Kiến thức

CÁCH CÁC CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ ĐỊNH HÌNH CHÍNH SÁCH VÀ BỐI CẢNH XÃ HỘI - P2

11/01/2022 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Các phiên theo dõi công nghệ sẽ giới thiệu những công nghệ, sản phẩm và dịch vụ mới nhất. Để bổ sung cho các bài thuyết trình bằng miệng, một triển lãm trong ngành sẽ cung cấp không gian cho các nhà phát triển trình diễn những cải tiến mới nhất của họ. Phòng triển lãm sẽ mở cửa từ chiều của ngày hội nghị đầu tiên (Thứ Hai ngày 6 tháng 6) cho đến và bao gồm cả ngày hội nghị thứ tư (Thứ năm ngày 9 tháng 6).


Các buổi theo dõi thanh thiếu niên do ISPRS Student Consortium tổ chức sẽ thu hút sự chú ý và truyền cảm hứng cho các tài năng trẻ đang phát triển và các chuyên gia trẻ. Mục đích chính sẽ là liên kết sinh viên, nhà nghiên cứu trẻ và các chuyên gia ở các quốc gia và châu lục khác nhau và cung cấp một nền tảng để trao đổi thông tin, các sự kiện lấy sinh viên làm trung tâm và các hành động khác để hòa nhập những người trẻ tuổi vào ISPRS một cách hiệu quả hơn. Ví dụ: sẽ có 'hẹn hò tốc độ' với ngành công nghiệp và học viện, trường học mùa hè và tập trung vào các hoạt động của sinh viên cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ.
Kết nối với chương trình ngành
Ấn bản lần thứ XXIV sẽ là Đại hội ISPRS đầu tiên cung cấp chương trình 'Cầu nối với ngành', nhằm củng cố và phát triển các liên kết chặt chẽ hơn trong ISPRS giữa khoa học và công nghiệp. Bắt chước cách thiết lập toàn bộ hội nghị, chương trình 'Cầu nối với ngành' cung cấp hai chương trình song song, cụ thể là các phiên theo dõi diễn đàn và theo dõi công nghệ, cũng như triển lãm ngành. Chúng đang được thiết kế với các công ty, đồng thời tìm cách mở rộng sự tham dự hội nghị của những người ra quyết định, chính quyền địa phương, nhà phát triển, người dùng cuối và những người khác.

Diễn đàn sẽ cung cấp các bàn tròn bao gồm các chủ đề hiện tại từ nhiều khía cạnh khác nhau, chẳng hạn như nhu cầu xã hội, hoạch định chính sách và ra quyết định, mô hình kinh doanh và khoa học và công nghệ. Những điều này sẽ mang đến cơ hội trao đổi sâu sắc giữa các nhà ra quyết định, các nhà lãnh đạo thị trường, các công ty khởi nghiệp, các nhà khoa học và công nghệ hàng đầu. Các sự kiện theo dõi công nghệ sẽ cung cấp cho các công ty một nền tảng để trình bày những đổi mới và sản phẩm của họ mà không cần phải nộp một bài báo khoa học. Những điều này sẽ nhắm mục tiêu đến nhân viên bán hàng, tiếp thị và kỹ thuật, cũng như khách hàng và người dùng cuối.

Gọi để nhận nộp tóm tắt hiện đang mở
Các nhà tổ chức hội nghị đã mở cuộc gọi cho các bài báo vào ngày 1 tháng 11 và sẽ chấp nhận các bài nộp cho đến ngày 10 tháng 1 năm 2022. Để thành công, các bài dự thi phải thể hiện những thành tựu mới (về phương pháp, thử nghiệm và lĩnh vực ứng dụng) giúp chuyển đổi sự hiểu biết và nâng cao biên giới tri thức . Đệ trình phải thuộc phạm vi của năm Ủy ban kỹ thuật ISPRS:

 • Hệ thống cảm biến
 • Phép đo quang
 • Viễn thám
 • Khoa học thông tin không gian
 • Giáo dục và Tiếp cận

Ngoài ra, các bài nộp có thể liên quan đến các đóng góp theo hướng ứng dụng hoặc theo phương pháp về các chủ đề không chính xác thuộc các lĩnh vực trên. Các ví dụ bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Thông tin không gian địa lý về biến đổi khí hậu
 • GIS, sức khỏe và đại dịch
 • Nhận thức và tham chiếu địa lý để điều hướng tự trị
 • Kiểm kê rừng tự động từ cảm biến viễn thám
 • Phân tích mẫu và phương pháp học máy để hiểu cảnh
 • Học sâu và các biểu diễn đã học của dữ liệu không gian
 • Tính toán song song và phân tán cho các phương pháp xử lý nâng cấp
 • BIM, mô hình ngữ nghĩa, phát triển và liên kết các bản thể học
 • Mô hình chất lượng và độ không chắc chắn
 • Internet of Things, web cảm biến, SDI và dữ liệu được liên kết
 • Quả địa cầu kỹ thuật số, nền tảng không gian địa lý, cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian địa lý và khối dữ liệu Trái đất
 • Khung đào tạo và đào tạo trực tiếp và từ xa
 • Khoa học mã nguồn mở và có thể tái tạo
 • Kinh tế học dữ liệu không gian địa lý

Cuối cùng, các tác giả có thể gửi tác phẩm của mình tới một trong các buổi học chuyên đề sau:

 • Chia sẻ tài nguyên dựa trên web cho các chương trình nâng cao nhận thức đại chúng
 • AI để khám phá kiến ​​thức trong khoa học địa lý
 • CIPA (Comité International de la Photogrammétrie Architecturale)
 • Di sản văn hóa
 • Học sâu để phân tích chuỗi thời gian hình ảnh vệ tinh
 • Giấy chứng nhận tầm nhìn của cặp song sinh kỹ thuật số
 • Các phương pháp tiếp cận tin tức trong khoa học vô tuyến để quản lý thiên tai và viễn thám
 • EuroSDR / cơ quan địa chính và bản đồ quốc gia
 • Phân cực viễn thám và đo quang
 • Học sâu không được giám sát và giám sát yếu để quan sát Trái đất
 • Mô phỏng và hình dung
 • Xử lý dữ liệu chòm sao đa vệ tinh và radar khẩu độ tổng hợp song tĩnh (SAR)
 • Các tiêu chuẩn Open Geospatial Consortium (OGC), thúc đẩy khả năng tái tạo các quy trình làm việc khoa học
 • Hướng tới điều hướng linh hoạt và phổ biến
 • Các sáng kiến ​​nâng cao năng lực và khoa học, giáo dục và giáo dục ISPRS
 • Đánh giá sơ bộ về phương pháp đo địa lý máy bay Airbus Pleiades Neo cho bề mặt công tác đo quang và đo bức xạ.

----

HOW DISRUPTIVE TECHNOLOGIES SHAPE POLICY AND HE SOCIAL LANDSCAPE - P2

Technology track sessions will showcase the very latest in technologies, products and services. To supplement oral presentations, an industry exhibition will provide space for developers to demonstrate their latest innovations. The exhibition hall will be open from the afternoon of the first conference day (Monday 6 June) up to and including the fourth conference day (Thursday 9 June).
Youth track sessions organized by the ISPRS Student Consortium will spotlight and inspire up-and-coming talent and young professionals. The main purpose will be to link students, young researchers and professionals in different countries and continents and provide a platform for information exchange, student-centred events and other actions to integrate young people more effectively into ISPRS. For example, there will be ‘speed dating’ with industry and academia, a summer school and a focus on activities of bachelor’s, master’s and PhD students.
Bridging with Industry programme
The XXIV edition will be the first ISPRS Congress to offer the ‘Bridging with Industry’ programme, aimed at consolidating and developing tighter links within ISPRS between science and industry. Mimicking the setup of the conference as a whole, the ‘Bridging with Industry’ programme offers two parallel tracks, specifically fora track and technology track sessions, as well as an industry exhibition. These are being designed with companies in mind, while also seeking to expand conference attendance by decision-makers, local authorities, developers, end-users and others.

The fora track will offer roundtables covering current topics from a variety of perspectives, such as societal needs, policymaking and decision-making, business models and science and technology. These will provide opportunities for insightful exchanges between decision-makers, market leaders, start-ups, leading scientists and technologists. Technology track events will offer companies a platform to present their innovations and products without the need to submit a scientific paper. These will target sales, marketing and technical staff, as well as customers and end-users.

Call for papers now open
Conference organizers opened the call for papers on 1 November and will be accepting submissions until 10 January 2022. To be successful, submissions must showcase new achievements (in terms of methods, experiments and fields of application) that help shift understanding and advance the knowledge frontier. Submissions should fall within the scope of the five ISPRS Technical Commissions:

 • Sensor Systems
 • Photogrammetry
 • Remote Sensing
 • Spatial Information Science
 • Education and Outreach

Alternatively, submissions may concern application-driven or method-driven contributions on topics that do not exactly fall into the above areas. Examples include, but are not limited to:

 • Geospatial information for climate change
 • GIS, health and pandemic
 • Perception and georeferencing for autonomous navigation
 • Automated forest inventory from remote sensing sensors
 • Pattern analysis and machine learning methods for scene understanding
 • Deep learning and learned representations of spatial data
 • Parallel and distributed computing for upscaling processing methods
 • BIM, semantic modelling, development and linking of ontologies
 • Quality and uncertainty modelling
 • The Internet of Things, sensor web, SDI and linked data
 • Digital globes, geospatial platforms, geospatial data infrastructures and Earth data cubes
 • In-person and distance educational framework and training
 • Open-source and reproducible science
 • Geospatial data economics

Lastly, authors can submit their work to one of the following thematic sessions:

 • Web-based sharing of resources for mass awareness programmes
 • AI for knowledge discovery in geosciences
 • CIPA (Comité International de la Photogrammétrie Architecturale)
 • Cultural heritage
 • Deep learning for satellite image time series analysis
 • Digital twins vision papers
 • News approaches in radio sciences for disaster management and remote sensing
 • EuroSDR/national mapping and cadastral agencies
 • Polarization remote sensing and photogrammetry
 • Unsupervised and weakly supervised deep learning for Earth observation
 • Simulation and visualization
 • Processing of multi-satellite and bi-static synthetic-aperture radar (SAR) constellation data
 • Open Geospatial Consortium (OGC) standards, driving reproducibility of scientific workflows
 • Towards resilient and ubiquitous navigation
 • ISPRS scientific and educational and capacity building initiatives
 • Preliminary assessment of Airbus Pleiades Neo geoimagery for photogrammetric and radiometric workflows.

Geolink tổng hợp từ Gim-international

popup

Số lượng:

Tổng tiền: