Văn bản pháp luật

Địa lý và Luật

27/05/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Trong nghiên cứu luật và ứng dụng của nó, địa lý nói chung là một thành phần bị bỏ qua. Các nhà địa lý luật đã nâng cao rằng việc hiểu rằng luật cũng đòi hỏi kiến ​​thức về địa lý và các yếu tố khác có thể giao nhau trong cách luật được phát triển và áp dụng.

Ưu điểm của việc tích hợp quan điểm địa lý là thể chế pháp luật và thực tiễn của nó được dành một vị trí trung tâm trong việc nghiên cứu pháp luật và địa lý. Trong một cuốn sách gần đây, người ta đánh giá rằng các luật hiện hành về người khuyết tật, chẳng hạn, thường không xem xét các thuộc tính không gian ảnh hưởng đến các dạng khuyết tật khác nhau, chẳng hạn trong việc tiếp cận các tòa nhà hoặc tạo ra các tài nguyên có thể dễ dàng truy cập trong không gian làm việc. Các luật được coi là giải quyết vấn đề ở bề mặt của nó nhưng không xem xét các lý do cơ bản, chẳng hạn như thiết kế xây dựng hoặc bố trí không gian của các khu vực.

Việc định hình luật cũng tác động đến các chính sách sử dụng đất. Ví dụ, hầu hết mọi người ở Hoa Kỳ ngày nay sống trong một khu vực thành thị; tuy nhiên, hầu hết các luật về tài nguyên thiên nhiên liên quan đến những khu vực có rất ít người sinh sống. Các luật cấp tiểu bang và quốc gia ảnh hưởng đến cách sử dụng các nguồn lực, nhưng các quy mô địa phương hơn thường bị bỏ qua. Điều này đã gây ra sự mất kết nối ở các nơi, cũng như xung đột giữa các cộng đồng, nơi luật pháp đôi khi được coi là không xem xét lợi ích nơi các nguồn lực lớn hơn và các cộng đồng nhỏ hơn có thể được tìm thấy. Trên thực tế, việc xem xét bảo tồn không được thúc đẩy bởi những người bị ảnh hưởng nhiều nhất mà đôi khi là những người ở các khu vực xa hơn hoặc thành thị.

Các trường hợp khác bao gồm luật quy định việc phục hồi sau khi nghiện ma túy, chẳng hạn như việc bố trí các cơ sở tiêm chủng có giám sát ở Úc, điều này đã cho thấy thái độ của mọi người đối với các luật đó có liên quan về không gian. Ví dụ, việc bố trí các trung tâm tiêm chủng gần các khu vực giàu có hơn có thể khiến một số cộng đồng phản ứng tiêu cực. Chính quyền thành phố đã phải xem xét các yếu tố về vị trí đặt các trung tâm, đồng thời tuân theo các thông số của luật, cho phép tiếp cận dễ dàng hơn mà không gây ra gián đoạn xã hội hơn nữa do việc đặt các trung tâm ở một vị trí cản trở các hoạt động khác hoặc gây ra tranh cãi lớn.

Về dài hạn, các học giả thấy rằng luật pháp đã trở nên tập trung hơn, điều này thường tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu chuẩn hóa trên một quốc gia hoặc không gian, nhưng có thể tạo ra hậu quả xã hội hoặc xung đột ở những nơi luật pháp đi ngược lại lợi ích địa phương. Điều này thường xảy ra trong khai thác tài nguyên nhưng cũng có thể liên quan khi có lợi ích chồng chéo như thợ mỏ và nhà nông nghiệp muốn tiếp cận với cùng một vùng đất.  Do đó, những cân nhắc về địa lý và sử dụng không gian đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra và định hình cách thức thực hiện luật.

----

Geography and the Law 
In the study of law and its application, geography is generally an ignored component. Law geographers have advanced that understanding that law also requires knowledge of geographic and other factors that may intersect in how law is developed and applied.

The advantages of integrating a geographic perspective are that the institution of law and its practices are given a central place in the study of law and geography. In a recent book, it was assessed that existing laws on disabled, for instance, often did not consider spatial properties that affect different forms of disabilities, for instance in accessing buildings or creating resources that are easily accessible in work spaces. Laws are seen to address the problem at its surface but without consideration of underlying reasons, such as building design or spatial layout of areas.

The shaping of law has also impact on land use policies. For instance, most people in the United States today live in an urban region; however, most laws on natural resources relate to areas where very few people live. State and national level laws affect how resources are utilized, but more local scales are often neglected. This has caused a disconnect in places, as well as conflict between communities, where laws are sometimes seen as not considering interests where larger resources and smaller communities might be found. In effect, considerations of conservation are not being driven by those who are most affected but sometimes by those who are in more distant or urban areas.

Other cases include laws that regulate drug addiction recovery, such as the placement of supervised injection facilities in Australia, which has shown that people’s attitude towards such laws have spatial relevance. For instance, placement of injection centers near more affluent areas may cause some communities to react negatively. Municipal governance has had to consider factors of where to place centers, while following the law’s parameters, that enable easier access without causing further social disruption by the placement of centers in a location that interferes with other activities or causes major controversy.

In the long-term, scholars see that laws have become more centralized, which often facilitates standardization across a country or space, but could create social or conflict consequences in places where laws run counter to local interests. This often occur in resource extraction but can also be relevant where there are overlapping interests such as miners and agriculturalists wanting access to the same land. Considerations of geography and use of space are, therefore, important in creating and shaping how law is implemented.

Geolink tổng hợp từ Geographyrealm

popup

Số lượng:

Tổng tiền: