Kiến thức

Hệ thống thông tin địa lý (GIS) là gì? - P1

11/08/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

GIS là gì?
Hệ thống thông tin địa lý (GIS) lưu trữ, phân tích và trực quan hóa dữ liệu cho các vị trí địa lý trên bề mặt Trái đất.

GIS là viết tắt của Geographic Information Systems và là một công cụ dựa trên máy tính để kiểm tra các mối quan hệ không gian, các mẫu và xu hướng trong địa lý.

Nó đã được sử dụng vào năm 1854 (tất nhiên là không có máy tính!) Để lập bản đồ bùng phát dịch bệnh ở Thành phố Luân Đôn. Về cơ bản, ngày nay chúng ta vẫn sử dụng kiểu phân tích không gian này nhưng theo một cách phức tạp hơn.

 

Tóm lại:

Dữ liệu không có tham chiếu không gian sẽ không cung cấp ngữ cảnh địa lý. Và nếu không có bối cảnh địa lý, bạn không thể hiểu đầy đủ về thế giới mà chúng ta đang sống ngày nay.

Đó là lý do tại sao chúng ta cần Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và tại sao nó lại tạo ra tác động đáng kể trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta (mà bạn thậm chí có thể không nhận thấy).

Bản đồ GIS là gì?

Bản đồ GIS tạo ra các hình dung về thông tin địa không gian. 4 ý tưởng chính của Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) là:

 • Tạo dữ liệu địa lý.
 • Quản lý nó trong cơ sở dữ liệu.
 • Phân tích và tìm ra các mẫu.
 • Hình dung nó trên bản đồ.

Bởi vì việc xem và phân tích dữ liệu trên bản đồ ảnh hưởng đến sự hiểu biết của chúng ta về dữ liệu, chúng ta có thể đưa ra quyết định tốt hơn bằng cách sử dụng GIS.

Nó giúp chúng ta hiểu cái gì ở đâu. Việc phân tích trở nên đơn giản. Câu trả lời trở nên rõ ràng.

Bởi vì bạn không hiểu đầy đủ dữ liệu của mình cho đến khi bạn thấy dữ liệu đó có liên quan như thế nào với những thứ khác trong bối cảnh địa lý.

Các ứng dụng của GIS là gì?
Mỗi ngày, GIS hỗ trợ hàng triệu quyết định trên khắp thế giới, chẳng hạn như 1000 ứng dụng GIS này. Nó tạo ra một tác động lớn trong cuộc sống của chúng ta và bạn có thể không nhận ra. Ví dụ: chúng tôi sử dụng GIS cho:

 • Xác định vị trí cửa hàng mới
 • Báo mất điện
 • Phân tích các mô hình tội phạm
 • Định tuyến trong điều hướng ô tô
 • Dự báo và dự đoán thời tiết

Trực quan hóa địa lý với Bản đồ

Tôi nghĩ bạn sẽ đồng ý:

THỰC SỰ khó hình dung các vĩ độ và tọa độ kinh độ từ một bảng tính.
Nhưng khi bạn thêm các vị trí này trên bản đồ, các bảng tính đột nhiên trở nên sống động.

 

Đó là vì bản đồ giúp thông tin địa lý dễ hiểu hơn.

Khi bạn có ngữ cảnh địa lý, bạn không chỉ nhìn thấy vị trí của chúng trên bản đồ. Nhưng bạn có thể:

 • Tính xem các điểm cách nhau bao xa
 • Kiểm tra xem các điểm có được gom lại cho các mẫu và xu hướng hay không
 • Tìm tuyến đường tối ưu giữa các thành phố

----

What is Geographic Information Systems (GIS)? - P1
What is GIS?
Geographic Information Systems (GIS) store, analyze, and visualize data for geographic positions on Earth’s surface.

GIS stands for Geographic Information Systems and is a computer-based tool that examines spatial relationships, patterns, and trends in geography.

It was used back in 1854 (without computers of course!) to map a disease outbreak in the City of London. Fundamentally, we still use this type of spatial analysis today but in a more sophisticated way.

In a nutshell:

Data without spatial reference doesn’t provide geographic context. And without geographic context, you can’t fully understand the world that we live in today.

That’s why we need Geographic Information Systems (GIS) and how come it’s making a substantial impact in our daily lives (that you may not even notice).
What is GIS mapping?

GIS mapping produces visualizations of geospatial information. The 4 main ideas of Geographic Information Systems (GIS) are:

 • Create geographic data.
 • Manage it in a database.
 • Analyze and find patterns.
 • Visualize it on a map.

Because viewing and analyzing data on maps impacts our understanding of data, we can make better decisions using GIS.

It helps us understand what is where. The analysis becomes simple. Answers become clear.

Because you don’t fully understand your data until you see how it relates to other things in a geographic context.

What are applications of GIS?
Every day, GIS powers millions of decisions around world such as these 1000 GIS applications. It makes a big impact in our life and you might not even realize. For example, we use GIS for:

 • Pinpointing new store locations
 • Reporting power outages
 • Analyzing crime patterns
 • Routing in car navigation
 • Forecasting and predicting weather

Visualize Geography with Maps
I think you’ll agree:

It’s REALLY hard to visualize latitudes and longitudes coordinates from a spreadsheet.
But when you add these positions on a map, suddenly spreadsheets come to life.

That’s because maps make geographic information easier to understand.

When you have geographic context, you don’t only see where they are in a map. But you can:

 • Calculate how far points are from each other
 • Check if points are clustered for patterns and trends
 • Find the optimal route between cities

Geolink tổng hợp từ Gisgeography

popup

Số lượng:

Tổng tiền: