(Tiếng Việt dưới đây)

GeoLink provides technical solutions for constructing 3D &4D digital maps (GIS Technology) in Climate Change specifically: 

 1. Climate Change Skeptics – Turning skeptics into believers. Maps make climate change findings easier for skeptics to understand and accept. (Climate Viewer)
 2. Earth Interactions – Modelling vegetation, atmospheric, rainfall and ecosystems to study their interactions simultaneously
 3. Sea Level Rise – Collecting data to study sea level rise and climate change.
 4. Desertification – Understanding the underlying causes of desertification such as inappropriate agriculture practices, deforestation and drought.
 5. Land Surface Temperature Change – Using map algebra to see how land surface temperature changes year-by-year. (Land Surface Temperature)
 6. Pollution Modelling – Mapping air pollution sources and impacts on environment and people.
 7. Carbon Sequestration – Deferring global warming through carbon sequestration through location-based carbon management systems.
 8. Köppen-Geiger Climate Classification – Modelling observed and projected climate change scenarios with variables such as population growth, economic development, and varying energy use and technological innovations.
 9. Temperature Change – Measuring the effects of greenhouse gases as the main culprit of temperature change by mapping temperature at levels above the Earth’s surface.
 10. Climate Change Design – Redesigning to accommodate climate change and pinpointing those locations needed most.
 11. Vegetation Indices – Using remote sensing vegetation indices like NDVI, CTVI, NRVI, and PVI to monitor vegetation change throughout time.

----

GeoLink cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bản đồ số 3D &4D (công nghệ GIS), phục vụ trong lĩnh vực Biến đổi khí hậu. Cụ thể là:

 1. Sự hoài nghi về biến đổi Khí hậu - Biến những người hoài nghi thành những người tin tưởng. Bản đồ giúp những người hoài nghi hiểu và chấp nhận những phát hiện về biến đổi khí hậu dễ ​​dàng hơn. 
 2. Tương tác  trên bề mặt Trái đất - Mô hình hóa thảm thực vật, khí quyển, lượng mưa và hệ sinh thái để nghiên cứu đồng thời các tương động của chúng.
 3. Mực nước biển dâng - Thu thập dữ liệu để nghiên cứu mực nước biển dâng và biến đổi khí hậu.
 4. Sa mạc hóa - Tìm hiểu các nguyên nhân cơ bản của sa mạc hóa như làm nông nghiệp không phù hợp, phá rừng và hạn hán.
 5. Thay đổi nhiệt độ bề mặt đất - Sử dụng bản đồ đại số để xem nhiệt độ bề mặt đất thay đổi như thế nào qua từng năm. (Nhiệt độ bề mặt đất)
 6. Mô hình ô nhiễm - Lập bản đồ các nguồn ô nhiễm không khí và tác động đến môi trường và con người.
 7. Cô lập khí thải carbon - Trì hoãn sự nóng lên toàn cầu thông qua sự cô lập carbon nhờ các hệ thống quản lý carbon dựa trên vị trí.
 8. Phân loại khí hậu - Lập mô hình các kịch bản biến đổi khí hậu được quan sát và dự báo với các biến số như tăng dân số, phát triển kinh tế, sử dụng năng lượng khác nhau và đổi mới công nghệ.
 9. Thay đổi nhiệt độ - Đo lường tác động của hiệu ứng nhà kính là thủ phạm chính của sự thay đổi nhiệt độ bằng cách lập bản đồ nhiệt độ ở các mức trên bề mặt Trái đất.
 10. Thiết kế biến đổi khí hậu - Thiết kế lại để thích ứng với biến đổi khí hậu và xác định chính xác những vị trí cần thiết nhất.
 11. Chỉ số thực vật - Sử dụng các chỉ số thực vật viễn thám như NDVI, CTVI, NRVI và PVI để theo dõi sự thay đổi của thảm thực vật theo thời gian.

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: