Báo cáo

[DỮ LIỆU WORLDBANK] BẢN ĐỒ GIS PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA THIÊN TAI ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VÀ CON NGƯỜI

08/05/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Báo cáo "Thiên tai và phúc lợi hộ gia đình: Bằng chứng từ Việt Nam" 

Tác giả: Timothy Thomas, Luc Christiaensen, Quy Toan Do, Le Dang Trung

Nhóm Nghiên cứu Phát triển của Ngân hàng Thế giới
Nhóm Nghèo đói và Bất bình đẳng
Ngày xuất bản: Tháng 12 năm 2010

Tóm tắt

Khi thiên tai xảy ra với tần suất ngày càng cao, đặc biệt là ở các vùng ven biển, cần phải hiểu rõ hơn về mức độ ảnh hưởng của thiên tai đối với nền kinh tế và con người những vùng này. Điều này đòi hỏi các biện pháp phân tách về thiên tai có thể được liên kết một cách đáng tin cậy với các hộ gia đình, thách thức đầu tiên mà bài báo này giải quyết.

Đặc biệt, một phương pháp luận được minh họa để tạo bản đồ thiên tai và hiểm họa từ đầu tiên, dữ liệu khí tượng địa lý tham chiếu. Trong bước thứ hai, các cuộc điều tra đo lường mức sống quốc gia cắt ngang lặp lại (2002, 2004 và 2006) từ Việt Nam được bổ sung với các biện pháp thiên tai thu được trong giai đoạn đầu, để ước tính các tác động phúc lợi liên quan đến thiên tai.

Kết quả chỉ ra rằng thiệt hại ngắn hạn do thiên tai có thể rất đáng kể, với lũ lụt ven sông gây thiệt hại về phúc lợi lên tới 23% và bão làm giảm phúc lợi tới 52% ở các thành phố có dân số trên 500.000 người. Các hộ gia đình có khả năng chống chọi tốt hơn với những tác động ngắn hạn của hạn hán, phần lớn là do hệ thống tưới tiêu. Ngoài ra còn có những tác động tiêu cực quan trọng về lâu dài, ở Việt Nam chủ yếu là hạn hán, lũ quét và bão. Sự khác biệt về địa lý đối với các tác động phúc lợi trên không gian và thảm họa dường như một phần liên quan đến hoạt động của hệ thống cứu trợ thiên tai, cho đến nay phần lớn các hộ gia đình ở các khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng bởi gió bão, phần lớn đã tránh xa.

Link download Báo cáo: https://drive.google.com/file/d/1pKgLAfV2XirQ9HaAoKaMIhRYIC4r18KV/view?usp=sharing

----

Natural disasters and household welfare : evidence from Vietnam

Authors: Timothy Thomas, Luc Christiaensen, Quy Toan Do, Le Dang Trung
The World Bank, Development Research Group, Poverty and Inequality Team
Date: December 2010


Abstract
As natural disasters hit with increasing frequency, especially in coastal areas, it is imperative to better understand how much natural disasters affect economies and their people. This requires disaggregated measures of natural disasters that can be reliably linked to households, the first challenge this paper tackles. In particular, a methodology is illustrated to create natural disaster and hazard maps from first hand, geo-referenced meteorological data. In a second step, the repeated cross-sectional national living standard measurement surveys (2002, 2004, and 2006) from Vietnam are augmented with the natural disaster measures derived in the first phase, to estimate the welfare effects associated with natural disasters. The results indicate that short-run losses from natural disasters can be substantial, with riverine floods causing welfare losses of up to 23 percent and hurricanes reducing welfare by up to 52 percent inside cities with a population over 500,000. Households are better able to cope with the short-run effects of droughts, largely due to irrigation. There are also important long-run negative effects, in Vietnam mostly so for droughts, flash floods, and hurricanes. Geographical differentiation in the welfare effects across space and disaster appears partly linked to the functioning of the disaster relief system, which has so far largely eluded households in areas regularly affected by hurricane force winds.

Link download The report: https://drive.google.com/file/d/1pKgLAfV2XirQ9HaAoKaMIhRYIC4r18KV/view?usp=sharing

Geolink tổng hợp từ Worldbank

popup

Số lượng:

Tổng tiền: