(Tiếng Việt dưới đây)

  GeoLink provides technical solutions for constructing  3D &4D digital maps (GIS Technology) in Geostatistics, specifically: 

  1. Spatial Autocorrelation – Testing whether the observed value of a variable at one locality is independent of the values of the variable at neighboring localities. 
  2. Data Mining – Automating the search for hidden patterns in large databases
  3. Spatial Regression – Building spatial regression to models for estimating the relationship between spatial variables. 
  4. Zonal Statistics – Summing, averaging or finding the range, minimum or maximum in a given range. 
  5. Map-ematics – Making math operations in maps like adding, subtracting, multiplying, dividing, exponentiation, root, log, cosine and differentiation.
  6. Principal Components Analysis – Reducing dimensions with Principal Components Analysis. 
  7. Map Algebra – Applying local, focal and zonal functions techniques. (GIS and Cartographic Modeling)

  ----

  GeoLink cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bản đồ số 3D &4D (công nghệ GIS), phục vụ trong lĩnh vực Địa thống kê. Cụ thể là:

  1. Tương quan chuỗi không gian - Kiểm tra xem giá trị quan sát của một biến tại địa phương này có độc lập với giá trị của biến tại các địa phương lân cận hay không. 
  2. Khai thác dữ liệu - Tự động hóa việc tìm kiếm các mẫu ẩn trong cơ sở dữ liệu lớn.
  3. Phân tích Hồi quy không gian - Xây dựng hồi quy không gian thành các mô hình để ước tính mối quan hệ giữa các biến không gian. 
  4. Thống kê vùng - Tính tổng, tính trung bình hoặc tìm phạm vi, tối thiểu hoặc tối đa trong một phạm vi nhất định. 
  5. Thực hiện các phép toán trong bản đồ như cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa, căn, log, cosine và phân biệt (Map-ematics)
  6. Phân tích các thành phần chính - Giảm kích thước với Phân tích các thành phần chính. 
  7. Đại số bản đồ - Áp dụng các kỹ thuật hàm số địa phương, trọng tâm và khu vực. (GIS và lập mô hình bản đồ)

   

  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền: