Cơ hội

ESA tổ chức hội thảo Fringe 2021 online và miễn phí về InSAR từ 31.04-04.06.2021

23/04/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Fringe 2021 là một hội thảo miễn phí, tập trung vào “Những tiến bộ trong Khoa học và Ứng dụng của SAR Interferometry và Sentinel-1 InSAR” dành cho các nhà khoa học, sinh viên và người sử dụng dữ liệu Sentinel-1, cũng như đại diện từ các cơ quan vũ trụ quốc gia, châu Âu và quốc tế và các ngành gia tăng giá trị.

Các mục tiêu chính Hội thảo là:

 • Để tập hợp các cộng đồng nghiên cứu và phát triển InSAR toàn cầu lại với nhau và tạo điều kiện cho trao đổi quốc tế giữa các nhà nghiên cứu và nhóm nghiên cứu;
 • Để đánh giá tình trạng hiện đại trong Khoa học và Ứng dụng InSAR;
 • Trình bày tình trạng nhiệm vụ, thuật toán và sản phẩm của Sentinel-1;
 • Trình bày tình trạng sứ mệnh, thuật toán và sản phẩm của BIOMASS;
 • Để xem xét và đánh giá tiến độ theo các khuyến nghị được nêu tại FRINGE 2017;
 • Tham khảo ý kiến của các cộng đồng khoa học để chuẩn bị cho ESA bắt đầu hỗ trợ các hoạt động khoa học cho Sentinel-1 và BIOMASSin trong miền InSAR.

Linh sự kiện: http://fringe.esa.int/

Nhà tổ chức: Cơ quan không gian Châu Âu

-------

Fringe 2021

 May 31 - June 4

This event will take place online.

Fringe 2021 is a free workshop, focused on “Advances in the Science and Applications of SAR Interferometry and Sentinel-1 InSAR” open to scientists, students and Sentinel-1 data users, as well as representatives from national, European and international space agencies and value adding industries.

Its main objectives are:

 • To bring together the global InSAR research and development communities and facilitate international exchange betwen reseachers and research groups;
 • To assess the state of the art in InSAR Science and Applications;
 • To present the Sentinel-1 mission status, algorithms and products;
 • To present the BIOMASS mission status, algorithms and products;
 • To review and assess the progress according to the recommendations voiced at FRINGE 2017;
 • To consult the scientific communities to prepare ESA for starting supporting science activities for Sentinel-1 and BIOMASSin the InSAR domain.

 Event link: http://fringe.esa.int/

Organizer: ESA

Geolink tổng hợp từ Eo4society.esa

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: