Kiến thức

Hệ thống thông tin địa lý (GIS) là gì? - P3

11/08/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Tất cả mọi thứ về GIS đều bắt đầu bằng cách lập bản đồ bệnh tả

Năm 1854, dịch tả tấn công thành phố London, Anh. Không ai biết căn bệnh bắt đầu từ đâu. Vì vậy, bác sĩ người Anh John Snow bắt đầu lập bản đồ về đợt bùng phát. Nó không chỉ là một căn bệnh. Nhưng ông cũng vạch ra những con đường, ranh giới tài sản và đường nước.

Khi Snow thêm các tính năng này vào bản đồ, một điều thú vị đã xảy ra. Ông nhận thấy rằng các ca bệnh tả chỉ dọc theo một đường nước. Đây là một bước đột phá kết nối địa lý với an toàn sức khỏe cộng đồng. Nhưng nó không chỉ là sự khởi đầu của phân tích không gian. Nó cũng đánh dấu sự bắt đầu của dịch tễ học, nghiên cứu về sự lây lan của dịch bệnh.

Năm 1968, một người tên là Roger Tomlinson bắt đầu ghép máy tính hiện đại với bản đồ. Trên thực tế, lần đầu tiên ông đặt ra thuật ngữ “GIS” trong bài báo của mình “Hệ thống thông tin địa lý cho quy hoạch vùng”.  Tại thời điểm này, GIS thực sự trở thành một công cụ dựa trên máy tính để lưu trữ dữ liệu bản đồ. Vào năm 2014, Roger Tomlinson sau đó đã qua đời và sẽ luôn được nhớ đến là “cha đẻ của GIS”.

Sử dụng và ứng dụng GIS
Hệ thống thông tin địa lý có rất nhiều trường hợp sử dụng ví dụ. Ví dụ: chúng tôi đã tìm thấy hơn 1000 ứng dụng và sử dụng GIS. Dưới đây là một số ví dụ dưới đây.

 • MÔI TRƯỜNG: Cho đến nay, những người sử dụng nặng nề nhất là vì môi trường. Ví dụ, các nhà bảo tồn sử dụng GIS cho biến đổi khí hậu, nghiên cứu nước ngầm và đánh giá tác động.
 • QUÂN ĐỘI VÀ QUỐC PHÒNG: Quân đội là những người sử dụng nhiều GIS. Họ sử dụng nó cho tình báo vị trí, quản lý hậu cần và vệ tinh do thám.
 • NÔNG NGHIỆP: Nông dân sử dụng nó để canh tác chính xác, lập bản đồ đất và năng suất cây trồng.
 • RỪNG: Người kiểm lâm quản lý gỗ, theo dõi nạn phá rừng và kiểm kê lâm phần bằng GIS.
 • KINH DOANH: Nói thêm về khía cạnh kinh doanh, GIS dành cho việc lựa chọn địa điểm, lập hồ sơ người tiêu dùng và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
 • BẤT ĐỘNG SẢN: Các ví dụ trong lĩnh vực bất động sản bao gồm phân tích thị trường, định giá nhà và phân vùng.
 • AN TOÀN CÔNG CỘNG: GIS cho thấy sự lây lan của dịch bệnh, ứng phó với thảm họa và sức khỏe cộng đồng.

GIS có thể làm gì cho bạn?
Hệ thống Thông tin Địa lý trả lời tốt hơn các câu hỏi về vị trí, các mẫu và xu hướng. Ví dụ:

1. Các đặc điểm của đất được tìm thấy ở đâu? Nếu bạn cần tìm trạm xăng gần nhất, GIS có thể chỉ đường cho bạn. GIS có thể tìm vị trí tối ưu bằng cách kết nối lưu lượng giao thông, thông tin phân vùng và nhân khẩu học.

2. Những hình thái địa lý nào tồn tại? Trong bảo tồn, chúng tôi muốn biết môi trường sống của động vật bằng cách sử dụng vòng cổ GPS và lớp phủ đất. Bằng cách biết vị trí của động vật, chúng ta có thể tương quan các loại đất ưa thích với vị trí GPS. Cuối cùng, chúng tôi có một cơ sở dữ liệu khổng lồ với tất cả các loại động vật.

3. Những thay đổi nào đã xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định? Thời gian là yếu tố không thể thiếu để nghiên cứu sự thay đổi. Ví dụ, chúng tôi hiểu sự thay đổi thông qua viễn thám về môi trường. Ngoài ra, chúng ta dự đoán tốt hơn các thảm họa bằng cách tìm kiếm sự thay đổi theo thời gian.

4. Ý nghĩa không gian là gì? Nếu một công ty muốn xây dựng một dự án mới, GIS vượt trội trong việc lưu trữ dữ liệu môi trường. Hầu hết các đánh giá môi trường sử dụng GIS để hiểu tác động của các dự án trong cảnh quan.

 

Khoa học Thông tin Địa lý (GISc) là gì?

Trong khi Hệ thống Thông tin Địa lý trả lời “cái gì” và “ở đâu”, Khoa học Thông tin Địa lý (GIScience) quan tâm đến “cách thức” và sự phát triển của nó.
GIS sẽ phát triển như thế nào trong những năm tới? Đây là một câu hỏi mà Khoa học Thông tin Địa lý hiểu rõ nhất.

Khoa học Thông tin Địa lý cung cấp tất cả các khối xây dựng cho Hệ thống Thông tin Địa lý. Nó rút ra từ khoa học máy tính, toán học, địa lý, thống kê, bản đồ và trắc địa.

GIScience kết hợp kiến ​​thức từ những lĩnh vực này vào Hệ thống Thông tin Địa lý.

 • Hệ thống thông tin địa lý kết nối cái gì với cái ở đâu.
 • Khoa học Thông tin Địa lý khám phá ra cách thức.

 Tóm tắt: Hệ thống thông tin địa lý là gì?
Bạn có thể tự hỏi mình: Chẳng phải hàng thế kỷ qua các nhà địa lý đã trả lời những câu hỏi này sao? Vâng, đung vậy. Nhưng các nhà địa lý có thể trả lời những câu hỏi này tốt hơn nhiều với Hệ thống Thông tin Địa lý.

Khi chúng tôi lần đầu tiên bắt đầu ghi lại các số liệu kiểm kê trên bản đồ giấy, đó là một quá trình khá tẻ nhạt. Nhưng chúng ta thực sự cần gì? Chúng tôi cần một GIS để ghi lại và lưu trữ các quan sát. Ngoài ra, chúng tôi cần một bảng để lưu trữ các thuộc tính về dữ liệu.

Điểm mấu chốt là gì? Hệ thống thông tin địa lý (GIS) cho phép chúng tôi giải thích các mối quan hệ, mô hình và xu hướng hiểu dữ liệu. Sau đó, việc xem và phân tích dữ liệu về mặt địa lý tác động đến sự hiểu biết của chúng ta về thế giới chúng ta đang sống.

----

What is Geographic Information Systems (GIS)? - P3

GIS All Started by Mapping Cholera

In 1854, cholera hit the city of London, England. No one knew where the disease started. So, British physician John Snow started mapping the outbreak. It wasn’t just the disease. But he also mapped out roads, property boundaries, and water lines.

When he added these features to a map, something interesting happened. He noticed that cholera cases were only along one water line. This was a breakthrough that connected geography to public health safety. But it wasn’t only the beginning of spatial analysis. It also marked the start of epidemiology, the study of the spread of disease.

In 1968, a man by the name of Roger Tomlinson started piecing together modern computing with maps. In fact, he first coined the term “GIS” in his paper “A Geographic Information System for Regional Planning“.[3] At this moment, GIS truly became a computer-based tool for storing map data. In 2014, Roger Tomlinson later passed away and will always be remembered as the “father of GIS”.


GIS Uses and Applications
Geographic Information Systems is jam-packed with example use cases. For example, we’ve found over 1000 GIS uses and applications. Here are some examples below.

 • ENVIRONMENT: By far, the heaviest users are for the environment. For example, conservationists use GIS for climate change, groundwater studies, and impact assessments.
 •  
 • MILITARY AND DEFENSE: Military are heavy users for GIS. They use it for location intelligence, logistics management and spy satellites.
 • AGRICULTURE: Farmers use it for precision farming, soil mapping and crop productivity.
 • FORESTRY: Foresters manage timber, track deforestation and inventory forest stands with GIS.
 • BUSINESS: More on the business side of things, GIS is for site selection, consumer profiling and customer prospecting.
 • REAL ESTATE: Examples in real estate include market analysis, home valuations and zoning.
 • PUBLIC SAFETY: GIS shows the spread of disease, disaster response and public health.

What Can GIS Do For You?
Geographic Information Systems better answer questions about location, patterns and trends. For example:

1. Where are the land features found? If you need to find the closest gas station, GIS can show you the way. GIS can find optimal location by connecting traffic volumes, zoning information, and demographics.

2. What geographical patterns exist? In conservation, we want to know animal habitat using GPS collars and land cover. By knowing animal locations, we can correlate preferred land types with GPS locations. In the end, we have a massive database with all types of species of animals.

3. What changes have occurred over a given period of time? Time is the missing element to study change. For example, we understand change through remote sensing of the environment. Also, we better predict disasters by finding change over time.

4. What are the spatial implications? If a company wants to build a new project, GIS excels in storing environment data. Most environmental assessments use GIS to understand the impact of projects in the landscape.

What is Geographic Information Science (GISc)?

While Geographic Information Systems answers “what” and “where”, Geographic Information Science (GIScience) is concerned with the “how” and its development.
How will GIS grow in the upcoming years? This is a question that is Geographic Information Science understands best.

Geographic Information Science provides all the building blocks for Geographic Information Systems. It draws from computer science, mathematics, geography, statistics, cartography, and geodesy.

GIScience incorporates the knowledge from these fields into Geographical Information Systems.

 • Geographic Information Systems connects what with the where.
 • Geographic Information Science discovers how.
 •  

Summary: What is Geographic Information Systems?
You might ask yourself: Haven’t geographers been answering these questions for centuries? Yes, they have. But geographers can answer these questions much better with Geographic Information Systems.

geographic information systems infographic - what is gis

When we first started recording inventories on paper maps, it was quite a tedious process. But what did we really need? We needed a GIS to record and store observations. Also, we needed a table to store attributes about the data.

What’s the bottom line? Geographic information systems (GIS) let us interpret data understanding relationships, patterns, and trends. Then, viewing and analyzing data geographically impacts our understanding of the world we live in.

Geolink tổng hợp từ Gisgeography

popup

Số lượng:

Tổng tiền: