Tin tức

GIẢNG VIÊN MỸ REVIEW SÁCH ARCGIS: 10 Ý TƯỞNG ỨNG DỤNG KHOA HỌC Ở BẤT KỲ ĐÂU

21/01/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Tôi đã yêu cầu các sinh viên GIS nâng cao của tôi hoàn thành các bài tập trong sách ArcGIS, và sau đó thiết kế một lớp giới thiệu một ngày cho người mới bắt đầu. Các học sinh GIS mới yêu thích hoạt động này, và các học sinh dẫn đầu khóa đào tạo một ngày cũng nhiệt tình không kém.

Các đặc quyền khi sử dụng cuốn sách này làm cốt lõi cho một khóa đào tạo như vậy: tài liệu cung cấp phần giới thiệu tuyệt vời về các khái niệm áp dụng cho cả web GIS và máy tính để bàn ArcGIS; hình ảnh hấp dẫn; và các hoạt động nghiên cứu đang hấp dẫn và nhấn mạnh vào hoạt động thực hành.

Cuốn sách có giá cả hợp lý và tôi đánh giá cao việc có thể dễ dàng truy cập vào các phần bổ sung giáo dục trực tuyến - các video, v.v. Các sinh viên giảng dạy trong lớp đã kết hợp nhiều hình ảnh trực quan này vào việc giảng dạy của họ. Tất cả học sinh tham gia lớp học đều hào hứng với lĩnh vực GIS, sức mạnh của web GIS và tiềm năng của GIS - cả hai đều là công cụ để giải quyết vấn đề và là phương tiện biểu diễn thông tin một cách hấp dẫn và lôi cuốn. Tôi nghĩ cuốn sách này rất hoàn hỏa để khai thác hiệu quả và tôi sẽ làm lại. Tôi hy vọng sẽ sử dụng sách ArcGIS làm nền tảng để xây dựng khóa học nhập môn lấy tín chỉ.

Cuộc cách mạng Web GIS đã  thay đổi hoàn toàn cách thông tin về thế giới xung quanh chúng ta được ứng dụng và chia sẻ. Mỗi ý tưởng trong số 10 Ý tưởng lớn là một “chương” về cách công nghệ GIS mở khóa dữ liệu của bạn để tiết lộ những hiểu biết sâu sắc hơn và hiểu rõ hơn về mọi vấn đề liên quan tới chiều địa lý.

10 ý tưởng lớn được đề cập trong cuốn sách:

1. GIS cung cấp một ngôn ngữ hình ảnh chung

2. Lập bản đồ dành cho mọi người

3. Kể câu chuyện của bạn bằng bản đồ

4. Bản đồ lớn cần dữ liệu lớn

5. Sức mạnh ở mọi nơi

6. Lập bản đồ thứ nguyên thứ ba

7. Sức mạnh của ứng dụng

8. Hình ảnh là Trí thông minh có thể nhìn thấy

9. Lập bản đồ 3D

Nguồn: Geolink chuyển ngữ và tổng hợp từ learn.arcgis.com và Amazon

-----

Review of The ArcGIS Book: 10 Big Ideas about Applying The Science of Where

I had my advanced GIS students complete the exercises in the ArcGIS book, and then design a one day introductory class for beginners. The new GIS students loved the activity, and the students leading the one day training were equally enthusiastic.

The perks of using this book as the core for such a training: the material provides a great introduction to concepts which apply to both web GIS and ArcGIS desktop; the visuals are appealing; and the study activities are engaging and emphasize hands-on activity.

The book is reasonably priced and I appreciated being able to readily access the online educational supplements - the videos etc. The students teaching the class incorporated many of these visuals into their teaching. All student participants left the class excited about the field of GIS, the power of web GIS and the potential GIS holds - both as a tool for problem solving and as a means of representing information in an appealing and engaging manner.

I thought this book was perfect for use in this capacity, and would do it again. My hope is to use the ArcGIS book as a foundation around which to build a for-credit introductory course.

The Web GIS revolution is radically altering how information about the world around us is applied and shared. Each of the 10 Big Ideas is a “chapter” about how GIS technology unlocks your data to reveal deeper insights and a better understanding of virtually any problem with a geographic dimension.

10 big ideas in this book:

  1. GIS Provides a Common Visual Language
  2. Mapping is for Everyone
  3. Tell Your Story Using a Map
  4. Great Maps Need Great Data
  5. The Power of Where
  6. Mapping the Third Dimension
  7. The Power of Apps
  8. Imagery Is Visible Intelligence
  9. Mapping the Internet of Things
  10. GIS is About Community

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: