Báo cáo

Dữ liệu độ cao đất liền LiDAR toàn cầu cho thấy nguy cơ dễ bị ảnh hưởng bởi mực nước biển dâng cao nhất ở vùng nhiệt đới

12/07/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Tác giả: A. Hooijer & R. Vernimmen

Tóm tắt
Đánh giá rủi ro lũ lụt ven biển yêu cầu dữ liệu độ cao đất chính xác. Những dự báo này cho đến nay chỉ tồn tại ở một số khu vực trên thế giới, điều này dẫn đến sự không chắc chắn cao trong việc dự báo khu vực đất liền có nguy cơ nước biển dâng (SLR). Ở đây chúng tôi đã áp dụng mô hình độ cao toàn cầu đầu tiên lấy từ dữ liệu LiDAR vệ tinh.

Chúng tôi thấy rằng diện tích đất liền trên toàn thế giới cao hơn mực nước biển trung bình dưới 2 m, là nơi dễ bị ảnh hưởng nhất bởi SLR, 649.000 km2 hay 62% là ở vùng nhiệt đới. Ngay cả khi giả sử SLR tương đối thấp là 1 m vào năm 2100 và số lượng và sự phân bố dân cư ổn định ở vùng đất thấp, dân số 267 triệu người năm 2020 trên vùng đất này sẽ tăng lên ít nhất 410 triệu người, trong đó 72% ở vùng nhiệt đới và 59% ở vùng nhiệt đới Riêng Châu Á.

Chúng tôi kết luận rằng gánh nặng rủi ro lũ lụt ven biển hiện tại và SLR trong tương lai giảm xuống không tương xứng đối với các khu vực nhiệt đới, đặc biệt là ở châu Á.

Link download: https://drive.google.com/file/d/1We2QCjqmVmQz5P0JBnMoghJMHm8WwVi8/view?usp=sharing

----

Title: Global LiDAR land elevation data reveal greatest sea-level rise vulnerability in the tropics
Authors: A. Hooijer & R. Vernimmen 

Abstract: 

Coastal flood risk assessments require accurate land elevation data. Those to date existed only for limited parts of the world, which has resulted in high uncertainty in projections of land area at risk of sea-level rise (SLR). Here we have applied the first global elevation model derived from satellite LiDAR data. We find that of the worldwide land area less than 2 m above mean sea level, that is most vulnerable to SLR, 649,000 km2 or 62% is in the tropics. Even assuming a low-end relative SLR of 1 m by 2100 and a stable lowland population number and distribution, the 2020 population of 267 million on such land would increase to at least 410 million of which 72% in the tropics and 59% in tropical Asia alone. We conclude that the burden of current coastal flood risk and future SLR falls disproportionally on tropical regions, especially in Asia.

Link download: https://drive.google.com/file/d/1We2QCjqmVmQz5P0JBnMoghJMHm8WwVi8/view?usp=sharing

Geolink tổng hợp từ Nature

popup

Số lượng:

Tổng tiền: