Tài liệu kỹ thuật

Download Mô hình độ cao kỹ thuật số DEM với 10 nguồn tài nguyên miễn phí - Nguồn 4: LiDAR

14/04/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Chúng ta đang sống trong Thế giới 3D và các nhà lập bản đồ chúng ta, trong hầu hết các trường hợp, cần các Mô hình Độ cao và Bề mặt Kỹ thuật số chính xác và đáng tin cậy. Một số nhà lập bản đồ có thể sở hữu máy bay của riêng họ, do đó có khả năng sản xuất DEM của riêng họ, trong khi phần lớn chúng ta chắc chắn cần biết cách lấy dữ liệu đó từ các nguồn đáng tin cậy khác nhau.

Chúng tôi đã tìm kiếm và đánh giá một số nguồn DEM phổ biến và đáng tin cậy nhất, có sẵn miễn phí trên web, mà chúng tôi trình bày theo các series dưới đây:

Sử dụng nguồn tài nguyên thứ 1: ASTER

Sử dụng nguồn tài nguyên thứ 2: ALOS PALSAR

Sử dụng nguồn tài nguyên thứ 3: SRTM

------
Sử dụng nguồn tài nguyên thứ 4: LiDAR

LiDAR là viết tắt của Light Detection and Ranging. Nó đo khoảng cách đến mục tiêu bằng cách chiếu sáng nó bằng ánh sáng laser xung và sau đó đo các xung phản xạ bằng cảm biến. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin liên quan và chi tiết kỹ thuật tại http://www.lidar-uk.com/index.php & http://www.lidar-uk.com/how-lidar-works/.

Cuộc sống không phải là rất dễ dàng khi nói đến dữ liệu LiDAR. Mặc dù có một số trang web nhất định để lấy dữ liệu LiDAR, nhưng không có phạm vi bảo hiểm miễn phí cho toàn bộ Globe. Một số nguồn web cung cấp dữ liệu miễn phí cho một số địa điểm hạn chế, trong khi một số quốc gia cung cấp dữ liệu LiDAR thông qua các trang web của riêng họ.

Bạn có thể xem dữ liệu LiDAR có sẵn miễn phí trên Globe tại trang web của Open Topography tại http://opentopo.sdsc.edu/datasets.

Earth Explorer cũng cung cấp dữ liệu LiDAR tại https://earthexplorer.usgs.gov/ nhưng cũng cho một số địa điểm hạn chế.

Đối với Hoa Kỳ, có Kiểm kê độ cao liên ngành của Hoa Kỳ tại https://coast.noaa.gov/inventory/, cũng như Tập dữ liệu Lidar Quốc gia trên Wikipedia, danh sách các nguồn có sẵn để lấy dữ liệu tại https://coast.noaa.gov/inventory/ /en.wikipedia.org/wiki/National_Lidar_Dataset_(United_States).

-------
 Source 4: LiDAR

LiDAR stands for Light Detection and Ranging. It measures the distance to a target by illuminating it with a pulsed laser light and then measuring the reflected pulses with a sensor. You may find all related information and technical details at http://www.lidar-uk.com/index.php & http://www.lidar-uk.com/how-lidar-works/ .

Life is not very easy when it comes to get LiDAR data. Even though there are certain websites to retrieve LiDAR data, there is not free coverage for the entire Globe. Some web sources provide free data for a limited number of places, while some countries provide LiDAR data via their own webpages.

You may take a look at the free available LiDAR data on Globe at the website of Open Topography at http://opentopo.sdsc.edu/datasets.

The Earth Explorer also provides LiDAR data at https://earthexplorer.usgs.gov/ but also for a limited number of places.

For the United States, there is the United States Interagency Elevation Inventory at https://coast.noaa.gov/inventory/, as well as the National Lidar Dataset on Wikipedia, a list of the available sources to get data at  https://en.wikipedia.org/wiki/National_Lidar_Dataset_(United_States).

Geolink tổng hợ từ Monde-geospatial

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: