(Tiếng Việt dưới đây)

  GeoLink provides technical solutions for constructing digital 3D& 4D maps (GIS Technology) in Mail Service, specifically: 

  1. National Addressing – Delivering parcels to a specific address, all speed in a single national database.
  2. Natural Area Coding System – Unifying the representations of geographic coordinates, area codes, street addresses, postal codes, map grids, and property identifiers of every location or area in the world.
  3. Shared Mailboxes – Spreading mailboxes out to address demand and existing population with algorithms like location-allocation.
  4. Mail Delivery Drone – Shipping parcels in style using drone technology.
  5. Non-Address Delivery – Generating addresses for businesses and people without one using a 3×3 meter global grid system.
  6. Zip Code Maps – Splicing the nation with geo-located zip/postal codes and Mapping them out.
  7. Daily Routing Efficiency – Balancing postal routes based on time and optimizing routes, number of routes or volume with sequenced stops.
  8. Package Tracking – Meeting timelines and managing routes for special types of deliveries.

  ----

  GeoLink cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bản đồ số 3D &4D (công nghệ GIS), phục vụ trong lĩnh vực Bưu chính. Cụ thể là:

  1. Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chỉ quốc gia - Chuyển bưu kiện đến một địa chỉ cụ thể, tất cả đều được thực hiện nhanh chóng dựa trên một cơ sở dữ liệu quốc gia duy nhất.
  2. Hệ thống mã hóa các khu vực tự nhiên - Thống nhất các hiển thị của tọa độ địa lý, mã vùng, địa chỉ đường phố, mã bưu chính, lưới bản đồ và định danh tài sản của mọi vị trí hoặc khu vực trên thế giới.
  3. Hộp thư dùng chung - Chia sẻ các hộp thư để giải quyết nhu cầu và dân số hiện có bằng các thuật toán như phân bổ vị trí.
  4. Vận chuyển bưu kiện sử dụng công nghệ bay không người lái - máy bay không người lái.
  5. Giao hàng không theo địa chỉ - Tạo địa chỉ cho các doanh nghiệp và những người không có địa chỉ bằng cách sử dụng hệ thống lưới toàn cầu 3 × 3 mét.
  6. Bản đồ mã Zip - Nối quốc gia với các mã zip / bưu chính được xác định vị trí địa lý và Lập bản đồ.
  7. Hiệu quả định tuyến hàng ngày - Cân bằng các tuyến đường bưu chính dựa trên thời gian và tối ưu hóa các tuyến đường, số lượng tuyến hoặc khối lượng với các điểm dừng theo trình tự. 
  8. Theo dõi tuyến đường các kiện hàng - Lịch trình cuộc họp và quản lý các tuyến đường cho các loại giao hàng đặc biệt.

   

  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền: