95% các mảnh bản đồ GIS của TP Hồ Chí Minh không ghép nối được với nhau.

Thông tin, dữ liệu nếu không được tích hợp thì sẽ ít giá trị gia tăng; nếu không được trao đổi và chia sẻ cũng có nghĩa là ít người được sử dụng thì vô cùng lãng phí và kém giá trị. Vì vậy rất cần có tiếp cận đúng về chia sẻ thông tin. Nhận thức của thời đại ngày nay về thông tin là nguồn lực cho phát triển và là tài sản của xã hội, cần được dùng chung,  phải được tuyên truyền phổ biến và luật hóa để nó trở thành nhận thức chung của toàn xã hội.

Ít người truy cập vì thông tin cũ và chưa hữu ích

Các trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước ít người truy cập vì người ta tìm thấy ở đó ít thông tin hữu ích, cập nhật. Ðến nay, vẫn chưa có quy định nào của Nhà  nước về xây dựng, cập nhật, nâng cấp, sử dụng và quản lý các cơ sở dữ liệu tổng hợp và chuyên ngành Luật CNTT có quy định về việc giao cho các bộ, ngành (Ðiều 58) hoặc các tỉnh/thành phố (Ðiều 59) các nhiệm vụ này. Nhưng bao giờ các nhiệm vụ đó phải được thực hiện và hoàn thành thì không được quy định.

Geolink tổng hợp từ ditagis

popup

Số lượng:

Tổng tiền: