(Tiếng Việt dưới đây)

GeoLink provides technical solutions for constructing digital 3D &4D digital map (GIS Technology) in Retail, specifically: 

 1. Data Analytics – Analyzing location-based information to reveal the relationship between individuals, families, and communities, and the environment in which they live.
 2. Consumer Profiling – Optimizing consumer profiling with location-based information on age, ethnicity, education, housing, and more. 
 3. Retail Customer Segmentation – Segmenting markets by customer prototypes to improve the effectiveness of campaigns. 
 4. Buying Behavior – Correlating unthinkable variables like weather and location with buying behaviors to find sales opportunities.
 5. Retail Store Movement – Detailing how customers move through retail stores, what they bought, rejected, and looked at.
 6. Real-Time Gas Prices – Crowdsourcing gas price updates at various gas stations on or along a route. 
 7. Store Placement – Guiding the placement of new stores by studying disposable income, population, or other variables to best serve the population
 8. Supply Chain Management - Tracking shipments and inventory has become easier to help suppliers and agents, point of sale know when goods leave production, shipping route, quality and delivery time.

-----

GeoLink cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bản đồ số 3D &4D (công nghệ GIS), phục vụ trong lĩnh vực Bán lẻ. Cụ thể là:

 1. Phân tích dữ liệu - Phân tích thông tin dựa trên vị trí có thể tiết lộ mối quan hệ giữa các cá nhân, gia đình, cộng đồng và môi trường nơi họ sống.
 2. Hồ sơ người tiêu dùng - Tối ưu hóa hồ sơ người tiêu dùng với thông tin dựa trên vị trí về độ tuổi, dân tộc, giáo dục, nhà ở, v.v. 
 3. Phân khúc khách hàng bán lẻ - Phân khúc thị trường theo nguyên mẫu khách hàng để nâng cao hiệu quả của các chiến dịch. 
 4. Hành vi mua - Tương quan giữa các yếu tố khó hình dung như thời tiết và địa điểm với hành vi mua để tìm cơ hội bán hàng.
 5. Sự di chuyển trong cửa hàng bán lẻ - Chỉ ra chi tiết việc khách hàng di chuyển qua các cửa hàng bán lẻ, những gì họ đã mua, từ chối và xem xét.
 6. Giá xăng theo thời gian thực - Thông tin cập nhật về giá xăng từ nguồn cung ứng cộng đồng tại các trạm xăng khác nhau trên/dọc theo một tuyến đường. 
 7. Vị trí cửa hàng - Hướng dẫn việc bố trí các cửa hàng mới bằng cách nghiên cứu thu nhập khả dụng (tổng thu nhập của cá nhân sau thuế), dân số hoặc các yếu tốt khác để phục vụ cộng đồng tốt nhất.
 8. Quản lý chuỗi cung ứng -  theo dõi các lô hàng và hàng tồn kho đã trở nên dễ dàng hơn giúp người cung cấp và các đại lý, điểm bán biết khi nào hàng hóa rời khỏi nơi sản xuất, lộ trình giao vận, chất lượng và thời gian nhận hàng.

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: