Cơ hội

FREE DOWNLOAD SÁCH VỀ QUAN SÁT TRÁI ĐẤT VÀ ỨNG DỤNG VIỄN THÁM

28/09/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Tên sách: Khoa học quan sát Trái đất và các ứng dụng để giảm thiểu rủi ro và nâng cao khả năng phục hồi ở vùng Hindu Kush Himalaya: Một thập kỷ kinh nghiệm của SERVIR
Tác giả: Birendra Bajracharya, Rajesh Bahadur Thapa, Mir A. Matin

Tóm lược:
Cuốn sách truy cập mở này là sự tổng hợp các bài học kinh nghiệm và kinh nghiệm thu thập được từ nỗ lực của chúng tôi trong việc sử dụng khoa học và ứng dụng quan sát Trái đất (EO) để giải quyết các thách thức về môi trường ở vùng Hindu Kush Himalayan. Nó bao gồm một gói kiến ​​thức hoàn chỉnh về vòng đời dịch vụ bao gồm các chủ đề đa lĩnh vực và các ứng dụng đã được thử nghiệm thực tế cho HKH. Nó bao gồm 19 chương rút ra từ kinh nghiệm có giá trị của một thập kỷ thu thập được trong quá trình chúng tôi triển khai SERVIR-HKH - một sáng kiến ​​chung của NASA, USAID và ICIMOD - nhằm xây dựng năng lực sử dụng EO và công nghệ không gian địa lý để đưa ra quyết định hiệu quả trong khu vực.

Cuốn sách nêu bật các cách tiếp cận của SERVIR trong việc thiết kế và cung cấp các dịch vụ thông tin - trong nông nghiệp và an ninh lương thực; lớp phủ đất và sự thay đổi sử dụng đất và các hệ sinh thái; tài nguyên nước và thiên tai khí hậu thủy văn; và các dịch vụ thời tiết và khí hậu. Nó cũng đề cập đến các chủ đề đa ngành như lập kế hoạch dịch vụ; hòa nhập giới tính; cam kết của người dùng; xây dựng năng lực; liên lạc; và giám sát, đánh giá và học hỏi.

Chúng tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ là một tài liệu tham khảo tốt cho các chuyên gia và những người làm việc trong lĩnh vực viễn thám, hệ thống thông tin địa lý, khoa học không gian và vùng, biến đổi khí hậu, hệ sinh thái và phân tích môi trường. Hơn nữa, chúng tôi hy vọng rằng các nhà hoạch định chính sách, học giả và những khán giả có hiểu biết khác làm việc trong lĩnh vực đánh giá và phát triển bền vững - ngoài mạng lưới SERVIR rộng hơn và cũng như trong mạng lưới đó - sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ những gì chúng tôi chia sẻ ở đây trên các ứng dụng, nghiên cứu điển hình và tài liệu của chúng tôi. các chủ đề xuyên suốt.

Link Download: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-73569-2

------

OPEN -ACCESS BOOK ON EARTH OBSERVATION & REMOTE SENSING APPLICATIONS

Book Name: Earth observation science and applications for risk reduction and enhanced resilience in Hindu Kush Himalaya region: A decade of experience from SERVIR
Author: Birendra Bajracharya, Rajesh Bahadur Thapa, Mir A. Matin

Summary: 
This open access book is a consolidation of lessons learnt and experiences gathered from our efforts to utilise Earth observation (EO) science and applications to address environmental challenges in the Hindu Kush Himalayan region. It includes a complete package of knowledge on service life cycles including multi-disciplinary topics and practically tested applications for the HKH. It comprises 19 chapters drawing from a decade’s worth of experience gleaned over the course of our implementation of SERVIR-HKH – a joint initiative of NASA, USAID, and ICIMOD – to build capacity on using EO and geospatial technology for effective decision making in the region.

The book highlights SERVIR’s approaches to the design and delivery of information services – in agriculture and food security; land cover and land use change, and ecosystems; water resources and hydro-climatic disasters; and weather and climate services. It also touches upon multidisciplinary topics such as service planning; gender integration; user engagement; capacity building; communication; and monitoring, evaluation, and learning.

We hope that this book will be a good reference document for professionals and practitioners working in remote sensing, geographic information systems, regional and spatial sciences, climate change, ecosystems, and environmental analysis. Furthermore, we are hopeful that policymakers, academics, and other informed audiences working in sustainable development and evaluation – beyond the wider SERVIR network and well as within it – will greatly benefit from what we share here on our applications, case studies, and documentation across cross-cutting topics. 

Link Download: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-73569-2

Geolink tổng hợp từ Lib.icimod

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: