Tin tức

HÌNH ẢNH VỆ TINH TÁI TẠO BẠO LỰC Ở MYANMAR

20/10/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Myanmar hay còn gọi là Miến Điện là một quốc gia Đông Nam Á với tổng diện tích là 6.78.500 km vuông, giáp với Ấn Độ, Bangladesh, Trung Quốc, Lào và Thái Lan. Vào ngày 4 tháng 1 năm 1948, quốc gia này giành được độc lập từ người Anh. Nhiều tôn giáo được thực hành ở Myanmar, chẳng hạn như Phật giáo, Cơ đốc giáo, Hồi giáo, các tôn giáo Bộ lạc và Ấn Độ giáo. Hình ảnh vệ tinh của DigitalGlobe cho thấy hàng trăm tòa nhà bị đốt cháy ở Bang Rakhine của Miến Điện, là quê hương của người Hồi giáo Rohingya.


Hình 1: vị trí của bang Rakhine của Myanmar và các nhóm dân tộc chính của nó.

Người Rohingya là một nhóm dân tộc Hồi giáo thường được mô tả là "dân tộc thiểu số bị đàn áp nhiều nhất trên thế giới. Họ đã tồn tại trong nhiều thế kỷ ở Myanmar theo đạo Phật đa số. Ngôn ngữ khu vực của họ là Rohingya hoặc Ruaingga. Họ không được coi là một trong 135 nhóm dân tộc chính thức của đất nước và đã bị từ chối nhập quốc tịch Myanmar kể từ năm 1982.

Đạo luật Quốc tịch đầu tiên được thông qua vào năm 1948, trong đó người Rohingyas không được bao gồm. Tuy nhiên, đạo luật cho phép những người có gia đình sống ở Myanmar ít nhất hai thế hệ có thể xin chứng minh nhân dân. Năm 1982, luật quốc tịch mới được thông qua và người Rohingyas một lần nữa không được công nhận là một trong 135 nhóm dân tộc của đất nước. Để có được cấp độ cơ bản nhất (nhập tịch), phải có bằng chứng rằng gia đình của người đó sống ở Myanmar trước năm 1948. Nhiều người Rohingya thiếu giấy tờ như vậy vì không có hoặc bị từ chối đối với họ. Kết quả của luật, các quyền học tập, làm việc, đi lại, kết hôn, theo tôn giáo của họ và tiếp cận các dịch vụ y tế đã và đang tiếp tục bị hạn chế.

Gần đây, 17 địa điểm đã được xác định là nơi bạo lực đã diễn ra. Hình ảnh vệ tinh của Chein Khar Li, cho thấy một ngôi làng Hồi giáo đã bị phá hủy hoàn toàn. Dấu hiệu thiệt hại phù hợp với lửa, bao gồm sự hiện diện của các vết bỏng lớn và lớp phủ cây bị phá hủy. Hình ảnh vệ tinh dưới đây cho thấy sự tàn phá hoàn toàn của một ngôi làng Hồi giáo và gây ra những lo ngại nghiêm trọng về mức độ tàn phá ở phía bắc Bang Rakhine.

Hình 2: Hình ảnh vệ tinh cho thấy ngôi làng Chein Khar Li bị phá hủy hoàn toàn.

Human Rights Commision lập luận rằng những khu vực rộng lớn bị cháy trong hình ảnh vệ tinh đã được cố tình đốt cháy. Xem xét các điều kiện gió mùa hiện tại, những sự cố này dường như không phải là kết quả của bất kỳ thảm họa thiên nhiên nào. Bạo lực diễn ra sau một loạt các cuộc tấn công có tổ chức của các chiến binh người Rohingya dân tộc thiểu số của Quân đội Cứu nguy Arakan Rohingya (ARSA) vào sáng ngày 25 tháng 8 năm 2017, nhằm vào hàng chục đồn cảnh sát, trạm kiểm soát, cơ quan chính phủ và một căn cứ quân đội của chính phủ Miến Điện.

Theo dữ liệu gần đây có sẵn từ Liên hợp quốc vào tháng 5, hơn 1.68.000 người Rohingya đã bỏ trốn khỏi Myanmar. Sau bạo lực bùng phát vào năm ngoái, hơn 87.000 người Rohingya đã chạy sang Bangladesh từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 7 năm 2017.

Tóm lại

Hình ảnh vệ tinh của DigitalGlobe cho thấy hàng trăm tòa nhà bị đốt cháy ở Bang Rakhine của Miến Điện, nơi sinh sống của người Hồi giáo Rohingya. Hai Đạo luật Quốc tịch đã được thông qua vào năm 1948 và 1980 trong đó người Hồi giáo Rohingya không được công nhận là một trong 135 nhóm dân tộc của đất nước. Do bạo lực, 1.68.000 người Rohingya đã di cư sang các nước khác nhau, đặc biệt là Bangladesh.

------

SATELLITE IMAGES REVEAL VIOLENCE IN MYANMAR
Myanmar also known as Burma is a Southeast Asian nation with a total area of 6,78,500 square kilometers, bordering India, Bangladesh, China, Laos and Thailand. On 4th January 1948, the nation became independent from the British. Many religions are practiced in Myanmar i.e. Buddhism, Christianity, Islam, Tribal religions and Hinduism. Satellite images of DigitalGlobe show several hundred buildings burned in Burma’s Rakhine State, which is the home of Rohingya Muslims.


              Fig.1: location of Rakhine state of Myanmar and its major ethnic groups. 

The Rohingya are an ethnic Muslim group which is often described as "the world's most persecuted minority. They have existed for centuries in the majority Buddhist Myanmar. Their regional language is Rohingya or Ruaingga. They are not considered one of the country's 135 official ethnic groups and have been refused citizenship in Myanmar since 1982.

First Citizenship Act was passed in 1948, in which Rohingyas were not included. The act, however, did allow those whose families lived in Myanmar for at least two generations to apply for identity cards. In 1982, a new citizenship law was passed and Rohingyas were again not recognized as one of the country's 135 ethnic groups. In order to obtain the most basic level (naturalized citizenship), there must be proof that the person's family living in Myanmar prior to 1948. Many Rohingya lack such paperwork because it was either unavailable or denied to them. As a result of the law, their rights to study, work, travel, marry, practice their religion and access health services have been and continue to be restricted.

Recently, 17 sites were identified where violence has taken place. Satellite imagery of Chein Khar Li, shows that a Muslim village was completely destroyed. Damage signatures are consistent with fire, including the presence of large burn scars and destroyed tree cover. Satellite imagery below shows the total destruction of a Muslim village and prompts serious concerns that the level of devastation in northern Rakhine State.

                          Fig. 2: Satellite Image shows the complete destruction of the village of Chein Khar Li. 

Human Rights Commision argues that the large areas shown as burnt in the satellite imagery was set on fire deliberately. Considering current monsoon conditions these incidents do not seem to be an outcome of any natural disaster. The violence followed a series of organized attacks by ethnic Rohingya militants of the Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) on the morning of August 25, 2017, against dozens of Burmese government police stations and checkpoints, government agencies, and an army base.

As per recently available data from the United Nations in May, more than 1,68,000 Rohingya have fled from Myanmar. Following violence that broke out last year, more than 87,000 Rohingya fled to Bangladesh from October 2016 to July 2017.

Summary

Satellite images of DigitalGlobe shows several hundred buildings burned in Burma’s Rakhine State, which is the home to the Rohingya Muslims. Two Citizenship Act were passed in 1948 and 1980 where Rohingya Muslims were not recognized as one of the country's 135 ethnic groups. Due to violence 1,68,000 Rohingya have migrated to different countries especially Bangladesh.

Geolink tổng hợp từ Satpalda

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: