Cơ hội

GLOSOLAN tổ chức các khóa học trực tuyến chủ đề phân tích đất

15/07/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Mạng lưới Phòng thí nghiệm Đất Toàn cầu (GLOSOLAN) đã khởi động một loạt các khóa đào tạo trực tuyến về các chủ đề khác nhau liên quan đến phân tích đất.

Chương trình phát triển năng lực sẽ bắt đầu với một chu kỳ hội thảo trên web về hóa học khô / quang phổ đất. Sáng kiến ​​này là một phần của chương trình đào tạo rộng hơn sẽ bao gồm các môn học khác như hóa học ướt, sức khỏe và an toàn, mua thiết bị, đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng (QA / QC), và quản lý phòng thí nghiệm. Tất cả các khóa đào tạo sẽ được thực hiện bằng các ngôn ngữ và múi giờ khác nhau, tùy theo khả năng sẵn có của giảng viên, để cho phép lượng khán giả lớn hơn tham gia các buổi học.


Quang phổ đất là gì?

Quang phổ đất là một kỹ thuật nhanh chóng, hiệu quả về chi phí và thân thiện với môi trường, sử dụng sự tương tác của bức xạ điện từ với đất để ước tính các đặc tính của đất như mức độ chua, cacbon hữu cơ, nitơ và khả năng giữ nước. Những điều này quyết định sức khỏe và khả năng sử dụng của những loại đất này. Các tổ chức và chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới hiện đang tham gia nỗ lực thông qua một chương trình toàn cầu nhằm sử dụng công nghệ này để hỗ trợ việc ra quyết định về bảo vệ đất trên toàn cầu.

ĐĂNG KÝ CÁC KHÓA HỌC TIẾP THEO
PHẦN 1: Giới thiệu về Quang phổ đất

Thứ hai, ngày 6 tháng 9 năm 2021 | 15:00 CET

Diễn giả khách mời: Bo Stenberg

Tóm tắt: Hội thảo trên web này sẽ xem xét các cơ chế cơ bản đối với quang phổ hồng ngoại nhìn thấy - gần (vis – NIR) của đất. Nó cũng sẽ cung cấp thông tin về các ứng dụng liên quan đến nông nghiệp chính xác và việc sử dụng các thư viện quang phổ đất lớn trong khu vực để ước tính các biến thể quy mô nhỏ.

Đăng ký tại đây 

PHẦN 2: Quang phổ đất để đo chính xác các đặc tính vật lý và hóa học của đất

Thứ năm, ngày 16 tháng 9 năm 2021 | 09:00 CET

Diễn giả khách mời: Budiman Minasny

Tóm tắt: Hội thảo trên web này sẽ trình bày cách thức quang phổ của đất có thể mô tả các đặc tính vật lý và hóa học của đất khác nhau.

Đăng ký tại đây 

PHẦN 3: Tương lai cho suy luận quang phổ đất

Thứ Năm, 23 Tháng Chín, 2021 | 08:00 CET

Diễn giả khách mời: Alex McBratney

Tóm tắt: Hội thảo trên web này sẽ trình bày định nghĩa và vai trò của quang phổ đất đối với phòng thí nghiệm cũng như đo đạc thực địa và sẽ suy đoán về các cách tiếp cận mới có thể có.

Đăng ký tại đây 

PHẦN 4: Trải nghiệm của Thư viện Quang phổ Đất Brazil từ các dịch vụ khoa học đến xã hội

Thứ hai, ngày 4 tháng 10 năm 2021 | 15:00 CET

Diễn giả khách mời: José Alexandre M. Demattê

Tóm tắt: Hội thảo trên web này sẽ trình bày kinh nghiệm 25 năm xây dựng Thư viện Quang phổ đất Brazil, từ mục đích nghiên cứu khoa học đến việc phát triển dịch vụ phân tích đất trực tuyến ước tính miễn phí.

Đăng ký tại đây 

PHẦN 5: Đặc điểm tính chất của đất bằng thư viện phổ Vis-NIR và MIR quốc gia của Pháp

Thứ năm, 14 Tháng 10 năm 2021 | 14:00 CET

Diễn giả khách mời: Cecile Gomez

Tóm tắt: Hội thảo trên web này sẽ giới thiệu bộ sưu tập đất quốc gia do mạng lưới giám sát chất lượng đất quốc gia của Pháp cung cấp. Dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia này, một số nghiên cứu đã được thực hiện trong 10 năm để làm nổi bật tiềm năng và các vấn đề của cơ sở dữ liệu phổ quốc gia này.

Đăng ký tại đây 

CHUYÊN ĐỀ 6: Đo độ phản xạ của bề mặt đất nguyên dạng tại hiện trường theo chất lượng phòng thí nghiệm: Một quy trình để đánh giá các đặc tính của đất nhạy cảm với hiện tượng bịt kín của đất

Thứ năm, 28 Tháng 10 năm 2021 | 15:00 CET

Diễn giả khách mời: Eyal Ben-Dor

Tóm tắt: Hội thảo trên web này sẽ đề cập đến một thiết bị được phát triển mới để đo độ phản xạ bề mặt tại hiện trường nhằm lấp đầy khoảng cách giữa các phép đo quang phổ trong phòng thí nghiệm và hiện trường của bề mặt đất.

Đăng ký tại đây | Thông tin chi tiết về sự kiện

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GLOSOLAN
GLOSOLAN, được thành lập trong khuôn khổ của FAO và Đối tác Đất Toàn cầu (GSP), đã có những bước tiến nhảy vọt hướng tới các loại đất lành mạnh. Lần đầu tiên, hơn 700 phòng thí nghiệm ở khoảng 160 quốc gia đang làm việc cùng nhau để hài hòa dữ liệu và phương pháp phân tích đất để dữ liệu và thông tin về đất có thể so sánh và giải thích được giữa các phòng thí nghiệm, quốc gia và khu vực.

GLOSOLAN tạo điều kiện kết nối và phát triển năng lực thông qua hợp tác và chia sẻ thông tin giữa các phòng thí nghiệm đất với các cấp độ kinh nghiệm khác nhau. Với chuỗi đào tạo đầu tiên này, GLOSOLAN dự định nâng cao năng lực của các phòng thí nghiệm để có chất lượng dữ liệu tốt hơn.

Đặc biệt, phát triển năng lực về quang phổ đất sẽ giúp các quốc gia nâng cao kiến ​​thức trong các lĩnh vực như chọn mẫu đất, làm đất, đo quang phổ và đảm bảo chất lượng phân tích dữ liệu để đảm bảo quản lý bền vững tài nguyên đất.

Đọc thêm về GLOSOLAN tại đây

URL bên ngoài
http://www.fao.org/global-soil-partnership/glosolan/soil-analysis/capacity-development/en/

----

GLOSOLAN launches a capacity development programme on soil spectroscopy
Global Soil Laboratory Network (GLOSOLAN) has launched a series of online trainings on different topics related to soil analysis.

The capacity development programme will start with a cycle of webinars on dry chemistry/ soil spectroscopy. This initiative is part of a wider training programme that will comprise also other subjects such as wet chemistry, health and safety, equipment purchasing, quality assurance and quality control (QA/QC), and laboratory management. All trainings will be implemented in different languages and time zones, according to the trainer's availability, in order to allow a larger audience to attend the sessions.
WHAT IS SOIL SPECTROSCOPY?

Soil spectroscopy is a fast, cost-effective and environmental-friendly technique that uses the interaction of electromagnetic radiation with soils to estimate soil properties such as the levels of acidity, organic carbon, nitrogen and water retention. These determine the health and usability of these soils. Institutions and experts from around the world are now joining efforts through a global programme to use this technology to support decision making on soil protection globally.

REGISTER FOR THE NEXT TRAININGS

SESSION 1: An Introduction to Soil Spectroscopy

Monday, 6 September 2021 | 15:00 CET

Guest speaker: Bo Stenberg

Abstract: This webinar will review the basic mechanisms for soil visible–near infrared (vis–NIR) spectroscopy. It will also provide information on applications related to precision agriculture and the use of large regional soil spectral libraries for estimating small scale variations.

Register here | Details of the event

SESSION 2: Soil Spectroscopy for accurate measurement of soil physical and chemical soil properties

Thursday, 16 September 2021 | 09:00 CET 

Guest speaker: Budiman Minasny

Abstract: This webinar will present how soil spectroscopy can characterize extensive different soil physical and chemical soil properties.

Register here | Details of the event

SESSION 3: A future for soil spectral inference

Thursday, 23 September 2021 | 08:00 CET

Guest speaker: Alex McBratney

Abstract: This webinar will present the definition and role of soil spectroscopy for laboratory as well as field measurement and will speculate on possible novel approaches.

Register here | Details of the event

SESSION 4: The Brazilian Soil Spectral Library Experience from scientific to society services

Monday, 4 October 2021 | 15:00 CET

Guest speaker: José Alexandre M. Demattê

Abstract: This webinar will present the 25 years’ experience on constructing the Brazilian Soil Spectral Library, from scientific research purposes to the development of free estimation online service of soil analysis.

Register here | Details of the event

SESSION 5: Characterization of soil properties using French national Vis-NIR and MIR spectral libraries

Thursday, 14 October 2021 | 14:00 CET

Guest speaker: Cecile Gomez

Abstract: This webinar will present the national soil collection provided by the French national soil quality monitoring network. Based on this national database, several researches have been conducted for 10 years to highlight the potentials and issues of such national spectral databases.

Register here | Details of the event

SESSION 6: Measuring reflectance of undisturbed soil surface in the field under laboratory quality: A protocol to assess soil properties that are sensitive to the soil sealing phenomenon

Thursday, 28 October 2021 | 15:00 CET

Guest speaker: Eyal Ben-Dor

Abstract: This webinar will cover a new developed device for measuring surface reflectance in the field to fill the gap between laboratory and field spectral measurements of the soil surface.

Register here | Details of the event

BACKGROUND INFORMATION ON GLOSOLAN

GLOSOLAN, established in the framework of FAO and the Global Soil Partnership (GSP), has made great leaps towards healthy soils. For the first time, more than 700 labs in around 160 countries are working together to harmonise data and methods for soil analysis so that soil data and information is comparable and interpretable across laboratories, countries and regions.

GLOSOLAN facilitates networking and capacity development through cooperation and information sharing between soil laboratories with different levels of experience. With this first series of trainings, GLOSOLAN intends to enhance the capacities of laboratories for better data quality.

In particular, capacity development on soil spectroscopy will help countries to improve knowledge in areas such as soil sample selection, soil preparation, spectral measurement and quality assurance of the data analysis to ensure the sustainable management of soil resources.

Read more on GLOSOLAN here

External URL

http://www.fao.org/global-soil-partnership/glosolan/soil-analysis/capacity-development/en/

Geolink tổng hợp từ FAO

popup

Số lượng:

Tổng tiền: