Báo cáo

Giao thoa kế radar: 20 năm phát triển trong Kỹ thuật chuỗi thời gian và viễn cảnh tương lai

12/07/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Tác giả: Hồ Tống Minh Định, Ramon Hanssen và Fabio Rocca
Tóm tắt:

Việc nghiên cứu và cải tiến các phương pháp được sử dụng để đo biến dạng từ không gian là một thách thức. Từ 20 năm trước, các kỹ thuật giao thoa kế theo chuỗi thời gian bằng Radar khẩu độ tổng hợp (SAR) đã chứng tỏ khả năng cung cấp các phép đo biến dạng quy mô milimet theo thời gian.

Bài báo này nhằm mục đích cung cấp một đánh giá về các kỹ thuật được phát triển trong hai mươi năm qua. Đầu tiên chúng ta nhớ lại nền tảng của SAR giao thoa kế (InSAR). Sau đó, chúng tôi cung cấp tổng quan về các phương pháp chuỗi thời gian InSAR được phát triển trong tài liệu, mô tả các nguyên tắc và tiến bộ của chúng. Cuối cùng, chúng tôi nêu bật những thách thức và triển vọng tương lai của InSAR trong kỷ nguyên Dữ liệu lớn.

Link download: https://drive.google.com/file/d/18lfMCOifazTSSgmgPkIYZv81y_EARVtL/view?usp=sharing

-----

Title: Radar Interferometry: 20 Years of Development in Time Series Techniques and Future Perspectives
Authors: Dinh HO TONG MINH, Ramon Hanssen  and Fabio Rocca 


Abstract:

The research and improvement of methods to be used for deformation measurements from space is a challenge. From the previous 20 years, time series Synthetic Aperture Radar (SAR) interferometry techniques have proved for their ability to provide millimeter-scale deformationmeasurements over time.

This paper aims to provide a review of such techniques developed in the last twenty years. We first recall the background of interferometric SAR (InSAR). We then provide an overview of the InSAR time series methods developed in the literature, describing their principles and advancements. Finally, we highlight challenges and future perspectives of the InSAR in the Big Data era.

Link download: https://drive.google.com/file/d/18lfMCOifazTSSgmgPkIYZv81y_EARVtL/view?usp=sharing

Geolink tổng hợp từ MPDI

popup

Số lượng:

Tổng tiền: