Tài liệu kỹ thuật

Điều tra sự biến đổi không gian-thời gian của độ ẩm đất và hạn hán nông nghiệp nhằm hỗ trợ quản lý tài nguyên nước ở lưu vực sông Hồng Việt Nam

10/05/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Tác giả: Nguyễn Đức Lương, Nguyễn Hoàng Hiệp, Thị Hiếu Bùi
Năm xuất bản: 2021

Tóm tắt
Những đợt hạn hán nghiêm trọng ngày càng gia tăng gần đây có thể tác động đáng kể đến phát triển kinh tế xã hội trên lưu vực sông Hồng (ĐBSH). Nghiên cứu này áp dụng mô hình khả năng thấm biến đổi (VIC) để khảo sát động thái không gian - thời gian của độ ẩm đất ở các vùng Đông Bắc, Tây Bắc và Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) thuộc phần ĐBSH thuộc lãnh thổ Việt Nam. Tập dữ liệu về độ ẩm của đất được mô phỏng trong 10 năm (2005–2014) đã được sử dụng để thiết lập chỉ số phần trăm bất thường về độ ẩm của đất (SMAPI) để đánh giá cường độ hạn hán trong nông nghiệp.

Độ ẩm của đất dường như thay đổi theo lượng mưa, nhiệt độ không khí, thoát hơi nước và các đặc điểm khác nhau của lớp phủ đất, địa hình và loại đất ở ba vùng của ĐBSH. Phân tích của SMAPI cho thấy nhiều khu vực ở phía đông bắc bị hạn hán nghiêm trọng so với các khu vực khác, đặc biệt là vào mùa khô và các tháng chuyển tiếp. Trong khi đó, phía Tây Bắc chủ yếu bị khô hạn nhẹ và hơi ẩm ướt trong mùa khô. Khác với điều đó, ĐBSH chủ yếu có điều kiện ẩm ướt vừa phải đến rất ẩm ướt trong suốt cả năm. Diện tích đất nông nghiệp và đất có rừng bị hạn hán nghiêm trọng vào mùa khô lớn hơn diện tích trong mùa mưa. Nhìn chung, phương pháp tiếp cận độ ẩm đất dựa trên VIC đã đưa ra một giải pháp khả thi để cải thiện độ ẩm của đất và khả năng giám sát hạn hán trong nông nghiệp ở quy mô khu vực.

Link download https://drive.google.com/file/d/14j3e2N0Fj-CLWeiyHqbQCZKp1ExK4S6Q/view?usp=sharing

- ----------------

Investigating the Spatio-Temporal Variation of Soil Moisture and Agricultural Drought towards Supporting Water Resources Management in the Red River Basin of Vietnam
Authors: Nguyen Duc Luong ,Nguyen Hoang Hiep, Thi Hieu Bui 
Date: 2021

Abstract
The increasing serious droughts recently might have significant impacts on socioeconomic development in the Red River basin (RRB). This study applied the variable infiltration capacity (VIC) model to investigate spatio-temporal dynamics of soil moisture in the northeast, northwest, and Red River Delta (RRD) regions of the RRB part belongs to territory of Vietnam. The soil moisture dataset simulated for 10 years (2005–2014) was utilized to establish the soil moisture anomaly percentage index (SMAPI) for assessing intensity of agricultural drought. Soil moisture appeared to co-vary with precipitation, air temperature, evapotranspiration, and various features of land cover, topography, and soil type in three regions of the RRB.

SMAPI analysis revealed that more areas in the northeast experienced severe droughts compared to those in other regions, especially in the dry season and transitional months. Meanwhile, the northwest mainly suffered from mild drought and a slightly wet condition during the dry season. Different from that, the RRD mainly had moderately to very wet conditions throughout the year. The areas of both agricultural and forested lands associated with severe drought in the dry season were larger than those in the wet season. Generally, VIC-based soil moisture approach offered a feasible solution for improving soil moisture and agricultural drought monitoring capabilities at the regional scale. 

Link download https://drive.google.com/file/d/14j3e2N0Fj-CLWeiyHqbQCZKp1ExK4S6Q/view?usp=sharing

Geolink tổng hợp MDPI

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: