Kiến thức

Chuyên gia GIS chính xác là gì?

04/08/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Một chuyên gia GIS thông thạo tất cả các lĩnh vực của GIS. Đặc biệt, họ chuyên về phân tích, đo đạc bản đồ và quản lý dữ liệu.

Có một kỳ vọng rằng mỗi chuyên gia GIS là đa lĩnh vực. Ví dụ: họ có thể tự động hóa với ModelBuilder hoặc bằng cách xây dựng các tập lệnh Python. Và họ có thể xử lý hầu hết mọi nhiệm vụ ném vào họ.

Thông thường, các chuyên gia GIS có vai trò và trách nhiệm giống như một nhà phân tích GIS. Nhưng sự khác biệt duy nhất chỉ là chức danh công việc.

Hôm nay, hãy cùng khám phá sự nghiệp của chuyên gia GIS. Và chúng có thực sự đặc biệt như vậy không?
Mô tả công việc Chuyên gia GIS
Nếu bạn nhìn vào bản mô tả công việc của chuyên gia GIS, nó có một số chủ đề chung. Ví dụ, hầu hết các công việc chuyên gia GIS bao gồm các bộ kỹ năng sau:

 • KINH NGHIỆM KỸ THUẬT: Họ đóng vai trò là chuyên gia kỹ thuật trong Hệ thống Thông tin Địa lý. Bất kể nhiệm vụ nào, các chuyên gia GIS đều vượt lên trên cả mong đợi. Ví dụ, nó thậm chí có thể bao gồm quản trị cơ sở dữ liệu, lập trình và các vai trò liên quan đến CNTT.
 • BẢO DƯỠNG DỮ LIỆU: Việc duy trì và tạo dữ liệu địa lý là một yếu tố quan trọng trong GIS. Không có dữ liệu không gian thì không có GIS. Bằng cách tuân theo và xây dựng các nguyên tắc, các chuyên gia GIS đóng vai trò là người quản lý dữ liệu chính. Ở mức độ như vậy, điều này duy trì tính chính xác và chất lượng trong tổ chức.
 • NGÔN NGỮ LẬP TỨC: Ngày nay, người ta thường thấy kinh nghiệm viết mã trong mô tả công việc của chuyên gia GIS. Bằng cách sử dụng ngôn ngữ kịch bản, bạn có thể tự động hóa quy trình làm việc và cải thiện năng suất. Thường xuyên nhất là Python, JavaScript và VB.
 • BẢN ĐỒ: Lập bản đồ là mạch máu để trực quan hóa trong GIS. Là một chuyên gia GIS, có một liều lượng hợp lý trong việc xây dựng đầu ra bản đồ. Bằng cách áp dụng các nguyên tắc của bản đồ học, bạn sẽ không chỉ tạo ra bản đồ giấy. Nhưng bạn cũng sẽ phát triển bản đồ web để sử dụng trực tuyến.

Có nhu cầu về Các chuyên gia GIS không?
Biểu đồ bên dưới hiển thị số lượng công việc GIS có sẵn theo năm.


Nếu bạn xem chúng như những công việc riêng biệt, các kỹ thuật viên, nhà phân tích và chuyên gia GIS có nhu cầu thấp nhất. Thật không may, những vị trí này cũng có số lượng ứng viên cao.

Nhưng các kỹ thuật viên, chuyên gia và nhà phân tích GIS cũng có sự trùng lặp trong mô tả công việc của họ. Nếu bạn cộng các tin tuyển dụng của họ, nhu cầu việc làm của họ sẽ tương tự như các nhà quản lý và nhà phát triển GIS.

Chất lượng cuộc sống và mức lương trung bình
Theo PayScale, mức lương trung bình cho các chuyên gia GIS là $ 51,000 ở Hoa Kỳ.

Mặc dù tất cả các tình huống đều khác nhau, Payscale đưa ra xếp hạng chất lượng cuộc sống khá tốt cho các nhà phân tích GIS ở mức 3,8 / 5:

 • Sự hài lòng của cá nhân: C
 • Mang lại lợi ích cho xã hội: B
 • Tính linh hoạt: B
 • Căng thẳng thấp: A

Căng thẳng xếp hạng tốt nhất. Sau đó, tính linh hoạt và lợi ích cho xã hội cũng được xếp hạng khá tốt. Nhưng sự hài lòng của cá nhân xếp hạng thấp nhất. Nếu bạn nghĩ về nó, nó đúng trong một số trường hợp. Ví dụ: chỉnh sửa dữ liệu và viết siêu dữ liệu có thể là một lực cản cho sự nghiệp của bạn.

Tóm tắt: Chuyên gia GIS là gì?
Tóm lại, các chuyên gia GIS tương tự như các nhà phân tích GIS.

Nhưng các chuyên gia GIS có nhiều kinh nghiệm hơn và thông thạo hầu hết các lĩnh vực của GIS.

Thị trường có nhu cầu khá cao về họ và họ có chất lượng cân bằng giữa công việc và cuộc sống khá tốt.

----

What Exactly Is a GIS Specialist?
A GIS specialist is well-rounded in all areas of GIS. In particular, they specialize in analysis, cartography and data management.

There’s an expectation that each GIS specialist is multi-disciplinary. For example, they can automate with ModelBuilder or by building Python scripts. And they can handle almost any task thrown at them.

Often the case, GIS specialists have the same roles and responsibilities as a GIS analysts. But the only difference is just the job title.

Today, let’s explore the career of the GIS specialist. And are they really that special?
GIS Specialist Job Description
If you look at the GIS specialist job description, it has some common themes. For example, most GIS specialist jobs include the following skill sets:

 • TECHNICAL EXPERTISE: They act as technical expert in Geographic Information Systems. No matter the task, GIS specialists go above and beyond expectations. For example, it can even include database administrator, programming and IT-related roles.
 • DATA MAINTENANCE: The maintenance and creation of geographic data is a staple in GIS. Without spatial data, there is no GIS. By following and building guidelines, GIS specialists act as a primary data custodian. To such a degree, this maintains accuracy and quality in the organization.
 • SCRIPTING LANGUAGES: Nowadays, it’s common to see coding experience in GIS specialist job description. By using scripting languages, you can automate workflow and improve productivity. The most frequent are Python, JavaScript and VB.
 • MAPPING: Mapping is the lifeblood for visualization in GIS. As a GIS specialist, there is a fair dose of building cartographic output. By applying the principles of cartography, you won’t only produce paper maps. But you will develop web maps for online usage too.

Are GIS specialists in demand?
The graph below displays the number of GIS jobs available by year.
If you look at them as separate jobs, GIS technicians, analysts and specialists have the lowest demand. Unfortunately, these positions have a high number of applicants too.

But GIS technicians, specialists, and analysts have overlap in their job description too. If you add up their job postings, their job demand would be similar to GIS managers and developers.

Quality of Life and Average Salary
According to PayScale, the average salary for GIS specialists are $51,000 in the United States.

Even though all situations are different, Payscale gives a fairly decent quality of life ratings for GIS analysts at 3.8/5:

 • Personal satisfaction: C
 • Benefit to society: B
 • Flexibility: B
 • Low stress: A

Stress ranks the best. Then, flexibility and benefits to society also rank fairly well. But personal satisfaction ranks the lowest. If you think about it, it’s true in some cases. For example, editing data and writing metadata can be a drag on your career.

Summary: What Is a GIS Specialist?
In summary, GIS specialists are similar to GIS analysts.

But GIS specialists have a bit more experience and are well-rounded in most areas of GIS.

They are fairly high in demand and have a decent quality of work-life balance.

Geolink tổng hợp từ Gisgeography

popup

Số lượng:

Tổng tiền: