(Tiếng Việt dưới đây)

  GeoLink provides technical solutions for constructing 3D &4D digital maps (GIS Technology) in Utilities, specifically: 

  1. Billing Systems – Updating and correcting billing system for the cost of street and security lighting. (Spatial Billing Systems)
  2. Network Management – Visualizing complex spatial webs of utility networks as the foundation to manage the lifecycle of network assets for utilities. 
  3. Emergency Repairs – Flagging potential emergencies with weather forecasts, staging support where needed and logistics for the movement of people.
  4. Underground Utilities – Penetrating the ground with radar for precise locations of underground gas, water, electrical, and telephone utilities.
  5. Pole Inventory – Pinning down with GPS accuracy utility poles.
  6. Power Distribution – Figuring out which distribution line could take down an entire network.
  7. Vegetation Encroachment – Overlaying LiDAR data with transmission to see where and how much vegetation is encroaching
  8. Subsurface 3D Utility Model – Viewing underground utilities in 3D.
  9. Utility Pole Replacement – Obtaining all the information when replacing utility poles and other business operations (Asset ID, construction date, overhead/underground conductor and conductors it supports with number of wire and cable segments
  10. Power Outages – Helping customers keep the lights on with assets and attributes such as poles and transformers in AutoCAD Map 3D.
  11. Energy Usage – Mapping trends of electricity usage that are metered to a network.
  12. Smart Grids – Determining optimal locations for smart grid and real-time analytic components.
  13. Infrastructure Design – Planning network infrastructure, build, operations and maintenance with.
  14. Energy Demand Estimation – Combining building volume, number of floors and other characteristics to predict the energy demand for heating and cooling using 3D city models.
  15.  Schematics – Representing a complex utilities network in a simple schematics diagram.
  16. Line Extension Easements – Creating electrical line extension easements (legal rights of access) in Geospatial Asset Management
  17.  Cloud Computing – Building and sharing maps in the cloud for common operating and faster decision-making.

  -----

  GeoLink cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bả n đồ số 3D &4D (công nghệ GIS), phục vụ trong lĩnh vực quản lý Cơ sở hạ tầng. Cụ thể là:

  1. Hệ thống thanh toán - Cập nhật và sửa chữa hệ thống thanh toán cho chi phí chiếu sáng đường phố và an ninh. (Hệ thống thanh toán theo không gian)
  2. Quản lý mạng - Trực quan hóa các mạng không gian phức tạp của mạng lưới sơ sở hạ tầng làm nền tảng để quản lý vòng đời tài sản các mạng lưới cơ sở hạ tầng này. 
  3. Sửa chữa khẩn cấp - Đặt cờ hiệu các trường hợp khẩn cấp tiềm ẩn như dự báo thời tiết, hỗ trợ khi cần thiết và hậu cần cho việc di chuyển của người dân.
  4. Tiện ích ngầm lòng đất - Dùng radar xuyên lòng đất để tìm vị trí chính xác của các cơ sở hạ tầng khí đốt, nước, điện và điện thoại dưới lòng đất.
  5. Thống kê các cột  - Đánh dấu trên bản đồ vị trí các cột (cột điện, cột sóng, cột viễn thông...) với độ chính xác cao dựa vào GPS.
  6. Phân phối điện - Quản lý hệ thống cột và đường dây điện. Tìm ra đường dây phân phối điện nào hỏng, và có nguy cơ làm hỏng toàn bộ mạng lưới.
  7. Xâm lấn thực vật - Đối chiếu dữ liệu LiDAR với dữ liệu ảnh viễn thám, để xem thực vật đang xâm lấn ở đâu và bao nhiêu
  8. Mô hình cơ sở hạ tầng 3D dưới lòng đất - Bản đồ cho phép xem các tiện ích ngầm lòng đất dưới dạng 3D.
  9. Bản đồ thay mới cột điện - Thu thập tất cả thông tin khi thay thế cột điện và các hoạt động kinh doanh khác (số hiệu tài sản, ngày thi công, dây dẫn trên cao / ngầm và dây dẫn hỗ trợ cùng với số lượng đoạn dây và cáp).
  10. Khi mất điện - Giúp khách hàng tiếp tục duy trì chiếu sáng, bằng cách thể hiện thuộc tính các tài sản như cột điện và máy biến áp.
  11. Sử dụng năng lượng - Lập bản đồ xu hướng sử dụng điện được đo trên mạng lưới.
  12. Lưới thông minh - Xác định vị trí tối ưu cho lưới thông minh và các thành phần phân tích thời gian thực.
  13. Thiết kế Cơ sở hạ tầng - Lập bản đồ kế hoạch cơ sở hạ tầng mạng, xây dựng, vận hành và bảo trì.
  14. Dự tính nhu cầu năng lượng - Kết hợp khối lượng tòa nhà, số tầng và các đặc điểm khác để dự đoán nhu cầu năng lượng cho sưởi ấm và làm mát bằng cách sử dụng mô hình thành phố 3D.
  15. Sơ đồ - Biểu diễn bản đồ một mạng lưới cơ sở hạ tầng phức tạp trong một sơ đồ đơn giản.
  16. Cấp quyền mở rộng đường dây - Cấp quyền mở rộng đường dây điện (quyền truy cập hợp pháp) trong Quản lý tài sản không gian địa lý .
  17. Điện toán đám mây - Xây dựng và chia sẻ bản đồ trên dữ liệu đám mây để vận hành chung và ra quyết định nhanh hơn.

   

  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền: