(Tiếng Việt dưới đây)

  GeoLink provides technical solutions for constructing 3D &4D digital maps (GIS Technology) in Insuarance, specifically: 

  1. Insurance Risk – Charging higher insurance premiums in flood-prone areas using radar
  2. Monitoring Driving Habits – Fastening seat belts and monitoring people’s usage to charge car insurance.
  3. Insurance Fraud – Doing the detective work for fraudulent crop insurance claims
  4. Floodplain – Minimizing losses by flooding through flood maps.
  5. Real-time Hazard – Using location intelligence to Identify areas of hazard in real-time.
  6. Climate Change Risk – Adjusting to climate change with better future risk prediction.
  7. Social Media Integrating – Finding all social media posts within 100 meters of a property during incidents.
  8. Sinkholes – Preventing risk by understanding landscape characteristics – such as resulting depressions in a karst landscape.
  9. Underwriting – Accelerating underwriting by sharing enterprise geographic data with risk factors, customer interaction and economic conditions.
  10. Swimming Pools - Mobilize pool resources from sponsored campaigns who aggregate public and private sector data for a variety of markets including education, public safety, and insurance .
  11. Mapping to determine risk - Based on information: Record historical data to determine the likelihood of a disaster.
    
  12. Establishing a more appropriate and scientific insurance rate based on identification, demographic calculations provide insights into whether people are likely to be involved in a car accident.
  13. Local geography can indicate the likelihood of an event such as a landslide.

  ------

  GeoLink cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bản đồ số 3D &4D (công nghệ GIS), phục vụ trong lĩnh vực Bảo hiểm. Cụ thể là:

  1. Rủi ro bảo hiểm - Tính phí bảo hiểm cao hơn ở các khu vực dễ xảy ra lũ lụt bằng cách sử dụng radar
  2. Theo dõi thói quen lái xe - Thắt dây an toàn và theo dõi cách sử dụng của mọi người để tính phí bảo hiểm xe ô tô.
  3. Gian lận bảo hiểm - Thực hiện việc điều tra thẩm định bồi thường bảo hiểm có hành vi gian lận.
  4. Vùng ngập lũ - Giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt thông qua bản đồ lũ lụt.
  5. Lập bản đồ cảnh báo nguy hiểm trong thời gian thực - Sử dụng thông tin vị trí để xác định các khu vực nguy hiểm trong thời gian thực.
  6. Rủi ro biến đổi khí hậu - Điều chỉnh theo biến đổi khí hậu với dự báo rủi ro trong tương lai tốt hơn.
  7. Tích hợp phương tiện truyền thông xã hội - Tìm tất cả các bài đăng trên mạng xã hội trong vòng 100 mét xung quanh khu nhà khi có sự cố.
  8. Hố tử thần- Ngăn ngừa rủi ro bằng cách hiểu các đặc điểm cảnh quan - chẳng hạn như tạo ra các vết lõm trong vùng đá vôi.
  9. Bảo lãnh phát hành - Đẩy nhanh việc bảo lãnh phát hành bằng cách chia sẻ dữ liệu địa lý doanh nghiệp với các yếu tố rủi ro, tương tác với khách hàng và điều kiện kinh tế.
  10. Bể bơi - Huy động nguồn lực cộng đồng tìm kiếm bể bơi từ các chiến dịch được tài trợ, những người này tổng hợp dữ liệu khu vực công và tư nhân cho nhiều thị trường bao gồm giáo dục, an toàn công cộng và bảo hiểm.
  11. Lập bản đồ xác định mức độ rủi ro - Dựa trên các thông tin: Ghi chép dữ liệu lịch sử xác định khả năng xảy ra thiên tai.
  12. Thiết lập tỷ lệ bảo hiểm phù hợp và khoa học hơn dựa trên việc xác định, tính toán nhân khẩu học cung cấp thông tin chi tiết về mọi người có khả năng liên quan đến một vụ tai nạn xe hơi hay không.
  13. Địa lý địa phương có thể cho biết khả năng xảy ra sự kiện chẳng hạn như lở đất.

   

  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền: