(Tiếng Việt dưới đây)

  GeoLink provides technical solutions for constructing 3D &4D digital maps (GIS Technology)  in Internet, specifically: 

  1. Geoblocking – Limiting your access to the internet, based on your geographic location.
  2. Hyperlinking – Embedding hyperlinks with access actual photos, video, audio, text, and data associated with map locations.
  3. Searching geographically with a spatial search engine for places based entirely on open-source tools and powered by entirely open data. 
  4. GIS-Based Search Engine – Correlating products and services to a GIS database record that corresponds to a unique geographic location – to geographically target advertising over the Internet 

  ------

  GeoLink cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bản đồ số 3D &4D (công nghệ GIS), phục vụ trong lĩnh vực Internet. Cụ thể là:

  1. Giới hạn quyền truy cập theo địa lý - Giới hạn quyền truy cập của bạn vào internet, dựa trên vị trí địa lý của bạn.
  2. Siêu liên kết - Nhúng các siêu liên kết với quyền truy cập ảnh, video, âm thanh, văn bản và dữ liệu thực tế được liên kết với các vị trí trên bản đồ.
  3. Công cụ tìm kiếm địa lý mã nguồn mở - Tìm kiếm địa lý bằng công cụ tìm kiếm không gian cho các địa điểm hoàn toàn dựa trên các công cụ mã nguồn mở và được cung cấp bởi dữ liệu hoàn toàn mở.
  4. Công cụ Tìm kiếm Dựa trên GIS - Liên kết các sản phẩm và dịch vụ với bản ghi cơ sở dữ liệu GIS tương ứng với một vị trí địa lý duy nhất - dùng cho mục đích quảng cáo theo địa lý trên Internet 

   

  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền: