Cơ hội

ĐỊA KHÔNG GIAN THIỆN NGUYỆN - CÁC NHÓM ĐỊA KHÔNG GIAN NHÂN ĐẠO CỨU TRỢ THIÊN TAI NHƯ THẾ NÀO?

25/11/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Công nghệ địa không gian có khả năng làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Một số tổ chức như MapAction và Nhân đạo OpenStreetMap Team sử dụng công nghệ địa không gian để trợ giúp trong các trường hợp khẩn cấp nhân đạo bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào họ cần.

Chúng tôi đã bắt đầu blog Geoawesomeness và cộng đồng hơn 10 năm trước bởi vì chúng tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng công nghệ địa không gian có khả năng biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn! Nó cung cấp dữ liệu và phân tích để chống lại biến đổi khí hậu và bất bình đẳng, cải thiện tính bền vững, tối ưu hóa các quy trình kinh doanh và hỗ trợ việc ra quyết định. Đây đều là những khái niệm tuyệt vời nhưng rất cao cấp.

Tuy nhiên, có những tổ chức đưa nó đến cấp địa phương và đưa các công nghệ địa không gian vào ứng phó nhân đạo và phát triển kinh tế. Công việc của họ tập trung vào các ứng phó tức thời với thiên tai, khủng hoảng chính trị và các sự kiện hủy diệt khác cũng như các dự án được thiết kế để giảm thiểu hoặc lập kế hoạch cho rủi ro thiên tai hoặc phát triển kinh tế. Công việc như vậy được khởi động khi cần có dữ liệu địa lý cập nhật và nơi dữ liệu đó đang được sử dụng hoặc sẽ được sử dụng bởi các cộng đồng địa phương và những người phản hồi.

Chúng tôi đã mời hai tổ chức: Nhân đạo OpenStreetMap Team (HOT) và MapAction để chia sẻ những câu chuyện thực địa của họ về cách họ sử dụng công nghệ để cứu và cải thiện cuộc sống của những người gặp khó khăn!

Hãy tham gia cùng chúng tôi để tìm hiểu về công việc của họ và cách mỗi người chúng ta có thể hỗ trợ họ bằng công việc hoặc nguồn lực của mình.

------

GEOSPATIAL FOR GOOD - HOW HUMANITARIAN GEOSPATIAL TEAMS HELP IN DIASTER RELIEF 
Geospatial Technology has the power to make the world a better place. Several organizations such as MapAction and Humanitarian OpenStreetMap Team use geospatial technologies to help during humanitarian emergencies whenever and wherever they are needed.

We have started the Geoawesomeness blog and the community over 10 years ago because we had a strong belief that geospatial technology has the power to make the world a better place! It provides data and analytics to combat climate change and inequality, improve sustainability, optimize business processes and support decision making. These are all great but very high-level concepts.

There are however organizations that take it to the very local level and bring the geospatial technologies to humanitarian response and economic development. Their work focuses on immediate responses to natural disasters, political crises and other destructive events as well as projects designed to mitigate or plan for disaster risk or economic development. Such work is launched where up-to-date geographic data is needed and where such data is being used or will be used by local communities and responders.

We have invited two organizations: Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) and MapAction to share their field stories about how they use technology to save and improve the life of people in need!

Join us to learn about their work and how each of us can support them with our work or resources.

Geolink tổng hợp từ Geoawesomeness

popup

Số lượng:

Tổng tiền: