Tài liệu kỹ thuật

Bộ công cụ lập bản đồ đo lường vùng ngập lụt

24/04/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Giới thiệu
Floodplain Mapper Toolbox là một tập hợp các tập lệnh Python cho ArcGIS 10.1, 10.2 và 10.3 nhằm bảo tồn và mở rộng chức năng của Barr-NCED Floodplain Mapper, một công cụ được phát triển với sự hợp tác giữa Patrick Belmont tại Trung tâm Quốc gia về Bề mặt Trái đất Dynamics (NCED) và Barr Engineering là một phần của bộ công cụ khôi phục dòng NCED (http://www.nced.umn.edu/content/stream-restoration-toolbox).

Floodplain Mapper Toolbox hiện được Patrick Belmont và Bruce Call tại Đại học Bang Utah duy trì. Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào khi sử dụng hộp công cụ hoặc có đề xuất về bản cập nhật trong tương lai, vui lòng gửi email cho Bruce theo địa chỉ bruce.call@aggiemail.usu.edu.

Cách hoạt động của bộ công cụ
Phân tích được sử dụng bởi Floodplain Mapper Toolbox đo lường tình trạng ngập lụt của vùng ngập lụt như một hàm của độ cao trên đỉnh địa mạo của bờ (còn được gọi là độ cao của kênh bờ). Điều này được thực hiện bằng cách chỉ định độ cao này tại các mặt cắt do người dùng xác định (Hình 1), sau đó được sử dụng để nội suy một bề mặt ba chiều mô hình hóa gradient của kênh (Hình 2). Bề mặt này sau đó có thể được nâng lên trên bề mặt của vùng ngập lũ bằng các giá trị do người dùng xác định để đo các khu vực ngập lụt như một hàm của độ cao bề mặt nước mô phỏng (Hình 3). Các khu vực ngập lụt đo được chỉ được tính như một hàm của độ cao bề mặt nước và không tính đến bất kỳ tính toán thủy lực nào.

Hình 1: Các mặt cắt được xác định, được biểu thị bằng các đường màu đen, cắt vùng ngập lũ vuông góc với hướng dòng chảy của kênh. Mặt cắt thượng lưu (phía trên bên trái) có cao trình đỉnh bờ xác định là 233,22 m và mặt cắt phía hạ lưu (phía dưới bên phải) có cao trình đỉnh bờ xác định là 232,33 m.

Hình 2: Bề mặt ba chiều được nội suy giữa mặt cắt ngược dòng (phía trên bên trái) và mặt cắt phía dưới (phía dưới bên phải), mô hình hóa gradient kênh. Màu xanh lam nhạt hơn thể hiện độ cao cao hơn và màu xanh lam đậm hơn thể hiện độ cao thấp hơn.

Hình 3: Đầu ra của công cụ Floodplain Mapper cho một bề mặt nước mô phỏng cách đỉnh bờ 8 m. Lớp màu là mức độ ngập lụt theo diện tích và bảng màu thể hiện sự thay đổi trong không gian của độ sâu. Màu đỏ tượng trưng cho vùng sâu nhất và màu xanh dương tượng trưng cho vùng nông nhất.

Download và sử dụng bộ công cụ trên nền tàng ArcGIS tại đây: https://github.com/brucecc88/Floodplain-Mapper-Toolbox?fbclid=IwAR036qJkCnaNeRkUXt6haT7bc4If4yd4M4aMNbt7BzMlh-4d8I-GjvOJZSE

----------

Floodplain Mapper Toolbox

Introduction
The Floodplain Mapper Toolbox is a collection of Python scripts for ArcGIS 10.1, 10.2, and 10.3 that preserve and extend the functionality of the Barr-NCED Floodplain Mapper, a tool that was developed in collaboration between Patrick Belmont at the National Center for Earth-Surface Dynamics (NCED) and Barr Engineering as part of the NCED Stream Restoration Toolbox (http://www.nced.umn.edu/content/stream-restoration-toolbox). 

The Floodplain Mapper Toolbox is currently maintained by Patrick Belmont and Bruce Call at Utah State University. If you encounter any issues while using the toolbox, or have suggestions for a future update, please email Bruce at bruce.call@aggiemail.usu.edu.

How it Works
The analysis employed by the Floodplain Mapper Toolbox measures floodplain inundation as a function of elevation above the geomorphic top of bank (also referred to as the elevation of the bankfull channel). This is accomplished by specifying this elevation at user-defined cross-sections (Figure 1), which are then used to interpolate a three-dimensional surface which models the channel's gradient (Figure 2). This surface can then be raised above the floodplain's surface by user-defined values in order to measure inundated areas as a function of simulated water surface elevations (Figure 3). The measured areas of inundation are derived only as a function of water surface elevation and do not take any hydraulic calculations into consideration.

picture alt

Figure 1: Defined cross-sections, represented as black lines, intersect the floodplain perpendicular to the channel's direction of flow. The upstream cross-section (upper-left) has a defined top of bank elevation of 233.22 m, and the downstream cross-section (lower-right) has a defined top of bank elevation of 232.33 m.

picture alt

Figure 2: Three-dimensional surface interpolated between the upstream cross-section (upper-left) and the downstream cross-section (lower-right), which models the channel gradient. Lighter blue colors represent higher elevations and darker blue colors represent lower elevations.

picture alt

Figure 3: Output of the Floodplain Mapper tool for a simulated water surface 8 m above the geomorphic top of bank. The colored layer is the areal extent of inundation and the color scheme represents the spatial variability of depth. Red represents deepest areas and blue represents the shallowest.

Download and Using the Floodplain Mapper Toolbox in ArcGIS: https://github.com/brucecc88/Floodplain-Mapper-Toolbox?fbclid=IwAR036qJkCnaNeRkUXt6haT7bc4If4yd4M4aMNbt7BzMlh-4d8I-GjvOJZSE

Geolink tổng hợp từ Github

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: