Kiến thức

Các ứng dụng của Mô hình 3D trong các khu vực đô thị

25/08/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Mô hình 3D trong các khu vực đô thị

Mô hình 3D là phương pháp biểu diễn bất kỳ bề mặt nào của vật thể trong không gian ba chiều bằng bất kỳ phần mềm nào. Mô hình 3d của các khu vực đô thị cung cấp một bức tranh chân thực về thực tế của mặt bằng cho các nhà quy hoạch đô thị. Nó cung cấp chiều cao tòa nhà tốt và phát hiện tòa nhà là một thành phần hữu ích trong Lập mô hình 3D các khu vực đô thị. Có nhiều thuật toán dựa trên Machine Learning và Deep Learning R khác nhau để phát hiện tòa nhà như CNN (Mạng nơ ron chuyển đổi), Máy vectơ hỗ trợ (SVM), thuật toán Cây quyết định, v.v. Có thể thực hiện mô hình hóa 3D của các khu vực đô thị bằng cách phát hiện tòa nhà và chiều cao tòa nhà ước tính bằng cách sử dụng phần mềm Mô hình 3D như City Engine, SketchUp, Inkscape, City CAD, 3DCityDB, v.v.


Các ứng dụng của Mô hình 3D trong các khu vực đô thị

Quản lý thiên tai

Mô hình 3D cung cấp mô phỏng về các tác động thực và chính xác do Thiên tai gây ra như Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, v.v. đối với cơ sở hạ tầng Đô thị cho các mất mát do thiên tai. Quy hoạch đô thị bao gồm đánh giá rủi ro thiên tai, lập kế hoạch phục hồi với sự giúp đỡ của những người liên quan đến quy hoạch đô thị như người dân, cơ quan phát triển chính phủ, các tổ chức phi chính phủ trước thảm họa.

 

Kiểm soát ô nhiễm

Âm thanh lan truyền theo mọi hướng cùng với không khí. Không thể đo nhiễu trên mô hình 2D vì nó thay đổi theo khoảng cách cũng như độ cao. Phát triển mô hình tiếng ồn 3D có thể cho thấy ảnh hưởng của tiếng ồn theo mọi hướng. Mô hình 3D cũng được sử dụng để đánh giá chỉ số chất lượng không khí.

 

Ước tính chiếu xạ mặt trời

Mô hình 3D giúp cung cấp thông tin hình học như diện tích của mái nhà, hướng, v.v. để ước tính mức độ tiếp xúc của một tòa nhà với ánh nắng mặt trời để phân tích mức độ phù hợp của các tấm pin mặt trời trên mái của tòa nhà.

----

3D Modelling in Urban Areas

3D modelling is the method of representation of any surface of an object in three dimensions using any software. 3d Modelling of Urban areas provides a true picture of the reality of the ground to the Urban planners. It gives fine Building height and building detection are a useful component in the 3D Modelling of Urban areas. There are various Machine Learning and Deep Learning R based algorithms for building detection such as CNN (Convolutional Neural Network), Support Vector Machine (SVM), Decision Tree algorithm, etc. 3D Modelling of Urban areas can be done by building detection and building height estimation using 3D Modelling software such as City Engine, SketchUp, Inkscape, City CAD, 3DCityDB, etc. 


Applications of 3D Modelling in Urban areas

Disaster Management

3D Modelling provides simulations of real and accurate effects caused by Natural disasters like Fires, Floods, earthquakes, etc. on the Urban infrastructure to the Urban planners gives a better plan and management to prevent another disaster in the future and delays in the recovery of the loss due to disaster. Urban planning includes disaster risk assessment, recovery planning with the help of people involved in urban planning like citizens, government development authorities, NGOs before the disaster. 

 

Controlling Pollution

The sound spreads in all directions with air. It is impossible to measure noise on the 2D model because it varies with distance as well as height. 3D noise model development can show the effects of noise in every direction. The 3D model is also used in the assessment of the air quality index.

Estimation of Solar Irradiation

3D models help in providing geometric information like area of the roof, orientation, etc. for the estimation of how much a building is exposed to the sun to analyze the suitability of solar panels on roofs of the buildings. 
 

Geolink tổng hợp từ Satpalda

popup

Số lượng:

Tổng tiền: