Kiến thức

CHIẾN LƯỢC ĐỊA KHÔNG GIAN CỦA LIÊN HỢP QUỐC

06/01/2022 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

"Chiến lược không gian địa lý của Liên hợp quốc nhằm mục đích đóng góp vào hệ sinh thái dữ liệu bằng cách cung cấp thông tin vị trí cho Tổ chức. dữ liệu để đổi mới và hành động vì một thế giới tốt đẹp hơn. "

Tác giả: Ông Patrick Carey, Giám đốc Công nghệ Thông tin
Phòng Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Tầm nhìn về dịch vụ không gian địa lý, mục tiêu sứ mệnh và phương hướng hỗ trợ việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban thư ký Liên hợp quốc được nêu trong Chiến lược không gian địa lý của PDF của Liên hợp quốc.

Các dịch vụ không gian địa lý của Ban Thư ký nhằm mục đích sử dụng hiệu quả, hiệu quả và phổ biến thông tin không gian địa lý để hỗ trợ tất cả các nhiệm vụ và hoạt động của Liên hợp quốc vì một thế giới tốt đẹp hơn. Các dịch vụ không gian địa lý cụ thể được nêu chi tiết trong các dịch vụ của Ban Thư ký và vai trò của Ban Thư ký tổng thể.

Nhiệm vụ của chúng tôi là lồng ghép việc sử dụng thông tin không gian địa lý trên toàn hệ thống và Ban Thư ký Liên hợp quốc để có thông tin thống nhất, tích hợp và có thể truy cập được; phân tích và trực quan để ra quyết định dựa trên bằng chứng; và hành động dữ liệu nhằm hỗ trợ hòa bình và an ninh, nhân quyền, luật pháp quốc tế, phát triển và viện trợ nhân đạo.

Chiến lược không gian địa lý của Liên hợp quốc bao gồm 4 mục tiêu:

Mục tiêu 1: Tăng cường các nhiệm vụ, hoạt động và dịch vụ có thẩm quyền về không gian địa lý để củng cố mọi khía cạnh công việc của Tổ chức.

Mục tiêu 2: Tăng cường các dịch vụ và phân tích không gian địa lý sáng tạo để giải quyết vấn đề và ra quyết định của người dùng nhằm hỗ trợ các nhiệm vụ của Tổ chức.

Mục tiêu 3: Thúc đẩy việc cung cấp các dịch vụ không gian địa lý tích hợp, liên kết và đa lĩnh vực toàn cầu trên toàn hệ thống Liên hợp quốc “Cung cấp như một”.

Mục tiêu 4: Tham gia vào quan hệ đối tác với cộng đồng toàn cầu để nâng cao năng lực không gian địa lý và cung cấp các lợi ích xã hội, môi trường và kinh tế (bao gồm cả với các Quốc gia thành viên, các tổ chức phi chính phủ, khu vực tư nhân, các nhà đổi mới, học viện, xã hội không gian địa lý và công dân).

Đọc bản Báo cáo đầy đủ: 

https://www.un.org/geospatial/sites/www.un.org.geospatial/files/20210330_geospatial_strategy_for_the_united_nations-book.pdf

-----

GEOSPATIAL STRATEGY FOR THE UNITED NATIONS

" The Geospatial Strategy for the United Nations aims to contribute to the data ecosystem by enabling location information for the Organization. The vision is to build synergy on activities and investments on geospatial information management in the United Nations, “Delivering as One” by bringing geospatial data to innovate and to act for a better world."

Author: Mr. Patrick Carey, Chief Information Technology Officer
Office of Information and Communications Technology

The Geospatial services vision, mission goals and direction to support the implementation of the mandates of the United Nations Secretariat are contained in the Geospatial Strategy of the United NationsPDF.

The Geospatial services of the Secretariat aim for the effective, efficient and universal use of geospatial information in support of all mandates and operations of the United Nations for a better world. The specific geospatial services are detailed under Secretariat services and the overall Secretariat role.

Our mission is to mainstream the use of geospatial information across the United Nations Secretariat and system for unified, integrated and accessible information; analysis and visualization for evidence-based decision-making; and data action in support of peace and security, human rights, international law, development, and humanitarian aid.

The Geospatial Strategy for the United Nations is comprised of 4 goals:

Goal 1: Strengthen geospatial mandates, activities and authoritative services to underpin all aspects of the work of the Organization. 

Goal 2: Enhance innovative geospatial services and analytics for users’ problem-solving and decision-making that support the mandates of the Organization. 

Goal 3: Foster a global integrated, federated and multi-disciplinary geospatial services delivery across the United Nations system “Delivering as One.” 

Goal 4: Engage in partnerships with the global community for enhanced geospatial capacity and delivery for societal, environmental and economic benefits (including with Member States, non-governmental organizations, the private sector, innovators, academia, geospatial societies, and citizens).

Full Report: https://www.un.org/geospatial/sites/www.un.org.geospatial/files/20210330_geospatial_strategy_for_the_united_nations-book.pdf

Geolink tổng hợp từ UN

popup

Số lượng:

Tổng tiền: