(Tiếng Việt dưới đây)

  GeoLink provides technical solutions for constructing digital 3D &4D digital map (GIS Technology)  in Oil/Gas specifically: 

  1. Directional Drilling – Logging depth, inclination and azimuth (dependent on true and magnetic north) for directional drilling.
  2. Active Licenses – Exploring active, operations and exploration wells all locations on a map.
  3. Oil Exploration – Planning and exploring of drilling operations using 3D GIS to analyze the data and visually inspect the results.
  4. Offshore Production – Mapping oil activity offshore including pipeline, significant oil and gas discoveries, and restricted zones.
  5. Pipeline Rupture – Responding to pipeline ruptures to better understand surrounds and impact zones such as privately-owned parcels and critical fume areas.
  6. Oil Search – Magnifying the search for resources and extend beyond the core elements (Oil Search – Boundless)
  7. Pipeline Route Selection – Optimizing route selection by taking a heuristic approach and multiple layers such as the environment, geo-hazards, and engineering.
  8. Oil Reserves – Measuring how much shadow is being casted of a floating roof’s oil tanks using geometry and high spatial resolution imagery.
  9. Undersea Environmental Impacts – Assessing potential impacts of the undersea environment as oil and gas activity increases.
  10. Oil Reserves Map – Laying out the top 20 oil producing countries, with reserves in billions of barrels of oil. 
  11. Environmental Impact Assessment – Gauging multiple layer including existing infrastructure, river crossings, soils and vegetation, groundwater and elevation/ slope to determine pipeline impact.
  12. Pipeline Infrastructure – Surveying footprints and inventorying pipeline infrastructures like pump stations, tank terminals, and pipelines.

  ---

  GeoLink cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bản đồ số 3D &4D (công nghệ GIS), phục vụ trong lĩnh vực Dầu khí và ống dẫn. Cụ thể là:

  1. Khoan định hướng mỏ dầu (thực hành khoan các lỗ không thẳng đứng)- Nhập thông tin về độ sâu, độ nghiêng và góc phương vị bản đồ (phụ thuộc cực Bắc từ thực tế) để khoan định hướng.
  2. Giấy phép hoạt động - Khám phá các giếng đã sử dụng, đang hoạt động và thăm dò ở mọi vị trí trên bản đồ.
  3. Thăm dò dầu khí - Lập kế hoạch và thăm dò các hoạt động khoan bằng 3D GIS để phân tích dữ liệu và kiểm tra kết quả bằng mắt.
  4. Khai thác ngoài khơi - Lập bản đồ hoạt động dầu ngoài khơi bao gồm đường ống, các phát hiện dầu khí quan trọng và các khu vực hạn chế.
  5. Vỡ đường ống - Ứng phó với sự cố vỡ đường ống để hiểu rõ hơn về các khu vực xung quanh và vùng tác động chẳng hạn như mảnh đất thuộc sở hữu tư nhân và các khu vực khói thải quan trọng.
  6. Tìm kiếm dầu - Mở rộng tìm kiếm tài nguyên, gia hạn thêm yếu tố cốt lõi (Tìm kiếm Dầu - không giới hạn)
  7. Lựa chọn tuyến đường ống - Tối ưu hóa việc lựa chọn tuyến đường với cách tiếp cận suy nghiệm và đa lớp như môi trường, rủi ro địa lý và kỹ thuật.
  8. Dự trữ dầu - Đo lượng bóng đổ của các bể chứa dầu trên mái nổi bằng cách sử dụng hình học và hình ảnh có độ phân giải không gian cao.
  9. Tác động đến môi trường dưới biển - Đánh giá các tác động tiềm tàng của môi trường dưới biển khi hoạt động dầu khí gia tăng.
  10. Bản đồ Dự trữ Dầu - Liệt kê 20 quốc gia sản xuất dầu hàng đầu, với trữ lượng hàng tỷ thùng dầu.
  11. Đánh giá tác động môi trường - Đo đạc nhiều lớp bao gồm cơ sở hạ tầng hiện có, các đoạn sông, đất và thảm thực vật, nước ngầm và độ cao / độ dốc để xác định tác động của đường ống.
  12. Cơ sở hạ tầng đường ống - Khảo sát dấu vết và kiểm kê cơ sở hạ tầng đường ống như trạm bơm, cảng cuối tàu chở dầu và đường ống.

   

  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền: