Cơ hội

Hội nghị trực tuyến GIS 2021 Intermountain - Chủ đề "Sự biến đổi" - 13.05-21.05.2021

17/04/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Giới thiệu về NR URISA

Northern Rockies URISA là một nhóm chuyên gia phi lợi nhuận, được tổ chức cùng nhau với nhiệm vụ là thúc đẩy các cơ hội đào tạo về giáo dục và chuyên nghiệp để sử dụng hiệu quả và đạo đức thông tin không gian và công nghệ thông tin.

Hội nghị GIS 2021 Intermountain
Chủ đề: Sự biến đổi!
Đăng ký đang MỞ!

Chúng tôi đang ~ biến ~ hội nghị của chúng tôi thành một sự kiện RUNG ĐỘNG!
Hãy tham gia với chúng tôi để tham gia hội thảo, thuyết trình và các sự kiện vui vẻ

Lịch trình hội thảo GIS trực tuyến

13.5.2021 Giới thiệu về Lập trình Python
14.5.2021 Giới thiệu về Phát triển quy trình và công cụ ArcGIS Pro Python

Xem thêm lịch trình tại ĐÂY

Đăng ký ngay trên Whova

Chúng tôi đang tìm kiếm bản trình bày tóm tắt các bài nộp.

Bản trình bày là một cách tuyệt vời để chia sẻ làm việc và kết quả với các chuyên gia khác và sinh viên trong lĩnh vực này. Vui lòng gửi một tóm tắt từ 250 từ trở xuống trước ngày 30 tháng 4 năm 2021

Đăng ký thuyết trình tại ĐÂY

Chúng tôi đang tìm kiếm áp phích, bản đồ, và bản đồ câu chuyện đệ trình. Tổng cộng sẽ có 6 giải thưởng được trao:

  • Sinh viên hạng nhất và các bài nộp chuyên nghiệp $ 100
  • Vị trí thứ 2 của sinh viên và các bài nộp chuyên nghiệp $ 50
  • Sinh viên hạng 3 và các bài nộp chuyên nghiệp $ 50

Đăng ký để gửi một áp phích, bản đồ hoặc bản đồ câu chuyện tại ĐÂY

Presentation@intermountaingis.org

Đăng ký như một nhà triển lãm để giới thiệu doanh nghiệp hoặc sản phẩm liên quan đến GIS của bạn.

email: conference@intermountaingis.org

-------

About NR URISA

Northern Rockies URISA is a non-profit, grass roots group of professionals that organized together whose mission is to promote educational and professional training opportunities for the effective and ethical use of spatial information and information technologies.

Intermountain GIS 2021 Conference

Theme: Transformations! 

Registration is OPEN!

We are ~transforming~ our conference into a VIRTUAL event!

Please join us for workshops, presentations, and fun events.

Monday May 17, 2021 through Thursday May 20, 2021

Online GIS Conference Schedule

13.5.2021 Introduction to Python Programming
14.5.2021 Introduction to ArcGIS Pro Python Tools and Processes Development

View the Schedule

Register Now on Whova

We are seeking presentation abstracts submissions.

Presentations are a great way to share your work and results with other professionals and students in the field. Please submit an abstract of 250 words or less by April 30, 2021 

Apply to give a presentation here

We are seeking poster, map, and story map submissions.

There will be 6 total prizes awarded:

  • 1st place student and professional submissions $100
  • 2nd place student and professional submissions $50
  • 3rd place student  and professional submissions $50

Apply to submit a poster, map or story map here

presentations@intermountaingis.org

Register as an exhibitor to showcase your GIS related business or product.

Geolink tổng hợp từ Intermountaingis

popup

Số lượng:

Tổng tiền: