Kiến thức

GIẢNG DẠY GIS Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

27/09/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

((English below)
GIS bao gồm các kỹ năng thường được dạy ở cấp trung học phổ thông trở lên. Đối với các công ty lớn hơn và giáo dục trường học nói chung, có động lực để bắt đầu giáo dục về GIS ở các cấp độ sớm hơn trong giáo dục tiểu học hoặc tiểu học. Các nỗ lực nhằm nâng cao giáo dục đã bao gồm việc liên kết trực tiếp các nhà nghiên cứu với học sinh K-12, nơi các nhà nghiên cứu trình độ sau đại học làm việc chặt chẽ để giáo dục học sinh về GIS.

Các công ty lớn đã thực hiện một nỗ lực lớn để giáo dục thêm cho học sinh K-12. Các sự kiện tại hội nghị Esri hàng năm bao gồm các phiên họp dành cho học sinh nhỏ tuổi ở cấp độ K-12. Điều này bao gồm giới thiệu GIS như một phần của giáo dục STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học). Sáng kiến ​​ConnectED của Esri tập trung vào giáo dục K-12, mặc dù có rất ít dữ liệu và ứng dụng dành cho những học sinh dưới lớp 4.

Nghiên cứu về cách triển khai giáo dục GIS tốt nhất cho K-12 đã xem xét việc sử dụng GIS dựa trên web và dữ liệu có thể hiểu được ở các cấp độ khác nhau. Mục tiêu của giáo dục này, chẳng hạn như sử dụng trò chơi hoặc các phương pháp tiếp cận tương tác khác, cũng đã được thử nghiệm. Các công cụ đã được áp dụng để nâng cao nhận thức của giáo viên theo những cách có ý nghĩa về mặt sư phạm đã được chứng minh là cho phép họ giao tiếp và thể hiện tốt nhất nhận thức và khả năng địa lý mà ngay cả những phân tích không gian đơn giản cũng có thể mang lại các chủ đề liên quan đến dân số, lịch sử và các lĩnh vực khác. Lợi ích của việc chú trọng sư phạm không chỉ được chứng minh cho các trường học ở Hoa Kỳ mà còn cho các quốc gia khác. 

--------

TEACHING GIS IN ELEMENTARY SCHOOL 
GIS is composed of skills that are often taught at high school levels or later. For larger companies and school education in general, there is an incentive to start education about GIS at earlier levels in elementary or primary school education. Attempts to enhance education have included directly linking researchers with K-12 students, where graduate-level researchers work closely to educate students about GIS. Major firms have made a large push to further education for K-12 students. Events at the annual Esri conference include sessions for young students at the K-12 levels. This includes pitching GIS as part of STEM (science, technology, engineering, and math) education. Esri’s ConnectED initiative focuses on K-12 education, although few data and applications are geared for those less than grade 4.

Research on how to best implement GIS education for K-12 has looked at the use of web-based GIS and data that is understandable at different levels. The pitch of this education, such as using games or other interactive approaches, has also been tested. Tools that have been applied to enhance teacher awareness in pedagogically meaningful ways have been shown to allow them to best communicate and demonstrate geographical awareness and capabilities that even simple spatial analysis might bring about topics dealing with population, history, and other areas. The benefits of a pedagogical emphasis are not only demonstrated for schools in the United States but also for other countries.

Geolink tổng hợp từ GISlounge

popup

Số lượng:

Tổng tiền: