Cơ hội

[IGARSS 2022] HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC ĐỊA LÝ VÀ CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM QUỐC TẾ KÊU GỌI NỘP BÁO CÁO

13/12/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Hội nghị chuyên đề Khoa học địa lý và Viễn thám Quốc tế (IGARSS) là hội nghị hàng đầu của Hiệp hội Khoa học Địa lý và Viễn thám IEEE (GRSS). Nó nhằm mục đích cung cấp một nền tảng để chia sẻ kiến ​​thức và kinh nghiệm về những phát triển và tiến bộ gần đây trong khoa học địa lý và công nghệ viễn thám, đặc biệt là trong bối cảnh quan sát trái đất, giám sát thiên tai và đánh giá rủi ro.

Hội nghị chuyên đề IGARSS thường niên lần thứ 42 vào năm 2022, sẽ được tổ chức theo hình thức kết hợp. Chúng tôi hoan nghênh bạn tham gia trực tiếp với chúng tôi tại KLCC hoặc thông qua nền tảng trực tuyến của chúng tôi.
Việc tham gia vào IGARSS dành cho tất cả các cá nhân quan tâm hoặc làm việc trong lĩnh vực khoa học địa lý và viễn thám. Các bài báo nhận được trước thời hạn sẽ được xem xét để xếp vào chương trình theo quy trình bình duyệt đồng đẳng tiêu chuẩn. Những bài nộp muộn không được chấp nhận do số lượng bài nộp lớn và lịch xét duyệt ngắn. Ủy ban Chương trình Kỹ thuật IEEE IGARSS 2022 sẽ tổ chức tất cả các bài báo được chấp nhận thành các phiên thảo luận bằng lời nói hoặc áp phích tương tác dựa trên sự đóng góp tiềm năng của họ cho hội nghị chuyên đề và thành phần của các phiên họp chất lượng cao.

Toàn bộ quy trình và yêu cầu nộp hồ sơ được trình bày chi tiết trong Bộ tài liệu bài báo.

Nộp bài

 • Vào ĐÂY để gửi bản thảo hoặc để sửa đổi bản gửi hiện có.
 • Tất cả các bản thảo phải được viết bằng tiếng Anh.
 • Giới hạn trang tối thiểu cho tất cả các bản thảo là hai trang một mặt. Giới hạn trang tối đa là 4 trang. Sử dụng phông chữ Times New Roman, 11 hoặc 12 điểm, khoảng cách dòng 1,5.
 • Bản thảo phải trình bày rõ ràng và ngắn gọn vấn đề, phương pháp luận được sử dụng và các kết luận trọng tâm, đồng thời có thể bao gồm các số liệu và đồ thị.
 • Bản thảo phải bao gồm một thư mục để giúp người đánh giá đặt những đóng góp của tác phẩm vào ngữ cảnh.
 • Mỗi tác giả trình bày có thể gửi tối đa hai bản thảo, bao gồm cả phiên họp chung và phiên họp được mời.
 • Tất cả các bài báo IGARSS được gửi để đăng trên IEEE Xplore sẽ trải qua quá trình đánh giá chất lượng xuất bản (bao gồm kiểm tra đạo văn) bằng cách sử dụng CrossCheck. Các bài báo có sự tương đồng đáng kể với các tác phẩm đã xuất bản phải được đánh giá thêm về chất lượng.
 • Mọi tác giả có trách nhiệm kiểm tra tình trạng bài dự thi của mình bằng cách truy cập trang web của hội nghị chuyên đề sau ngày 8 tháng 4 năm 2021. Thư chấp nhận chỉ được gửi qua email và kết quả được đăng trên trang web.

---

[IGARSS 2022] THE INTERNATIONAL GEOSCIENCE AND REMOTE  SENSING SYMPOSIUM INVITES FOR PAPER SUBMISSION
The International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS) is the flagship conference of the IEEE Geoscience and Remote Sensing Society (GRSS). It is aimed at providing a platform for sharing knowledge and experience on recent developments and advancements in geoscience and remote sensing technologies, particularly in the context of earth observation, disaster monitoring and risk assessment.

The 42nd annual IGARSS symposium in 2022, which will be held in hybrid format. We welcome you to join us physically at KLCC or virtually via our online platform.
Participation in IGARSS is open to all individuals interested in or working in the fields of geoscience and remote sensing. Papers received by the deadline will be considered for program placement under the standard peer review process. Late papers cannot be accepted due to the large number of submissions and short review schedule. The IEEE IGARSS 2022 Technical Program Committee will organize all accepted papers into either oral or interactive poster sessions based upon their potential contribution to the symposium and the composition of high-quality sessions.

The entire submission process and requirements are detailed in the Paper Kit.

Submission of Papers

 • Submit a manuscript or to revise an existing submission HERE
 • All manuscripts must be written in English.
 • The minimum page limit for all manuscripts is two single sided pages. The maximum page limit is 4 pages. Use Times New Roman font, 11 or 12 point, 1.5 line spacing.
 • Manuscripts should state clearly and concisely the problem, methodology used and central conclusions, and may include figures and graphs.
 • Manuscripts must include a bibliography to help reviewers place the contributions of the work into context.
 • A maximum of two manuscripts may be submitted by each presenting author, including both general and invited sessions.
 • All IGARSS papers submitted for posting on IEEE Xplore will undergo publications quality review (which include plagiarism check) using CrossCheck. Papers with significant similarity with published works are subject to additional quality reviews.
 • Every author is responsible for checking the status of their submission by visiting the symposium website after 8 April 2021. Acceptance letters will be sent via email only, and the results posted on the website.

Geolink tổng hợp từ IEEE

popup

Số lượng:

Tổng tiền: