Tin tức

CHIA SẺ CỦA KENEUOE MALIEHE – THẠC SĨ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ VÀ VIỄN THÁM VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC HỌC BỔNG CỦA IRELAND

20/01/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Tôi muốn giới thiệu Học bổng vì có những đổi mới công nghệ và khoa học ở Ireland mà chúng tôi thường không thấy ở quê nhà. Học bổng cũng thúc đẩy cảm giác tự hào và nâng cao lòng tin của một người vào sự đóng góp của họ cho xã hội.

Năm 2018, tôi đã mở một công ty khảo sát trên không nhỏ ở một thị trường mới nổi mang tên Công ty TNHH Bản đồ CAD (Pty) có trụ sở tại Lesotho, vai trò chính của tôi là truyền thông tới thị trường và khách hàng tiềm năng về việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Tôi mong muốn cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trên lục địa Châu Phi. Hình ảnh từ trên không và vệ tinh cung cấp cho chúng tôi cơ sở để lập bản đồ, cũng như nền tảng cho tất cả sự phát triển cơ sở hạ tầng trong một khu vực.

Do đó, tôi thấy công nghệ thông tin không gian địa lý là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, có thể cung cấp cho các chính phủ và thể chế châu Phi các công cụ ra quyết định tốt hơn, cho phép họ biết nhiều hơn về lục địa và con người của họ. Hiện tại, việc sử dụng GIS ở Lesotho còn ít. Tôi hy vọng sẽ bắt đầu một danh mục dữ liệu không gian quốc gia có thể được truy cập bởi tất cả Basotho và các tổ chức, cung cấp dữ liệu không gian địa lý chất lượng, việc làm rất quan trọng để thực hiện thành công hầu hết mọi dự án phát triển kinh tế.

Khóa học đầu tiên đã tập trung nhiều hơn vào các khái niệm giới thiệu và các nguyên tắc cơ bản của GIS và RS. Tôi đã có cơ hội hiểu sâu hơn về các chủ đề mà tôi đã khám phá trong quá trình học đại học ở Châu Phi và trong một học kỳ Địa lý học ở nước ngoài tại Đức.

Tôi đang mong chờ học kỳ thứ hai, đặc biệt là khóa học về Viễn thám biển, vì đây là điều mà tôi chưa từng có hứng thú học trước đây. Chúng tôi phải hoàn thành một danh mục luận án bao gồm ba dự án nghiên cứu. Cho đến nay, tôi đã xác định được một số câu hỏi nghiên cứu mà tôi quan tâm, điều này cũng sẽ mang lại lợi ích cho đất nước và tổ chức của tôi. Tôi hy vọng sẽ triển khai nghiên cứu mà tôi thực hiện ở đây thành một sản phẩm thương mại; là một ứng dụng hoặc một thuật toán sẽ giải quyết các vấn đề mà khách hàng tiềm năng của chúng tôi và đất nước của tôi phải đối mặt.

Tôi biết rằng chuyển ra nước ngoài là điều không dễ dàng. Rời khỏi đất nước và công ty của tôi là một sự hy sinh to lớn. Tôi chỉ có thể hy vọng rằng nó sẽ được đền đáp khi tôi trở lại. Tôi nhớ hệ thống hỗ trợ và cuộc sống gia đình của mình, nhưng tôi hiểu lý do tại sao tôi đến đây, vì vậy tôi cố gắng rất nhiều để không nghĩ về nó. Tôi nhớ công việc của mình, ngay cả với những khó khăn mà chúng tôi phải đối mặt trong ngành của mình, nhưng cùng nhau mọi thứ đều đáng giá.

Tôi tin rằng uy tín của tổ chức tôi sẽ tăng lên do một trong các giám đốc của tổ chức đã đạt được chứng chỉ Thạc sĩ quốc tế. Tôi tin rằng, khi rời Ireland, tôi, tổ chức của tôi và bộ phận địa lý tại MU có thể tìm cách hợp tác nghiên cứu và thực hiện các dự án trong tương lai.

Keneoue đã nhận được giải thưởng trong Chương trình Học bổng của Ireland cho năm 2019/20 như một phần của Chương trình Đào tạo Nghiên cứu sinh.

Nguồn: Geolink chuyển ngữ từ Chương trình Nghiên cứu sinh Ireland

-------------------------

Sharing of Ireland Fellows Programme from Keneuoe Maliehe - MSc in Geographical Information Systems and Remote Sensing

I would recommend the Fellowship as there are technological and scientific innovations here that we normally would not have seen back in our home countries. The Fellowship also fosters a sense of pride and boosts one’s confidence in their contribution to society.

In 2018, I registered the Lesotho-based CAD Mapping (Pty) Ltd. as a small aerial surveying company in an emerging market and my primary role was educating the market and prospective clients about our service offering.

I wish to improve the quality of life of the people on the African continent. Aerial and satellite imagery provide us with the basis for mapping, as well as the foundations for all infrastructural development in an area. Therefore, I see geospatial information technology as an enabler of economic development, which can provide African governments and institutions with better decision-making tools, allowing them to know more about their continent and the people. At present, the use of GIS in Lesotho has been marginal. I hope to start a national spatial data catalogue that can be accessed by all Basotho and organizations, providing quality geospatial data, which is so crucial for successful implementation of almost every economic development project. 

I believe that the MSc will expand my professional competencies in GIS analysis and in deriving useful information from remotely sensed images. The first semester of the course has focused more on introductory concepts and fundamentals of GIS and RS. I have had the opportunity to gain a deeper understanding of the subjects I have already explored in my undergraduate studies in Africa and during a Geomatics semester abroad programme in Germany. I am looking forward to the second semester, especially to a course in Marine Remote Sensing, as this is something I have not had the pleasure of learning about before. We must complete a thesis portfolio consisting of three research projects. So far, I have been identifying some research questions that I am interested in, which will also benefit my country and my organisation. I hope to implement the research I do here into a commercial product; either an application or an algorithm that will solve problems faced by our prospective clients and my country. 

I knew that moving abroad would not be easy for me. Leaving my country and my company was an immense sacrifice. I could only hope that it would pay off when I got back. I miss my support system and my home life, but I understand why I came here, so I try hard not to think of it. I miss my work, even with the difficulties we faced in our industry, together everything was worthwhile. I believe my organization’s credibility will increase as a result of one of its directors having attained an international Master’s qualification. I believe that, upon leaving Ireland, me, my organization and the geography department at MU can find ways to collaborate on research and on projects in the future.  

Keneoue received an award under Ireland's Fellowship Programme for 2019/20 as part of the Fellowship Training Programme.

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: