Cơ hội

[EUMETSAT -ONLINE SHORT COURSE] ỨNG DỤNG CÁCH TIẾP CẬN MÁY HỌC CHỦ ĐỀ MÀU ĐẠI DƯƠNG

11/10/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Hội thảo trên web với Ana Ruescas (Brockmann Consult); Người điều hành: Mark Higgins (EUMETSAT)
4 tháng 11 năm 2021; 12:00 giờ UTC; Đăng ký tham gia

 

 

Trong khóa học, chúng ta sẽ tìm hiểu một số thuật toán học máy phổ biến nhất được áp dụng để truy xuất và phân loại ảnh viễn thám quang học (Sentinel-3 OLCI) cho các nghiên cứu Màu đại dương.

Chúng tôi sẽ đưa ra hai ví dụ, một ví dụ về truy xuất chất lượng nước và một ví dụ khác về phân loại loại nước quang học sử dụng Sổ tay Phyton Jupyter và / hoặc tập lệnh MATLAB.

Làm thế nào để tham gia
Chúng tôi sẽ gặp bạn trên Hội thảo trên web về Zoom
Zoom là một công cụ hội nghị truyền hình dựa trên web với máy khách cục bộ, máy tính để bàn và ứng dụng dành cho thiết bị di động cho phép chúng ta gặp gỡ trực tuyến.
Bạn không cần có tài khoản để tham gia phiên. Để tham gia, chỉ cần nhấp vào liên kết được cung cấp khi đăng ký. (Bạn gặp sự cố khi tham gia?)

Dưới đây là một số mẹo mà bạn có thể cân nhắc:

  1. Để có chất lượng âm thanh tốt hơn, vui lòng chuẩn bị tai nghe có micrô.
  2. Tham gia sớm từ 5-10 phút để kiểm tra âm thanh của bạn. Đây là cách làm.
  3. Sử dụng tên thật của bạn.

Cần trợ giúp về Zoom?

Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ khi bạn cần. Trong phiên, vui lòng sử dụng cửa sổ Trò chuyện và chọn Gửi đến: Hỗ trợ để gửi tin nhắn đến các đồng nghiệp của chúng tôi, những người có thể giúp bạn.

Câu hỏi của bạn trên Slido.com
Trong hội thảo trên web, chúng tôi sẽ sử dụng Slido để trả lời các câu hỏi của bạn. Truy cập Slido.com và sử dụng # EUMSC17 hoặc nhấp vào đây. Không cần đăng nhập. Bạn có thể tham gia Slido từ điện thoại của mình.

Ghi âm và tài nguyên
Hội thảo trên web sẽ được ghi lại. Sau buổi học, bản ghi âm sẽ được cung cấp tại trang này.

Thông tin thêm về đào tạo EUMETSAT
Các hoạt động đào tạo của chúng tôi hỗ trợ người dùng ở các quốc gia thành viên và giữa các thành viên của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) trong việc áp dụng dữ liệu, sản phẩm và dịch vụ của EUMETSAT, bao gồm cả dữ liệu Copernicus do EUMETSAT cung cấp.

------

[EUMETSAT -ONLINE SHORT COURSE] APPLICATION OF MACHINE LEARNING APPROACHES TO OCEAN COLOUR TOPICS 

Webinar with Ana Ruescas (Brockmann Consult); Moderator: Mark Higgins (EUMETSAT)

4 November 2021; 12:00 UTC; Register to join 

In the course we will learn some of the most popular machine learning algorithms applied to retrieval and classification of optical remote sensing images (Sentinel-3 OLCI) for Ocean Colour studies. 

We will show two examples, one on water quality retrieval and another on optical water type classification using Phyton Jupyter Notebooks and/or MATLAB scripts.

How to participate

We'll meet you on Zoom Webinar 

Zoom is a web-based video conferencing tool with a local, desktop client and a mobile app that allows us to meet online. 
You do not need an account to join the session. To join, simply click the link provided when registering. (Troubles joining?)

Here are a few tips you may consider:

  1. For better audio quality, please prepare a headset with a microphone.
  2. Join 5-10 minutes early to test your audio. Here is how to do it
  3. Use your real name. 

Need help in Zoom?

We want to make sure you get support when you need it. During the session, please use the Chat window and select Send to: Support to send a message to our colleagues who can help you. 

Your questions on Slido.com

During the webinar, we will be using Slido to answer your questions. Go to Slido.com and use #EUMSC17 or click here. No log in required. You can join Slido from your phone.

Recording and resources

The webinar will be recorded. After the session, the recording will be made available at this page. 

More on EUMETSAT training

Our training activities support users in the member states and among the World Meteorological Organization (WMO) members in the application of EUMETSAT data, products, and services, including Copernicus data provided by EUMETSAT

Geolink tổng hợp từ EUMETSAT 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: