Cơ hội

[ĐH Twente- Workshop 31.03.2021] Các nguyên tắc lãnh đạo trong môi trường nghiên cứu đa dạng dành cho các nhà nghiên cứu tham vọng

27/03/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Workshop này khám phá các nguyên tắc lãnh đạo và kỳ vọng đối với các nhà nghiên cứu tham vọng muốn đảm bảo vị trí lãnh đạo trong giáo dục đại học trong thời kỳ thay đổi nhân khẩu học toàn cầu và những thách thức, nơi các nhóm sẽ đa dạng hơn và mang tính quốc tế.

Như các sự kiện toàn cầu gần đây đã cho thấy, hợp tác nghiên cứu toàn cầu có một giá trị thực sự. Những hợp tác này sẽ trở nên phổ biến hơn trong tương lai khi các nhà nghiên cứu giải quyết những thách thức quốc tế quan trọng. Đảm bảo bạn có các kỹ năng quản lý, thương lượng, phân phối và lãnh đạo các nhóm nghiên cứu đa dạng là rất quan trọng.

Các nhóm nghiên cứu hàng đầu là một phần bổ ích và quan trọng của việc trở thành nhà nghiên cứu trong giáo dục đại học trên toàn thế giới. Cho dù với tư cách là điều tra viên chính (PI), trưởng nhóm công việc, giám đốc nghiên cứu cấp khoa hoặc khoa hay thành viên nhóm nghiên cứu, tất cả chúng ta đều có những vai trò quan trọng để giúp nghiên cứu thành công. Nhưng làm cho công việc đa dạng hóa và quốc tế hóa trong nghiên cứu vừa bổ ích vừa là một thách thức.

Hội thảo này sẽ giúp bạn thực hiện những bước đầu tiên đó để biến bình đẳng, đa dạng và hòa nhập (EDI) trở thành một phần tự nhiên trong phương pháp lãnh đạo của bạn.

Hội thảo kéo dài bốn giờ của ĐH Twente Hà Lan vào ngày 31 tháng 3, 12:30 - 16:30 sẽ trang bị cho bạn các công cụ, quan điểm và các bước tiếp theo để phát triển kỹ năng lãnh đạo của bạn. Nội dung tiếp theo là hai lần theo dõi kéo dài một giờ một và ba tháng sau hội thảo chính.

Hội thảo được điều hành bởi Jakob Feldtfos Christensen từ DIVERSIunity (Đan Mạch) và Lachlan Smith từ Cloud Chamber (Anh). Cả hai đều đã làm việc với lĩnh vực nghiên cứu trong hơn 10 năm. 

Để có đủ thời gian cho các câu hỏi và thảo luận, hội thảo chỉ giới hạn đủ 16 chỗ ngồi. Vui lòng đăng ký trước tại đây: https://www.utwente.nl/en/diversiunity/

----------

[ĐH Twente- Workshop 31.03.2021]: Leadership in Diverse research environments for aspring researchers 

This workshop explores leadership principles and expectations for aspiring researchers who want to secure leadership positions in higher education during a time of changing global demographics and challenges where teams will be more diverse and international in nature.

As recent global events have shown, there is a real value to global research collaborations. These collaborations will become more common in the future as researchers tackle significant international challenges. Ensuring you have the skills to manage, negotiate, deliver, and lead diverse research teams is critical.

Leading research teams is a rewarding and critical part of being a researcher in higher education worldwide. Whether as a principal investigator (PI), work package leader, departmental or faculty research director or research team member, we all have crucial roles to play to make research a success. But making diversity and internationalization work in research is both rewarding and a challenge.

This workshop will help you take those first steps to make equality, diversity, and inclusion (EDI) a natural part of your leadership approach.

Our four-hour workshop on March 31, 12:30 – 16:30 will equip you with the tools, perspectives and next steps to grow your leadership skills. This is followed by two one-hour follow-ups one and three months after the main workshop.

The workshop is run by Jakob Feldtfos Christensen from DIVERSIunity (Denmark) and Lachlan Smith from Cloud Chamber (UK). They have both worked with the research sector for more than 10 years. 

To make room for questions and discussions, there are only 16 seats available at the workshop. Please register in advance here: https://www.utwente.nl/en/diversiunity/

popup

Số lượng:

Tổng tiền: