(Tiếng Việt dưới đây)

  GeoLink provides technical solutions for constructing 3D &4D digital maps (GIS Technology) in Electricity, specifically: 

  1. Corridor Analyst – Identifying possible corridors and preferred transmission routes using Least Cost Path engineering, environment and combined routing algorithms.
  2. Transmission Line Monitoring – Monitoring overhead transmission towers with active and passive satellite data.
  3. Viewshed – Understanding the impacts of how a transmission line would look using viewsheds.
  4. Right-of-way – Buffering proposed transmission lines which will be areas cleared for the transmission line.
  5. Transmission Line Design – Considering slope, soils, and land use for factoring into transmission line design.
  6. Tree Encroachment – Reducing the risk of falling trees in search of dead and dying trees near utility lines.
  7. Public Consultation – Visualizing the transmission line with towers during public using 2D and 3D environments.
  8. Environmental Monitoring – Referencing environmentally sensitive sites along a linear transmission system.

  ---

  GeoLink  cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bản đồ số 3D &4D (công nghệ GIS), phục vụ trong lĩnh vực Điện. Cụ thể là:

  1. Phân tích hành lang truyền tải - Xác định các hành lang có thể có và các tuyến đường truyền ưu tiên sử dụng kỹ thuật đường dẫn chi phí thấp nhất, môi trường và các thuật toán định tuyến kết hợp.
  2. Giám sát đường truyền - Giám sát các tháp truyền dẫn trên không với dữ liệu vệ tinh chủ động và thụ động.
  3. Tầm nhìn - Tìm hiểu các tác động của đường truyền dựa trên các góc nhìn.
  4. Quyền ưu tiên- Tạo vùng đệm cho các đường truyền được đề xuất sẽ là các khu vực cần loại bỏ cho đường truyền.
  5. Thiết kế đường dây tải điện - Xem xét độ dốc, thổ nhưỡng và việc sử dụng đất để tính toán vào thiết kế đường dây tải điện.
  6. Ảnh hưởng của cây cối - Giảm nguy cơ đổ cây để tìm kiếm các cây đã chết và đang chết gần các đường dây điện.
  7. Lấy ý kiến cộng đồng - Mô phỏng đường truyền với tháp trong môi trường công cộng sử dụng môi trường 2D và 3D.
  8. Giám sát Môi trường - Tham khảo các địa điểm nhạy cảm với môi trường dọc theo một hệ thống truyền dẫn tuyến tính.

   

  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền: