Báo cáo

Đánh giá tổng quan các ứng dụng mã nguồn mở trong quản lý tài nguyên nước trực tuyến

23/03/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Tên báo cáo: Đánh giá tổng quan các ứng dụng mã nguồn mở trong quản lý tài nguyên nước trực tuyến

Tác giả: Nathan R. Swain, Kilisimasi Latu, Scott D. Christensen, Norman L. Jones, E. James Nelson, Daniel P. Ames , Gustavious P. Williams 

Năm xuất bản: 2015

Điểm nổi bật

  • Phần mềm nguồn mở và miễn phí có thể được sử dụng để giải quyết nhu cầu của các ứng dụng trực tuyến về tài nguyên nước.

  • Số lượng lớn các dự án mã nguồn mở có thể gây choáng ngợp cho các nhà phát triển khi mới.

  • Chúng tôi giới thiệu một đánh giá về phần mềm mã nguồn mở và miễn phí ứng dụng GIS trực tuyến.
  • Phần mềm được xem xét bao gồm các dự án được sử dụng để phát triển 45 ứng dụng trực tuyến về khoa học trái đất và tài nguyên nước.
  • Bài đánh giá nêu bật 11 dự án phần mềm FOSS4G và 9 dự án phần mềm nguồn mở trong ứng dụng trực tuyến.

Tóm tắt
Các ứng dụng trực tuyến về tài nguyên nước (viết tắt "web apps”) đang ngày càng phổ biến như một phương tiện để vượt qua nhiều thách thức liên quan đến mô phỏng thủy văn trong quá trình ra quyết định. Các ứng dụng trực tuyến về tài nguyên nước nằm ngoài khả năng của phần mềm phát triển trực tuyến tiêu chuẩn do các thành phần dữ liệu không gian của chúng. Những nhu cầu về dữ liệu không gian này có thể được giải quyết bằng cách sử dụng kết hợp phần mềm nguồn mở và miễn phí hiện có (FOSS) cho hệ thống thông tin địa lý (FOSS4G) và FOSS để phát triển web.

Tuy nhiên, sự phong phú của các dự án phần mềm nguồn mở có sẵn có thể gây choáng ngợp cho các nhà phát triển mới. Trong nỗ lực tìm hiểu web về các tính năng và khả năng của FOSS, chúng tôi đã xem xét nhiều dự án phần mềm FOSS hiện đại trong bối cảnh của những dự án đã được sử dụng để phát triển các ứng dụng web về tài nguyên nước được xuất bản trong tài liệu được đánh giá trong thập kỷ trước (2004–2014).

Link tài liệu: 

https://drive.google.com/file/d/1DJ_LH-47Ys_9JWymwaCY1NfFMqSrKlCW/view?usp=sharing

------------

Title: A review of open source software solutions for developing water resources web applications

Authors: Nathan R. Swain, Kilisimasi Latu, Scott D. Christensen, Norman L. Jones, E. James Nelson, Daniel P. Ames , Gustavious P. Williams 

Date: 2015

Highlights

  • Free and open source software can be used to address the needs of water resources web applications.

  • The large number of open source projects can be overwhelming to novice developers.

  • We present a review of the free and open source GIS and web development software.

  • Software reviewed includes those projects used to develop 45 water resources and earth science web applications.

  • The review highlights 11 FOSS4G software projects and 9 FOSS projects for web development.

Abstract
Water resources web applications or “web apps” are growing in popularity as a means to overcome many of the challenges associated with hydrologic simulations in decision-making. Water resources web apps fall outside of the capabilities of standard web development software, because of their spatial data components. These spatial data needs can be addressed using a combination of existing free and open source software (FOSS) for geographic information systems (FOSS4G) and FOSS for web development.

However, the abundance of FOSS projects that are available can be overwhelming to new developers. In an effort to understand the web of FOSS features and capabilities, we reviewed many of the state-of-the-art FOSS software projects in the context of those that have been used to develop water resources web apps published in the peer-reviewed literature in the last decade (2004–2014).

Link Download: https://drive.google.com/file/d/1DJ_LH-47Ys_9JWymwaCY1NfFMqSrKlCW/view?usp=sharing

popup

Số lượng:

Tổng tiền: