Tài liệu kỹ thuật

Giải mã bản đồ địa chất tự động để xây dựng mô hình 3D

06/09/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Bài báo: Giải mã bản đồ địa chất tự động để xây dựng mô hình 3D sử dụng map2loop 1.0 và map2model 1.0
Tác giả: Mark Jessell, Vitaliy Ogarko, Yohan de Rose, Mark Lindsay, Ranee Joshi, Agnieszka Piechocka, Lachlan Grose, Miguel de la Varga, Laurent Ailleres và Guillaume Pirot1

Tóm tắt

Ở quy mô khu vực, yếu tố dự đoán tốt nhất cho địa chất 3D của lớp gần dưới bề mặt thường là thông tin có trong bản đồ địa chất. Một thách thức mà chúng tôi phải đối mặt là khó khăn trong việc chuẩn bị sao chép dữ liệu đầu vào cho các mô hình địa chất 3D. Chúng tôi giới thiệu hai thư viện (map2loop và map2model) tự động kết hợp thông tin có sẵn trong bản đồ địa chất kỹ thuật số với thông tin khái niệm, bao gồm các giả định liên quan đến phạm vi bề mặt của đứt gãy và plutons để cung cấp đủ các ràng buộc để xây dựng mô hình địa chất 3D nguyên mẫu.

Thông tin được lưu trữ trong bản đồ thuộc ba loại dữ liệu hình học: dữ liệu vị trí, chẳng hạn như vị trí của các đứt gãy, các điểm tiếp xúc xâm nhập và địa tầng; dữ liệu gradient, chẳng hạn như các điểm tiếp xúc hoặc lỗi; và dữ liệu tôpô, chẳng hạn như mối quan hệ tuổi của đứt gãy và phân vị địa tầng hoặc mối quan hệ kề cận không gian của chúng. Tự động hóa này mang lại những lợi thế đáng kể: nó giảm thời gian cho các mô hình nguyên mẫu đầu tiên; nó phân tách rõ ràng dữ liệu, khái niệm và cách diễn giải; và cung cấp một lộ trình đồng nhất để phân tích độ nhạy, định lượng độ không đảm bảo và giá trị của các nghiên cứu thông tin yêu cầu mô phỏng ngẫu nhiên, và do đó tự động hóa quy trình làm mô hình 3D từ trích xuất dữ liệu đến xây dựng mô hình.

Chúng tôi sử dụng ví dụ về lưu vực Hamersley bị gấp khúc và bị lỗi ở Tây Úc để chứng minh quy trình làm việc hoàn chỉnh từ trích xuất dữ liệu đến lập mô hình 3D bằng cách sử dụng hai công cụ mô hình 3D mã nguồn mở khác nhau: GemPy và LoopStructural.

Download link: https://drive.google.com/file/d/14x6b9GYXaOEa-qPWmSumWNNuPyEVo974/view?usp=sharing

-------

The Article: Automated geological map deconstruction for 3D model construction using map2loop 1.0 and map2model 1.0
Authors: Mark Jessell, Vitaliy Ogarko, Yohan de Rose, Mark Lindsay, Ranee Joshi, Agnieszka Piechocka, Lachlan Grose, Miguel de la Varga, Laurent Ailleres and Guillaume Pirot1

Abstract
At a regional scale, the best predictor for the 3D geology of the near-subsurface is often the information contained in a geological map. One challenge we face is the difficulty in reproducibly preparing input data for 3D geological models. We present two libraries (map2loop and map2model) that automatically combine the information available in digital geological maps with conceptual information, including assumptions regarding the subsurface extent of faults and plutons to provide sufficient constraints to build a prototype 3D geological model.

The information stored in a map falls into three categories of geometric data: positional data, such as the position of faults, intrusive, and stratigraphic contacts; gradient data, such as the dips of contacts or faults; and topological data, such as the age relationships of faults and stratigraphic units or their spatial adjacency relationships. This automation provides significant advantages: it reduces the time to first prototype models; it clearly separates the data, concepts, and interpretations; and provides a homogenous pathway to sensitivity analysis, uncertainty quantification, and value of information studies that require stochastic simulations, and thus the automation of the 3D modelling workflow from data extraction through to model construction.

We use the example of the folded and faulted Hamersley Basin in Western Australia to demonstrate a complete workflow from data extraction to 3D modelling using two different open-source 3D modelling engines: GemPy and LoopStructural.

Download link: https://drive.google.com/file/d/14x6b9GYXaOEa-qPWmSumWNNuPyEVo974/view?usp=sharing

Geolink tổng hợp từ Gmd.copernicus

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: