Tài liệu kỹ thuật

HƯỚNG DẪN GIS CHO ARCGIS DESKTOP 10.8

20/01/2022 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Hướng dẫn GIS cho ArcGIS Desktop 10.8 là bản thay thế được cập nhật cho Hướng dẫn GIS 1: Basic Workbook, Phiên bản 10.3, một sách giáo khoa cổ điển để dạy ArcGIS® Desktop.
Hướng dẫn sử dụng GIS cho ArcGIS Desktop 10.8 dạy các nguyên tắc cơ bản của việc sử dụng ArcGIS Desktop, ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) chuyên nghiệp phổ biến của Esri. Bắt nguồn từ khoa học địa lý, GIS là một khuôn khổ để thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng trực quan hóa bản đồ và thông tin vị trí. GIS và ArcGIS đã trở thành trụ cột của nhiều doanh nghiệp, tổ chức và học viện.
Được cập nhật với các hình ảnh mới và các bước đơn giản để sử dụng phiên bản mới nhất của phần mềm, Hướng dẫn sử dụng GIS cho ArcGIS Desktop 10.8 giới thiệu đến độc giả các công cụ và chức năng của ArcGIS Desktop 10.8. Tìm hiểu cách sử dụng ArcMap và ArcCatalog để tạo bản đồ, làm việc với dữ liệu không gian và phân tích dữ liệu không gian để phân tích vùng lân cận và phân tích tính phù hợp của địa điểm. Có được trải nghiệm thực tế khi sử dụng các tiện ích mở rộng ArcGIS 3D Analyst ™, ArcGIS Spatial Analyst ™ và ArcGIS Network Analyst ™, cũng như ArcGIS Online và các sản phẩm phần mềm khác.
Mỗi chương được thiết kế từ nhiều thập kỷ kinh nghiệm giảng dạy GIS của các tác giả Wilpen L. Gorr (ret.) Và Kristen S. Kurland, các giáo sư tại Đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh, Pennsylvania.
Kết hợp các phương pháp giảng dạy đã được chứng minh trong các bài tập chi tiết, phần "Your Turn" và bài tập về nhà, cuốn sách này phù hợp để học GIS trong lớp học hoặc cho những người tự học. Dữ liệu để hoàn thành các bài tập có sẵn để tải xuống miễn phí.
Tải xuống: https://drive.google.com/file/d/1WuoN1MnWnKkeq9RZRr_zr-XBICc7cP15/view?usp=sharing

------

GIS TUTORIAL FOR ARCGIS DESKTOP 10.8 

GIS Tutorial for ArcGIS Desktop 10.8 is the updated replacement for GIS Tutorial 1: Basic Workbook, 10.3 Edition, a classic textbook for teaching ArcGIS® Desktop.
GIS Tutorial for ArcGIS Desktop 10.8 teaches the fundamentals of using ArcGIS Desktop, the popular professional geographic information systems (GIS) application from Esri. Rooted in the science of geography, GIS is a framework for gathering, managing, and analyzing data using map visualizations and location intelligence. GIS and ArcGIS have become the mainstay of many businesses, organizations, and institutions.
Updated with new images and simplified steps for using the latest version of the software, GIS Tutorial for ArcGIS Desktop 10.8 introduces readers to the tools and functionality of ArcGIS Desktop 10.8. Learn how to use ArcMap and ArcCatalog to make maps, work with spatial data, and analyze spatial data for proximity analysis and site suitability analysis. Gain hands-on experience using ArcGIS 3D Analyst™, ArcGIS Spatial Analyst™, and ArcGIS Network Analyst™ extensions, as well as ArcGIS Online and other software products.
Each chapter is designed from decades of GIS teaching experience by authors Wilpen L. Gorr (ret.) and Kristen S. Kurland, professors at Carnegie Mellon University in Pittsburgh, Pennsylvania.
Incorporating proven teaching methods in detailed exercises, "Your Turn" sections, and homework assignments, this book is suited to learning GIS in the classroom or by self-learners. Data for completing the exercises is available for free download.
Download: https://drive.google.com/file/d/1WuoN1MnWnKkeq9RZRr_zr-XBICc7cP15/view?usp=sharing

Geolink tổng hợp từ Geospatial Solutions

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: