(Tiếng Việt dưới đây)

  GeoLink provides technical solutions for constructing digital 3D& 4D maps (GIS Technology) in Mining, specifically: 

  1. Subsurface Volume Calculation – Calculating depth values to determine the volume of material between the surfaces or between a subsurface layer and the ground level.
  2. Quarries – Capturing volumes of fill removal and forecasting future volumes extracted to understand quarry lifespans.
  3. Geostatistics – Using statistical approaches for mining valuation with the geostatistical technique kriging
  4. Natural Resources – Mapping out natural resources like uranium, metals, stones and gemstones.
  5. Mining Operations – Track mining assets in the field with mobile GIS.
  6. Coal Exploration – Identifying new opportunities and areas for coal exploration by assessing geological data and setting out exploration targets. (Coal Exploration in GIS)
  7. Mine Rehabilitation – Restoring mines back to their original state using GIS tools like 3D profiling flooding of mine because almost all working mines require pumps to remove water.
  8. Hazards Assessments – Characterizing infrastructure, risk areas, and disaster zones, planning and implementation of hazards reductions measures to assist planners in selecting mitigation measures and emergency preparedness.
  9. Mineral Titles – Administering mining titles for exploration and acquisition available in web map.
  10. Acid Runoff – Controlling acid waste runoff from mines by capturing terrain topography, mine age, and stream proximity.

  ----

  GeoLink cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bản đồ số 3D &4D (công nghệ GIS), phục vụ trong lĩnh vực Khai khoáng. Cụ thể là:

  1. Tính toán thể tích lớp dưới mặt đất- Tính toán các giá trị độ sâu để xác định thể tích vật liệu giữa các bề mặt hoặc giữa lớp dưới bề mặt và mặt đất .
  2. Mỏ đá - Ghi lại khối lượng khai thác và dự báo khối lượng khai thác trong tương lai để tìm hiểu tuổi thọ của mỏ đá.
  3. Kỹ thuật địa lý thống kê - Sử dụng phương pháp thống kê để đánh giá sự khai thác với kỹ thuật địa lý thống kê.
  4. Tài nguyên thiên nhiên - Lập bản đồ các nguồn tài nguyên thiên nhiên như uranium, kim loại, đá và đá quý. 
  5. Hoạt động khai khoáng - Theo dõi tài sản khai thác tại hiện trường với GIS di động.
  6. Thăm dò than - Xác định các cơ hội và khu vực mới để thăm dò than bằng cách đánh giá dữ liệu địa chất và đề ra các mục tiêu thăm dò. (Thăm dò than trong GIS)
  7. Phục hồi mỏ - Khôi phục mỏ trở lại trạng thái ban đầu bằng cách sử dụng các công cụ GIS như lập hồ sơ 3D lũ lụt của mỏ vì hầu hết tất cả các mỏ đang hoạt động đều cần có máy bơm để loại bỏ nước.
  8. Đánh giá rủi ro - Đặc trưng cơ sở hạ tầng, khu vực rủi ro và khu vực thiên tai, lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro để hỗ trợ các nhà lập kế hoạch lựa chọn các biện pháp giảm thiểu và sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp.
  9. Xác định quyền sở hữu Khoáng sản - Quản lý quyền sở hữu khai thác để thăm dò và mua lại có sẵn trong bản đồ web.
  10. Dòng chảy axit - Kiểm soát dòng chảy thải axit từ các mỏ khai khoáng bằng cách nắm bắt địa hình địa hình, tuổi mỏ và vùng lân cận của dòng chảy.

   

  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền: