Cơ hội

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ THA 2022; HƯỚNG TỚI QUẢN LÝ NƯỚC BỀN VỮNG VÀ BIỄN ĐỔI KHÍ HẬU SAU COVID-19

27/12/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)


Mục tiêu và Phạm vi
Mục tiêu là cung cấp một nền tảng cho các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà thực hành, nhà hoạch định chính sách và giám đốc điều hành tư nhân chia sẻ và trình bày những tiến bộ mới, kết quả nghiên cứu, quan điểm và kinh nghiệm trong quản lý nước và biến đổi khí hậu, công nghệ mới và quản lý nước theo hướng SDGs. Đặc biệt chú trọng phát triển các kỹ năng, năng lực nhất định hoặc nâng cấp chung về khả năng thực hiện để thích ứng với biến đổi khí hậu, công nghệ ứng dụng để dự đoán và phát triển bền vững ở châu Á gió mùa. Hội nghị sẽ quy tụ các nhà nghiên cứu hàng đầu, kỹ sư, nhà khoa học, giám đốc điều hành tư nhân và các quan chức trong lĩnh vực quan tâm từ khắp nơi trên thế giới.

Những sự kiện chính
A. Lễ khai mạc và Bài phát biểu chính
B. Phiên họp của Ban điều hành
C. Phiên họp toàn thể
D. Các khóa đào tạo kỹ thuật và sự kiện bên lề

Các chủ đề của hội nghị
Chủ đề A:

1. Quản lý nước và biến đổi khí hậu
1.1) Dự báo biến đổi khí hậu
1.2) Thảm họa liên quan đến nước
1.3) Tác động kinh tế do Biến đổi khí hậu và Các vấn đề An ninh Nguồn nước
1.4) Thích ứng với biến đổi khí hậu

Chủ đề B:
2. Công nghệ mới trong quản lý nước và tưới tiêu
2.1) Dự báo thời tiết
2.2) Vận hành hồ chứa
2.3) Công nghệ tưới
2.4) Công nghệ cải thiện chất lượng nước

Chủ đề C:
3. Quản lý nước hướng tới SDGs
3.1) Quản lý nước theo hướng SDGs
3.2) Quản lý nước ngầm theo hướng SDGs
3.3) An ninh nước (Đô thị, Năng suất, v.v.)
3.4) NEXUS (Thực phẩm, Năng lượng, Nước, Đất đai) đối với SDGs

Đăng ký đóng vào ngày 21 tháng 1 năm 2022
ĐĂNG KÝ Ở ĐÂY

------

THA 2022 INTERNATIONAL CONFERENCE ON "MOVING TOWARDS SUSTAINABLE WATER AND CLIMATE CHANGE MANAGEMENT AFTER COVID-19"
Aims and Scope
The objective is to provide a platform for researchers, scientists, practitioners, policy makers and private executives to share and present new advances, research findings, perspectives, and experiences in water management and climate change, new technology, and water management towards SDGs. Special attention will be given to developing certain skills, competence, or general upgrading of performance ability for climate change adaptation, applied technology for predictions, and sustainable development in the monsoon Asia. The conference will bring together leading researchers, engineers, scientists, private executives and officials in the domain of interest from around the world.

Main Events
A.  Opening Ceremony and Keynote Session
B.  Executive Panel session
C.  Plenary Session
D.  Technical Trainings and Side Event

Topics of the conference
Topic A : 

1. Water Management and Climate Change 
1.1) Climate Change Projections
1.2) Water-Related Disasters
1.3) Economic Impacts caused by Climate Change and Water Security Issues
1.4) Climate Change Adaptation 

Topic B : 
2. New Technology in Water and Irrigation Management
2.1) Weather Forecast
2.2) Reservoir Operations
2.3) Irrigation Technology 
2.4) Technology for Improving Water Quality

Topic C : 
3. Water Management Towards SDGs
3.1) Water Management towards SDGs
3.2) Groundwater Management towards SDGs
3.3) Water Security (Urban, Productivity etc.)
3.4) NEXUS (Food, Energy, Water, Land) towards SDGs
Registration closes on 21 January 2022
REGISTER HERE

Geolink tổng hợp từ THA2022

popup

Số lượng:

Tổng tiền: