(Tiếng Việt dưới đây)

  GeoLink provides technical solutions for constructing 3D &4D digital maps (GIS Technology) in Politics/Government, specifically: 

  1. Voting Patterns – Reviewing how electoral districts voted at the polls.
  2. Stewardship of Land – Supporting people decision-making through GIS implementation. 
  3. Open Data – Opening up government (tax-payer) data through geospatial open data portals and data sharing strategies.
  4. Enabling Governments – Saving money by investing in a GIS-based system for decision making.
  5. Tax Evaders – Catching tax evaders by recognizing areas of wealth such as swimming pools.
  6. National Geospatial Data Asset Management – Managing geospatial data as a capital asset for effective sharing, collaboration to support efficient and effective decision-making. 
  7. Border Safety – Increasing safety at international borders often stretching miles.

  ---

  GeoLink cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bản đồ số 3D &4D (công nghệ GIS), phục vụ trong lĩnh vực Hành chính công/ Chính phủ. Cụ thể là:

  1. Các mô hình bỏ phiếu - Xem xét, bố trí cách sắp xếp các khu vực bầu cử tại địa điểm bỏ phiếu.
  2. Quản lý đất đai - Hỗ trợ người dân ra quyết định thông qua triển khai GIS. 
  3. Dữ liệu mở - Mở dữ liệu của chính phủ (đến người nộp thuế) thông qua các cổng dữ liệu mở theo không gian địa lý và các chiến lược chia sẻ dữ liệu.
  4. Gia tăng quyền hạn Chính phủ - Tiết kiệm ngân sách bằng cách đầu tư vào hệ thống dựa trên GIS để ra quyết định.
  5. Vi phạm trốn thuế - Bắt kẻ trốn thuế bằng cách nhận ra những khu vực giàu có như bể bơi, nhà riêng, đất đai rộng lớn.
  6. Quản lý tài sản dữ liệu không gian địa lý quốc gia - Quản lý dữ liệu không gian địa lý như một tài sản vốn nhằm chia sẻ hiễu quả, hỗ trợ hiệu quả và ra quyết định hiệu quả.
  7. An ninh biên giới - Tăng cường an ninh tại biên giới quốc tế.

   

  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền: