Báo cáo

Đánh giá mức độ dễ bị tổn thương của không gian xanh đô thị đối với bão ở Đài Loan

28/07/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Các tác giả: Kim-AnhNguyen, Yuei-AnLiou, Trong-HoangVo, Dao DinhCham, Hoang SonNguyen


Tóm Tắt
Không gian xanh đô thị (UGS) đại diện cho một thành phần thiết yếu của hệ sinh thái thành phố. Nó đóng một vai trò quan trọng cho các mục đích khác nhau, chẳng hạn như giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị và ô nhiễm không khí, điều chỉnh tốc độ chạy xối xả và cung cấp các tuyến đường vui chơi để đi bộ, chạy bộ và đạp xe dựa trên sở thích cá nhân cũng như một nền tảng cho mạng xã hội. Nó đặc biệt quan trọng ở một quốc gia đông dân như Đài Loan với dân số tập trung cao ở các thành phố. Nó khá dễ bị tổn thương bởi gió mạnh và lượng mưa lớn do bão mang lại, trong khi không có khuôn khổ hiện có để tiếp cận tính dễ bị tổn thương của nó đối với bão ở Đài Loan.

Ở đây, chúng tôi kiểm tra tính dễ bị tổn thương của UGS đối với bão ở Đài Loan bằng một khung đánh giá mới xem xét 21 chỉ số được tổ chức thành ba khía cạnh, bao gồm nguy cơ, mức độ phơi nhiễm / độ nhạy cảm và khả năng thích ứng. 21 chỉ số được lấy từ dữ liệu Sentinel-2 MSI thu được từ Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA), dữ liệu bão có được từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) và dữ liệu điều tra dân số do các trang web chính thức của Đài Loan đạt được. Google Earth Engine và GIS được sử dụng để phân tích độ lệch của các biến UGS.

Năm khu vực đô thị lớn của Đài Loan được chọn làm địa điểm nghiên cứu, bao gồm các thành phố Đài Bắc, Tân Đài Bắc, Đào Viên, Đài Trung và Cao Hùng. Điều thú vị là (i) Có một khoảng cách lớn về không gian giữa các mức độ nguy hiểm và các khu vực ưu tiên hàng đầu để nâng cao các chiến lược và năng lực thích ứng nhằm ứng phó tốt hơn với bão ở Đài Loan; (ii) Các khu vực phía Bắc và giữa của Đài Loan có mức độ nguy hiểm cao và rất cao do tần suất xuất hiện và tốc độ gió của bão cao hơn. Ngược lại, miền Nam Đài Loan được đặc trưng bởi mức độ nguy hiểm thấp và rất thấp, chiếm khoảng một nửa số địa điểm nghiên cứu; (iii) Mức độ phơi nhiễm và độ nhạy cảm của UGS ở Đài Loan thay đổi rất nhiều từ mức rất thấp đến rất cao ở các điểm nghiên cứu với 43% được cho là ở mức cao và rất cao; và (iv) 22% khu vực đô thị được xếp vào loại dễ bị tổn thương cao và rất cao, phân bố chủ yếu ở các thành phố Đào Viên, Đài Trung, Đài Bắc và Tân Đài Bắc.

Kết quả cho thấy rằng khung được trình bày hữu ích trong việc đánh giá mức độ dễ bị tổn thương của UGS đối với bão và liên quan đến việc quản lý cây đô thị thích hợp như một giải pháp dựa vào tự nhiên để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Link download:

https://drive.google.com/file/d/1Iwkn6GLWJ6izIfPJBfzoTS7n328hGCTr/view?usp=sharing

------

The article: Evaluation of urban greenspace vulnerability to typhoon in Taiwan
Authors: Kim-AnhNguyen, Yuei-AnLiou, Trong-HoangVo, Dao DinhCham, Hoang SonNguyen
Abstract
Urban greenspace (UGS) represents an essential component of city ecosystems. It plays a critical role for various purposes, such as reducing urban heat island effect and air pollution, regulating torrential run-off and offering joyful routes for walking, jogging and cycling based on personal interest as well as a platform for social networking. It is especially important in a populated country like Taiwan with population highly concentrated in cities. It is rather vulnerable to strong winds and heavy precipitation brought up by typhoons, while there are no existing frameworks to access its vulnerability to typhoons in Taiwan.

Here, we examine the vulnerability of UGS to typhoons in Taiwan by a novel assessment framework considering 21 indicators organized into three dimensions, including hazard, exposure/sensitivity and adaptive capacity. The 21 indicators are derived from the Sentinel-2 MSI data obtained from European Space Agency (ESA), typhoon data acquired from Japan Meteorology Agency (JMA), and census data achieved by the government official sites of Taiwan. Google Earth Engine and GIS are used to analyze the deviation of UGS variables.

Five major metropolitan areas of Taiwan are selected as the study sites, consisting of Taipei, New Taipei, Taoyuan, Taichung, and Kaohsiung cities. Interestingly, it is found that (i) There exists a great spatial gap between hazard levels and the top-priority regions to enhance the strategies and adaptive capacity in order to better respond to typhoons in Taiwan; (ii) The Northern and middle parts of Taiwan exhibit high and very high hazard levels since the occurrence frequency and wind speed of typhoons are higher. In contrast, the Southern Taiwan is characterized by low and very low hazard levels occupying over approximately half of the study sites; (iii) Exposure and sensitivity of the UGS in Taiwan vary greatly from very low to very high levels over the study sites with 43 % attributed to high and very high levels; and (iv) 22 % of the metropolitan areas are classified as high and very high vulnerable, mainly distributed over the Taoyuan, Taichung, Taipei, and New Taipei cities.

Results suggest that the presented framework is useful in evaluating the vulnerability of UGS to typhoons and implicates proper management of urban trees as a nature-based solution to mitigate the impacts of climate change.

Link download:

https://drive.google.com/file/d/1Iwkn6GLWJ6izIfPJBfzoTS7n328hGCTr/view?usp=sharing

Geolink tổng hợp từ Sciencedirect

popup

Số lượng:

Tổng tiền: