(Tiếng Việt dưới đây)

GeoLink provides technical solutions for constructing 3D &4D digital maps (GIS Technology) in Investment, specifically: 

  1. Property investments - Making patterns of previous purchases help to inform where future ones likely will occur.
  2. Financial investments - Mapping the nature of financial investments where most work has been done in areas where data easily lend themselves to spatial representation. Real estate has been the biggest focus of spatial analysis and where to invest.

  3. Mutual funds and their performance - Looking at mutual funds and their performance based on proximity of their headquarters with those companies in which they invest in. The implication is companies that are far could be potentially less known and possibly a more risky investment.

  4. Pharmaceutical industry - Showing patents's spatial relationship, where firms cited or utilized patents from nearby firms.
  5. Geoinvestment policyIntegrated assessment of investment attractiveness used the set of indicators of regional social and economic development.

----

GeoLink cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bản đồ số 3D &4D (công nghệ GIS), phục vụ trong lĩnh vực Đầu tư. Cụ thể là:

  1. Các khoản đầu tư bất động sản - Lập các mô hình mua trước đây giúp thông báo những vị trí có tiềm năng trong tương lai.
  2. Các khoản đầu tư tài chính - Lập bản đồ bản chất các khoản đầu tư tài chính trong đó hầu hết các công việc đã được thực hiện trong các lĩnh vực thể hiện dữ liệu theo không gian. Bất động sản là trọng tâm lớn nhất của phân tích không gian và nơi đầu tư.
  3. Xem xét các quỹ tương hỗ và hiệu quả hoạt động của các quỹ dựa trên mức độ gần trụ sở chính của chúng với các công ty mà chúng đầu tư vào. Hàm ý là các công ty ở xa có thể ít được biết đến và có thể là một khoản đầu tư rủi ro hơn.

  4. Trong ngành dược phẩm - chỉ ra mối quan hệ không gian của các bằng sáng chế, nơi các công ty trích dẫn hoặc sử dụng các bằng sáng chế từ các công ty lân cận.

  5. Chính sách địa đầu tưĐánh giá tổng hợp về mức độ hấp dẫn đầu tư bằng việc sử dụng bộ các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội của vùng.

---

 

 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: